Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ Nghệ Phần Mềm Chương 01

Được đăng lên bởi manhtanbao
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 960 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHẬP MÔN
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Giảng viên: Đỗ Thị Thanh Tuyền
Email: dothithanhtuyen@gmail.com

Nội dung môn học
 Tổng quan về Công nghệ phần mềm
 Xác định và mô hình hóa yêu cầu phần mềm
 Thiết kế phần mềm
 Cài đặt phần mềm
 Kiểm thử và bảo trì
 Đồ án môn học

Nhập môn Công nghệ Phần mềm

2

May 27, 2014

Một số khái niệm cơ bản
 Phần mềm: là một tập hợp những câu lệnh được viết bằng
một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình theo một trật tự xác định
nhằm tự động thực hiện một số chức năng hoặc giải quyết một
bài toán nào đó. Phần mềm được thực thi trên máy, thường là
máy tính.
 Công nghệ (engineering): là cách sử dụng các công cụ, các
kỹ thuật trong cách giải quyết một vấn đề nào đó.
 Công nghệ Phần mềm (Software Engineering): là việc áp
dụng các công cụ, các kỹ thuật một cách có hệ thống trong
việc phát triển các ứng dụng dựa trên máy tính.

Nhập môn Công nghệ Phần mềm

3

May 27, 2014

Một số khái niệm cơ bản (tt)
 Công nghệ Phần mềm có thể được mô hình hóa như sau:

 Qui trình Công nghệ Phần mềm: hệ thống các giai đoạn mà
quá trình phát triển phần mềm phải trải qua.
 Phương pháp phát triển phần mềm: phương pháp thực hiện
cho từng giai đoạn trong qui trình phát triển phần mềm.
Nhập môn Công nghệ Phần mềm

4

May 27, 2014

Một số khái niệm cơ bản (tt)
 Công cụ và môi trường phát triển phần mềm: các phương
tiện hỗ trợ tự động hay bán tự động cho một giai đoạn nào đó
trong quá trình xây dựng phần mềm.

Nhập môn Công nghệ Phần mềm

5

May 27, 2014

Phân loại phần mềm
 Phân loại theo phương thức hoạt động:
 Phần mềm hệ thống: hệ điều hành, thư viện liên kết
động, bộ điều vận (driver)...
 Phần mềm ứng dụng: phần mềm văn phòng, phần mềm
doanh nghiệp, phần mềm giáo dục, phần mềm giải trí...
 Phần mềm chuyển dịch mã: bao gồm trình biên dịch và
trình thông dịch.
 Phân loại theo khả năng ứng dụng:
 Phần mềm được viết theo đơn đặt hàng của một khách
hàng cụ thể: phần mềm hỗ trợ bán hàng, phần mềm điều
khiển thiết bị...
- Ưu điểm: có tính uyển chuyển, tùy biến cao để đáp ứng
được nhu cầu của một nhóm người sử dụng.
Nhập môn Công nghệ Phần mềm

6

May 27, 2014

Phân loại phần mềm (tt)
 Phân loại theo khả năng ứng dụng (tt):
- Khuyết điểm: ứng dụng trong chuyên ngành hẹp.
 Phần mềm không được viết theo một đơn đặt hàng cụ
thể, nó có thể được bán cho bất kỳ khách hàng nào.
- Ưu điểm: có khả năng ứng dụng rộng rãi cho nhiều
nhóm người sử dụng.
- Khuyết điểm: thiếu tính uyển chuyển, tùy biến.

Nhập môn Công nghệ Phần mềm

7

May 27, 2014

Kiến trúc phầ...
NHẬP MÔN
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
Giảng viên: Đỗ Thị Thanh Tuyền
Email: dothithanhtuyen@gmail.com
Kỹ Nghệ Phần Mềm Chương 01 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ Nghệ Phần Mềm Chương 01 - Người đăng: manhtanbao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Kỹ Nghệ Phần Mềm Chương 01 9 10 817