Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ Nghệ Phần Mềm Chương 06

Được đăng lên bởi manhtanbao
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 795 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHẬP MÔN
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Giảng viên: Đỗ Thị Thanh Tuyền
Email: dothithanhtuyen@gmail.com

Nội dung môn học
 Tổng quan về Công nghệ phần mềm
 Xác định và mô hình hóa yêu cầu phần mềm
 Thiết kế phần mềm: - Thiết kế XỬ LÝ
 Cài đặt phần mềm
 Kiểm thử và bảo trì
 Đồ án môn học

Nhập môn Công nghệ Phần mềm

2

May 27, 2014

Thiết kế xử lý
 Kết quả đạt được:
 Danh sách các xử lý
 Mô tả chi tiết từng xử lý:
• Mã số xử lý
• Danh sách các hàm của xử lý

Nhập môn Công nghệ Phần mềm

3

May 27, 2014

Danh sách các xử lý
STT

Mã số xử lý

Tên xử lý

1

XL1

Lập Phiếu sửa chữa

2

XL2

Lưu Phiếu sửa chữa

3

XL3

Tìm Phiếu sửa chữa

4

XL4

Cập nhật Phiếu sửa
chữa

5

XL5

Xóa Phiếu sửa chữa

6

XL6

Thoát

Nhập môn Công nghệ Phần mềm

4

May 27, 2014

Diễn giải
Lập Phiếu sửa chữa cho xe đã
tiếp nhận .
Lưu Phiếu sửa chữa vào csdl
và xóa các thông tin về Phiếu
sửa chữa trên màn hình.
Tìm Phiếu sửa chữa đã lập để
xem, cập nhật thông tin...
Cập nhật thông tin cho Phiếu
sửa chữa đã lập.
Xóa Phiếu sửa chữa đã lập
khỏi csdl và cập nhật các
thông tin liên quan.
Kiểm tra việc lưu thông tin và
thoát khỏi màn hình hiện tại.

Mô tả chi tiết từng xử lý
 Mã số xử lý: XL1
 Danh sách các hàm của xử lý:
STT

Hàm

1

getCarNumber

2

getFees

3

getEquipments

Diễn giải

Ghi chú

Trả về danh sách các
biển số xe đã tiếp nhận.
Trả về danh sách các
loại tiền công.
Trả về danh sách các
loại vật tư phụ tùng kèm
đơn giá, số lượng tồn.

Kể cả các xe đã lập
Phiếu sửa chữa rồi.
Có 100 loại tiền
công.
Có 200 loại vật tư
phụ tùng với đơn giá
được niêm yết.

…

Nhập môn Công nghệ Phần mềm

5

May 27, 2014

Cài đặt phần mềm
 Phương pháp cài đặt
 Môi trường cài đặt
 Phong cách lập trình

Nhập môn Công nghệ Phần mềm

6

May 27, 2014

Phương pháp cài đặt
 Cài đặt từ dưới lên:
 Lần lượt cài đặt tất cả các module từ dưới lên.
 Thao tác kiểm định được thực hiện sau khi hoàn tất việc cài
đặt tất cả các module.
 Cài đặt từ trên xuống và tăng trưởng:
 Cài đặt từng module theo thứ tự từ trên xuống.
 Cài đặt đến đâu kiểm định đến đó.
 Sử dụng các module giả lập để thay vào các module chưa
cài đặt.
 Hệ thống tăng trưởng dần qua các lần lặp cho đến khi trở
thành hệ thống hoàn chỉnh.
Nhập môn Công nghệ Phần mềm

7

May 27, 2014

Ưu điểm của phương pháp cài đặt từ trên
xuống và tăng trưởng
 Giảm thiểu được các thay đổi có thể dẫn đến đổ vỡ toàn bộ hệ
thống.
 Cho phép thực hiện nhiều phương án trung gian một cách mềm
dẻo để có được hệ thống mới.
 Sớm nhận được các thông tin phản ...
NHẬP MÔN
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
Giảng viên: Đỗ Thị Thanh Tuyền
Email: dothithanhtuyen@gmail.com
Kỹ Nghệ Phần Mềm Chương 06 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ Nghệ Phần Mềm Chương 06 - Người đăng: manhtanbao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Kỹ Nghệ Phần Mềm Chương 06 9 10 80