Ktl-icon-tai-lieu

Kiến trúc quản trị oracle Kiến trúc quản trị oracle

Được đăng lên bởi Vòng Dâu Tằm ChoBé
Số trang: 142 trang   |   Lượt xem: 1683 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trân trọng cảm ơn MyloveisThuy đã cung cấp cuốn sách này.

ORACLE 9i – Kiến trúc và Quản trị

Trang 1



MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. CÁC ĐIỂM MỚI TRONG ORACLE 9I ......................................... 10
CHƯƠNG 2. CÁC THÀNH PHẦN KIẾN TRÚC................................................. 15
2.1. KIẾN TRÚC ORACLE SERVER........................................................................................ 15
2.1.1. Oracle Instance ..........................................................................................................15
2.1.2. Oracle database..........................................................................................................20
2.1.3. Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle........................................................................................24
2.1.4. Thiết lập các tham số khởi tạo ảnh hưởng tới kích cỡ bộ nhớ SGA ....................................24
2.2. KẾT NỐI TỚI ORACLE SERVER..................................................................................... 25
2.2.1. Mô hình kết nối ..........................................................................................................25
2.2.2. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến kết nối...............................................................26
2.2.3. Kết nối tới database ....................................................................................................26

CHƯƠNG 3. CÁC CÔNG CỤ QUẢN TRỊ ORACLE ........................................... 28
3.1. CÁC CÔNG CỤ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ORACLE...................................................... 28
3.2. SERVER MANAGER LINE MODE ................................................................................... 28
3.2.1. Truy nhập Server Manager Line Mode ...........................................................................28
3.2.2. Phân nhóm các lệnh trong Server manager....................................................................29
3.2.3. Diễn giải các lệnh trong Server manager .......................................................................29
3.3. ORACLE ENTERPRISE MANAGER ................................................................................. 30
3.3.1. Kiến trúc OME ............................................................................................................30
3.3.2. Các dịch vụ chung.......................................................................................................31
3.3.3. Oracl...
www.updatesofts.com
ORACLE 9i – Kiến trúc Quản trị Trang 1
Trân trọng cảm ơn MyloveisThuy đã cung cấp cuốn sách này.
Kiến trúc quản trị oracle Kiến trúc quản trị oracle - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiến trúc quản trị oracle Kiến trúc quản trị oracle - Người đăng: Vòng Dâu Tằm ChoBé
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
142 Vietnamese
Kiến trúc quản trị oracle Kiến trúc quản trị oracle 9 10 906