Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật ghép nối máy tính CÁC PHƯƠNG PHÁP TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2092 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CH. 3.

CÁC PHƯƠNG PHÁP
TRAO ĐỔI THÔNG TIN

• Polling - Thăm dò
• Interrupt - ngắt &
• DMA - truy nhập trực tiếp mem - IO

P&I

Ch3: Methodes

1

3.1. Phương pháp thăm dò (polling)
• K/n Polling: Dùng phần mềm để kiểm tra các cờ trạng
thái @ IO Ports => quyết định trao đổi số liệu hay
không.
• Nhanh, đơn giản, thường dùng trong các hệ nhỏ hoặc
đơn nhiệm - ít thiết bị IO,
• Tốt cho việc thử nghiệm,
• Có thể đa nhiệm cho các đối tượng có hằng số thời gian
>>, các thiết bị ngoại vi tần suất truy nhập thấp, tốc độ
chậm. Ví dụ các kênh đo nhiệt độ,
• Không phù hợp với ‘đa nhiệm’, đặc biệt trong máy tính

P&I

Ch3: Methodes

2

1

Ví dụ về PP polling
• Cổng Comm (RS232) của máy tính PC:
– Thanh ghi Line Status Register có các bit:
•
•
•
•
•
•
•

b0 – Char received, đã thu xong 1 char,
b1 – Overrun Error, char bị xóa đè
b2 – Parity Error
b3 – Framing Error
B4 – Break Interrupt
B5 – TxHR Empty, thanh ghi phát rỗng, gửi tiếp
B6 – Char transmitted

– Polling: thu - kiểm tra b0, phát kiểm tra – b5
P&I

Ch3: Methodes

3

Polling

Một lưu đồ
thăm dò:

Device #1
Request ?

Y

Device #1
Service Routine

Y

Device #2
Service Routine

N

Device #2
Request ?
N

Device #n
Request ?

Y

Device #n
Service Routine

N

Quit

P&I

Hình 3.1. Lưu đồ phương pháp
Ch3: Methodes
IO interface polling

4

2

3.2. Phương pháp ngắt (Interrupt)
•
•
•

P&I

Khái niệm,
Phân loại và
Case studies

Ch3: Methodes

5

3.2. Phương pháp ngắt (Interrupt):
3.2.1. Khái niệm
• Là sự dừng thực hiện CTC để thực hiện
ctc, thường là do TBNV yêu cầu thông
qua port.
• Khi CPU đang thực hiện CTC, đến dòng
lệnh thứ n, ngẫu nhiên, ngoại vi thứ i xin
phục vụ bằng cách phát ra tín hiệu IRQ(i)
(Interrupt Request) đến CPU. Nói chung,
CPU sẽ ngừng xử lý CTC và cất ngữ cảnh
(flags và địa chỉ của lệnh tiếp theo) vào
Stack Mem, rồi tìm địa chỉ của ctc phục
vụ ngắt tương ứng (Interrupt Service
Routine - ISR) để thực hiện.
• Sau khi thực hiện xong ISR, gặp lệnh iret
(reti...), CPU khôi phục lại ngữ cảnh (từ
Stack Mem) của CTC và tiếp tục thực
hiện.
P&I

Ch3: Methodes

H×nh 3.2. K/n
ng¾t
6

3

3.2. Phương pháp ngắt (Interrupt):
3.2.1. Khái niệm:
• Đặc điểm:
– Là phương pháp vào/ra kết hợp tín hiệu và phần mềm,
để thực hiện đa nhiệm.
– Đối tượng bị ngắt: CTC bị dừng xử lý để thực hiện ctc.
– Là chế độ hoạt động riêng cho các Vi xử lý/ máy tính
ON-LINE,
– Nguồn ngắt: chủ yếu từ ngoại vi thông qua IO ports,
CPU (exceptions, internal),
– Xảy ra ngẫu nhiên,
– Nhiều IOs

• => Tranh chấp => Phải giải quyết ưu tiên ngắt.
P&I

C...
1
P&I Ch3: Methodes 1
CH. 3. C PHƯƠNG PHÁP
TRAO ĐI THÔNG TIN
Polling - Thăm
Interrupt - ngt &
DMA - truy nhp trc tiếp mem - IO
P&I Ch3: Methodes 2
3.1. Phương pháp thăm dò (polling)
K/n Polling: Dùng phn mm để kim tra các c trng
thái @ IO Ports => quyết đnh trao đổi s liu hay
không.
Nhanh, đơn gin, thường dùng trong các hnhhoc
đơn nhim - ít thiết b IO,
Tt cho vic thnghim,
Có thể đa nhim cho c đối tượng có hng sthi gian
>>, các thiết b ngoi vi tn sut truy nhp thp, tc độ
chm. Ví dcác kênh đo nhit độ,
Không phù hp vi ‘đa nhim’, đặc bit trong máy tính
Kỹ thuật ghép nối máy tính CÁC PHƯƠNG PHÁP TRAO ĐỔI THÔNG TIN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật ghép nối máy tính CÁC PHƯƠNG PHÁP TRAO ĐỔI THÔNG TIN - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Kỹ thuật ghép nối máy tính CÁC PHƯƠNG PHÁP TRAO ĐỔI THÔNG TIN 9 10 659