Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật ghép nối máy tính CH 4. I/O INTERFACE BUS OVERVIEW

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 2681 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1/13/2013

CH 4. I/O INTERFACE BUS OVERVIEW
GIỚI THIỆU BUS CHUẨN CHO GHÉP NỐI, MỞ RỘNG:
– ISA/ PC-104 – AT bus
– USB (Universal Serial Bus)
– Philips I2C
– PCI (Peripheral Component Interconnect)
– SCSI (Small Computer Systems Interface)
– GPIB (General Purpose Interface Bus)
– Field buses: Siemens PROFIBUS, ASi bus, Multi Point
– IEEE 1394
– Ethernet IEEE 802.x: IP RTU and IP devices
– SATA
– HDMI

P&I

Ch4 - Bus

1

4.0. KHÁI NIỆM VỀ BUS:
• Là: PCB (Printed Circuit Board), Cable (Copper/
Optic), Slot, Connector...
• Nối nhiều thiết bị slave [master], dùng chung: trong 1
thời điểm chỉ có 1 talker – 1 hoặc nhiều listener
• Bus song song (n bit như ISA, PCI, GPIB, SCSI…) hoặc
nối tiếp (I2C, USB, SSA, Profi, ASi, IEEE 1394...)
• IO Buses vs Mem/CPU/Local Buses
• Thành phần (physical lines/ time sharing):
–
–
–
–

P&I

Address
Data
Control/ Status/Handshake/data check
[Power supply]

Ch4 - Bus

2

1

1/13/2013

Phân loại bus
• Bus size: data 8, 16, 32 bit ~ 16/24/32 Address bus, các bus nối
tiếp khả năng quản lý được bao nhiêu thiết bị: USB ~ 127,
IEEE1394~64k…)
• Parallel vs Serial
• Tốc độ vận chuyển MB/s – tốc độ max, chú ý chọn năng lực bus
gấp 10 lần tốc độ trung bình
• Cấu trúc:
– Tách biệt: Address, Data, Control – có thể có multi plexed mode (x86)
– Dùng cho Burst Mode: Single address first, data packet after.
– Serial Bus: Start/Stop, Address, Data, Read/Write

• Đối tượng ghép nối:
– Mem bus (local ~, sys ~...),
– IO Bus: PCI (!), ISA, EISA, MC, USB, FireWire, PATA (IDE), SATA...
– Field bus Siemens Profi bus, MOD Bus, CAN
P&I

Ch4 - Bus

3

4.1. Industry Small Architecture (ISA) bus:
• ISA/ AT bus, 1984, IBM, PC-104 bus, Available in
Pentium, PowerPC Platforms
• Để ghép thêm các card/ thiết bị I/O chuẩn với Mother
Board, 1..12 Slots, iPCs, hiện tại các máy có thể không
dùng slot
• 8/ 16 bit for data transfers
• 4,77 => 8,33 MHz/11.1MHz => 2.75 MWps/5.5 MWps
max, DMA 16.
• Only 1 BusMaster, CPU hoặc DMAC, w AEN
• No data integrity, không kiểm tra parity, IO Check
• Dùng để ghép với các thiết bị chậm, kiểu ký tự: ‘character
typed devices’ : keyboard, mouse...
• Refer ‘AT Technical Reference’ or TechHelp for detail
P&I

Ch4 - Bus

4

2

1/13/2013

Hình 4.1. AT/ ISA/ PC 104 bus

P&I

Ch4 - Bus

5

Chu kỳ R/W của ISA
• Tham khảo hình cuối Ch1
• Là IO bus có đủ các tín hiệu điều khiển
• Tham khảo: techfes.com để nắm được ý
nghĩa của các tín hiệu ISA bus
• BT: vẽ các chu kỳ bus của ISA;
–
–
–
–
P&I

IORead bus...
1/13/2013
1
P&I Ch4 - Bus 1
CH 4. I/O INTERFACE BUS OVERVIEW
GIỚI THIỆU BUS CHUẨN CHO GHÉP NỐI, MỞ RỘNG:
ISA/ PC-104 – AT bus
USB (Universal Serial Bus)
Philips I2C
PCI (Peripheral Component Interconnect)
SCSI (Small Computer Systems Interface)
GPIB (General Purpose Interface Bus)
Field buses: Siemens PROFIBUS, ASi bus, Multi Point
IEEE 1394
Ethernet IEEE 802.x: IP RTU and IP devices
SATA
HDMI
P&I Ch4 - Bus 2
4.0. KHÁI NIỆM VỀ BUS:
Là: PCB (Printed Circuit Board), Cable (Copper/
Optic), Slot, Connector...
Nối nhiều thiết bị slave [master], ng chung: trong 1
thời điểm chỉ có 1 talker 1 hoặc nhiều listener
Bus song song (n bit như ISA, PCI, GPIB, SCSI…) hoặc
nối tiếp (I2C, USB, SSA, Profi, ASi, IEEE 1394...)
IO Buses vs Mem/CPU/Local Buses
Thành phần (physical lines/ time sharing):
Address
Data
Control/ Status/Handshake/data check
[Power supply]
Kỹ thuật ghép nối máy tính CH 4. I/O INTERFACE BUS OVERVIEW - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật ghép nối máy tính CH 4. I/O INTERFACE BUS OVERVIEW - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Kỹ thuật ghép nối máy tính CH 4. I/O INTERFACE BUS OVERVIEW 9 10 219