Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật ghép kênh

Được đăng lên bởi vokieuloan1707
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 835 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Më ®Çu

Trong m¹ng viÔn th«ng, th«ng tin ®iÖn tho¹i (TT§T) lµ h×nh thøc trao ®æi th«ng tin
b»ng ®µm tho¹i gi÷a c¸c thuª bao díi d¹ng tÝn hiÖu ®iÖn tho¹i truyÒn trªn ®êng truyÒn; th«ng
tin ®iÖn tho¹i g¾n liÒn víi m¹ng ®iÖn tho¹i, lµ mét m¹ng viÔn th«ng tiªu biÓu, cã lÞch sö ra
®êi ph¸t triÓn sím nhÊt.

PhÇn néi dung
I. Nguyªn lý th«ng tin ®iÖn tho¹i
1. Kh¸i niÖm, s¬ ®å tuyÕn th«ng tin ®iÖn tho¹i
a. Kh¸i niÖm

Thông tin điện thoại là quá trình truyền tiếng nói từ nơi này đến nơi khác dưới dạng
tín hiệu điện qua hệ thống thông tin.

b. S¬ ®å tuyÕn th«ng tin ®iÖn tho¹i
* S¬ ®å tuyÕn th«ng tin ®iÖn tho¹i 1 chiÒu
- S¬ ®å

1

2

TA

KÊNH TRUYỀN

3

TA

M

T

1 - Nguồn âm thanh.
2 - Môi trường truyền âm thanh (môi trường không khí).
3 - Nơi cảm thụ âm thanh.
M - Ống nói.
T - Ống nghe.
TA - Bộ phận phối hợp (máy điện thoại).
Kênh truyền.

- Nguyên lý
Tiếng nói được phát ra từ miệng người nói (tức là nguồn âm thanh) qua môi trường
không khí (trường âm thanh) tác động vào bộ phận biến đổi dao động âm thanh thành tín
hiệu điện thoại (ống nói), tín hiệu điện thoại được truyền qua máy điện thoại (TA) và qua
kênh truyền trong hệ thống thông tin đến máy điện thoại ở đầu thu. Tại đầu thu, tín hiệu
được đưa vào bộ phận biến đổi tín hiệu điện thoại thành tiếng nói như ở đầu phát (ống nghe)
qua môi trường âm thanh đến tai người nghe (bộ phận cảm thụ âm thanh), tiếng nói đã được
truyền từ đầu phát tới đầu thu (một chiều).
* S¬ ®å tuyến thông tin điện thoại hai chiều
Trong thực tế, thông tin liên lạc luôn diễn ra theo 2 chiều, do đó tại mỗi đầu phải thực
hiện cả 2 chức năng là: biến đổi âm thanh thành dòng điện âm thanh và ngược lại. Bộ phận
thực hiện cả hai chức năng này gọi là tổ hợp và sơ đồ tuyến thông tin điện thoại 2 chiều.

M

M

Tæ hîp

TA

KÊNH TRUYỀN

TA

T
2. HÖ thèng th«ng tin ®iÖn tho¹i
a. Liªn l¹c trùc tiÕp

Tæ hîp

T

* §éc lËp kªnh


1



Hệ thống liên lạc điện thoại trực tiếp được áp dụng cho các máy điện thoại điện riêng (máy
điện thoại dã chiến).
Với phương pháp đấu dây trực tiếp giữa các máy như vậy thì cự ly liên lạc xa, nhưng khi số
vị trí đặt máy để liên lạc tăng lên sẽ kéo theo số lượng đường dây, máy điện thoại cần sử dụng tăng
lên rất lớn, gồm: [n(n-1)/2 đường dây; n(n-1) máy điện thoại] .


1

5


2

* Phô thuéc kªnh

Để khắc phục nhược điểm
4của phương pháp đấu
3 dây trực tiếp giữa các máy điện thoại, đối
với các vị trí nằm trên cùng một tuyến đường dây, người ta có thể áp dụng phương pháp đấu dây
theo kiểu chữ T (hay còn gọi là đấu đinh).

...
Më ®Çu
Trong m¹ng viÔn th«ng, th«ng tin ®iÖn tho¹i (TT§T) h×nh thøc trao ®æi th«ng tin
b»ng ®µm tho¹i gi÷a c¸c thuª bao díi d¹ng tÝn hiÖu ®iÖn tho¹i truyÒn trªn ®êng truyÒn; th«ng
tin ®iÖn tho¹i g¾n liÒn víi m¹ng ®iÖn tho¹i, mét m¹ng viÔn th«ng tiªu biÓu, lÞch ra
®êi ph¸t triÓn sím nhÊt.
PhÇn néi dung
I. Nguyªn lý th«ng tin ®iÖn tho¹i
1. Kh¸i niÖm, s¬ ®å tuyÕn th«ng tin ®iÖn tho¹i
a. Kh¸i niÖm
Thông tin điện thoại quá trình truyền tiếng nói từ nơiy đến nơi khác dưới dạng
tín hiệu điện qua hệ thống thông tin.
b. S¬ ®å tuyÕn th«ng tin ®iÖn tho¹i
* S¬ ®å tuyÕn th«ng tin ®iÖn tho¹i 1 chiÒu
- S¬ ®å
1 - Nguồn âm thanh.
2 - Môi trường truyền âm thanh (môi trường không khí).
3 - Nơi cảm thụ âm thanh.
M - Ống nói.
T - Ống nghe.
TA - Bộ phận phối hợp (máy điện thoại).
Kênh truyền.
- Nguyên lý
Tiếng nói được phát ra từ miệng người nói (tức nguồn âm thanh) qua môi trường
không khí (trường âm thanh) tác động vào bộ phận biến đổi dao động âm thanh thành tín
hiệu điện thoại (ống nói), tín hiệu điện thoại được truyền qua máy điện thoại (TA) qua
kênh truyền trong hệ thống thông tin đến máy điện thoại đầu thu. Tại đầu thu, tín hiệu
được đưa vào bộ phận biến đổi tín hiệu điện thoại thành tiếng nói như ở đầu phát (ống nghe)
qua môi trường âm thanh đến tai người nghe (bộ phận cảm thụ âm thanh), tiếng nói đã được
truyền từ đầu phát tới đầu thu (một chiều).
* S¬ ®å tuyến thông tin điện thoại hai chiều
Trong thực tế, thông tin liên lạc luôn diễn ra theo 2 chiều, do đó tại mi đầu phải thực
hiện cả 2 chức năng là: biến đổi âm thanh thành dòng điện âm thanh ngược lại. Bộ phận
thực hiện cả hai chức năng này gọi là tổ hợp và sơ đồ tuyến thông tin điện thoại 2 chiều.
2. HÖ thèng th«ng tin ®iÖn tho¹i
a. Liªn l¹c trùc tiÕp
* §éc lËp kªnh
1
1
2
3
KÊNH TRUYỀN
T
M
TA TA
Tæ hîp
KÊNH TRUYỀN
T
M
TA TA
M
T
Tæ hîp
Kỹ thuật ghép kênh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật ghép kênh - Người đăng: vokieuloan1707
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Kỹ thuật ghép kênh 9 10 870