Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ Nghệ Phần Mềm Chương 02

Được đăng lên bởi manhtanbao
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1038 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHẬP MÔN
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Giảng viên: Đỗ Thị Thanh Tuyền
Email: dothithanhtuyen@gmail.com

Nội dung môn học
 Tổng quan về Công nghệ phần mềm
 Xác định và mô hình hóa yêu cầu phần mềm
 Thiết kế phần mềm
 Cài đặt phần mềm
 Kiểm thử và bảo trì
 Đồ án môn học

Nhập môn Công nghệ Phần mềm

2

May 27, 2014

Yêu cầu phần mềm
 Khái niệm: Yêu cầu phần mềm là các công việc, các nghiệp
vụ được hỗ trợ thực hiện trên máy tính với phần mềm.
 Ví dụ: Các yêu cầu của Phần mềm Quản lý cửa hàng:
 Nhập hàng mới
 Lập hóa đơn bán hàng
 Tra cứu hàng hóa
 Lập báo cáo doanh thu trong tháng
 Lập báo cáo tồn kho trong tháng
…
Nhập môn Công nghệ Phần mềm

3

May 27, 2014

Phân loại yêu cầu Phần mềm
 Yêu cầu nghiệp vụ:
 Lưu trữ
 Tra cứu
 Tính toán
 Kết xuất
=> Đảm bảo tính đúng đắn.
 Yêu cầu hệ thống:
 Tính bảo mật
 Tính an toàn

Nhập môn Công nghệ Phần mềm

4

May 27, 2014

Phân loại yêu cầu Phần mềm (tt)
 Yêu cầu chất lượng:
 Tính tiến hóa
 Tính tiện dụng
 Tính hiệu quả
 Tính tương thích

Nhập môn Công nghệ Phần mềm

5

May 27, 2014

Xác định yêu cầu và mô hình hóa yêu cầu
 Mục tiêu: Xác định các yêu cầu phần mềm và cách thức thực
hiện chúng trong thế giới thực.
 Kết quả:
- Danh sách các yêu cầu phần mềm;
- Sơ đồ luồng dữ liệu cho từng yêu cầu phần mềm.

Nhập môn Công nghệ Phần mềm

6

May 27, 2014

Cách thức tiến hành
Khảo sát
hiện trạng
Lập danh sách các
yêu cầu phần mềm
Lập sơ đồ
luồng dữ liệu

Nhập môn Công nghệ Phần mềm

7

May 27, 2014

Khảo sát hiện trạng
Mục tiêu của Khảo sát hiện trạng là tìm hiểu về thế giới thực
liên quan đến phần mềm.

Thế giới thực
Phần mềm

Nhập môn Công nghệ Phần mềm

8

May 27, 2014

Các hiện trạng cần khảo sát

 Hiện trạng nghiệp vụ
 Hiện trạng tổ chức
 Hiện trạng tin học

Nhập môn Công nghệ Phần mềm

9

May 27, 2014

Cách thức tiến hành
 Phỏng vấn
 Quan sát
 Dùng bảng câu hỏi
 Thu thập thông tin, tài liệu

Nhập môn Công nghệ Phần mềm

10

May 27, 2014

Hiện trạng nghiệp vụ
 Lập danh sách các nghiệp vụ của từng bộ phận.
 Mô tả nghiệp vụ:
- Tên công việc;
- Biểu mẫu liên quan;
- Qui định liên quan;
- Người thực hiện;
- Tần suất thực hiện;
- Thời điểm thực hiện;
- Cách thức thực hiện.
Nhập môn Công nghệ Phần mềm

11

May 27, 2014

Hiện trạng tổ chức
 Sơ đồ tổ chức của các phòng ban, bộ phận.
 Chú trọng các bộ phận có giao tiếp đối tác bên ngoài.

Nhập môn Công nghệ Phần mềm

12

May 27, 2014

Hiện trạng tin học
 Hệ thống phần cứng;
 Hệ thống phần mềm;
 Con người.

Nhập môn Công nghệ Phần mềm

13...
NHẬP MÔN
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
Giảng viên: Đỗ Thị Thanh Tuyền
Email: dothithanhtuyen@gmail.com
Kỹ Nghệ Phần Mềm Chương 02 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ Nghệ Phần Mềm Chương 02 - Người đăng: manhtanbao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Kỹ Nghệ Phần Mềm Chương 02 9 10 800