Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật dò khóa WEP của mạng

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 189 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kỹ thuật dò khóa WEP của mạng WiFi step by step

Hàng trăm và có thể là hàng nghìn bài báo viết về cách tấn công WEP, nhưng có bao nhiêu người thực
sự có thể crack được WEP, những beginner thường nản lòng với những comand của nó và những loại
card yêu cầu và những điều phức tạp hơn là không wen với môi trường linux. Trong phần này chúng
tôi sẽ hướng dẫn từng bước cách hack WEP.
Bài đọc đầu tiên sẽ giúp các bạn xây dựng một mô hình mô phỏng và hướng dẫn lướt qua những phần
của crack WEP, việc tiếp cận một cách tiêu chuẩn hóa và đa dạng để mà bạn có thể tập trung vào
những công cụ crack WEP mà không bị cản trở bởi những lỗi hardware hay software.
Toàn bộ quá trình được làm với những software có sẵn và không yêu cầu những hardware đặc biệt chỉ
một vài cái laptop với mấy cái card wireless là đủ.
Bài đầu tiên sẽ giúp bạn build một cái lab và hướng dẫn scanport của crac wep, sau hết, các bạn cần
kiếm một cái document để tìm hiểu trước khi có thể crack nó
Bài hai sẽ mô tả cách kích hoạt thằng access point để tạo ra traffic và quá trình sử lí dữ liệu sau khi đã
capture, sau hai bài này bạn có thể crack được wep key rùi đó.
Bài ba sẽ giúp chúng ta các skill bảo mật nhằm chống lại sự xâm nhập vào wireless.
Mặc dù WEP crack có thể làm được trên cùng một laptop nhưng lý tưởng nhất là bạn nên làm trên hai
máy, một máy thực hiện tấn công để kích thích luồng data để đủ lượng data bắt được trong một thời
gian ngắn, trong khi đó máy kia sẽ sniff hoặc capture luồng data do máy đầu tạo ra.
Thật ra bạn có thể sử dụng trên một máy với một wireless card, nhưng tui khuyên điều này không nên
tại thời điểm mới bắt đầu, nó thường bắt gặp những nhầm lẫn trong những việc bạn đang làm, và tui
nhận ra rằng những chương trình audit thường hay gặp một chút không ổn định khi dùng cách này.

chú ý rằng dùng một cái active attack và một cái passive capture sẽ làm tăng cơ hội thành công hơn, và
tăng tốc độ quá trình crack bằng cách nó sẽ giúp sinh ra nhiều packet hơn là môi trường bình thường.
và đây là danh sách hardware cần thiết có trong lab của chúng ta:

wireless accesspoint: sẽ là đích ngẳm của chúng ta..hehe..loại nào cũng được
môt laptop với một card wireless có thể sử dụng được: đây sẽ là máy target và không quan trọng cái
chipset của thằng wireless card. Vì nó là máy thừa mà..hhihih
hai laptop có card wireless có chipset PRISM 2: một vài chương trình chẳng hạn như kismet có thể hỗ
trợ đa dạng các loại wireless card, nhưng tui khuyên là nên dùng card có chipset được nói như trên, b...
K thut dò khóa WEP ca mng WiFi step by step
Hàng trăm và có th là hàng nghìn bài báo viết v cách tn công WEP, nhưng có bao nhiêu người thc
s có th crack được WEP, nhng beginner thường nn lòng vi nhng comand ca nó và nhng loi
card yêu cu và nhng điu phc tp hơn là không wen vi môi trường linux. Trong phn này chúng
tôi s hướng dn tng bước cách hack WEP.
Bài đọc đầu tiên s giúp các bn xây dng mt mô hình mô phng và hướng dn lướt qua nhng phn
ca crack WEP, vic tiếp cn mt cách tiêu chun hóa và đa dng để mà bn có th tp trung vào
nhng công c crack WEP mà không b cn tr bi nhng li hardware hay software.
Toàn b quá trình được làm vi nhng software có sn và không yêu cu nhng hardware đặc bit ch
mt vài cái laptop vi my cái card wireless là đủ.
Bài đầu tiên s giúp bn build mt cái lab và hướng dn scanport ca crac wep, sau hết, các bn cn
kiếm mt cái document để tìm hiu trước khi có th crack nó
Bài hai s mô t cách kích hot thng access point để to ra traffic và quá trình s lí d liu sau khi đã
capture, sau hai bài này bn có th crack được wep key rùi đó.
Bài ba s giúp chúng ta các skill bo mt nhm chng li s xâm nhp vào wireless.
Mc dù WEP crack có th làm được trên cùng mt laptop nhưng lý tưởng nht là bn nên làm trên hai
máy, mt máy thc hin tn công để kích thích lung data để đủ lượng data bt được trong mt thi
gian ngn, trong khi đó máy kia s sniff hoc capture lung data do máy đầu to ra.
Tht ra bn có th s dng trên mt máy vi mt wireless card, nhưng tui khuyên điu này không nên
ti thi đim mi bt đầu, nó thường bt gp nhng nhm ln trong nhng vic bn đang làm, và tui
nhn ra rng nhng chương trình audit thường hay gp mt chút không n định khi dùng cách này.
chú ý rng dùng mt cái active attack và mt cái passive capture s làm tăng cơ hi thành công hơn, và
tăng tc độ quá trình crack bng cách nó s giúp sinh ra nhiu packet hơn là môi trường bình thường.
đây là danh sách hardware cn thiết có trong lab ca chúng ta:
Kỹ thuật dò khóa WEP của mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật dò khóa WEP của mạng - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kỹ thuật dò khóa WEP của mạng 9 10 283