Ktl-icon-tai-lieu

KỸ THUẬT LẬP TRÌNH ĐỆ QUY

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 580 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Công nghệ thông tin
Bộ môn Tin học cơ sở 

NHẬP MÔN LẬP TRÌNH

Đặng Bình Phương

dbphuong@fit.hcmuns.edu.vn

KỸ THUẬT LẬP TRÌNH
ĐỆ QUY

1

VC

&
BB

Nội dung

1

Tổng quan về đệ quy

2

Các vấn đề đệ quy thông dụng

3

Phân tích giải thuật & khử đệ
quy

4

Các bài toán kinh điển

NMLT ­ Kỹ thuật lập trình đệ quy

2

VC

&
BB

Bài toán

 Cho S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n
=>S(10)? S(11)?
S(10)

= 1 + 2 + … + 10 = 55

S(11)

= 1 + 2 + … + 10 + 11 = 66
=

S(10)

=

55

+ 11
+ 11 = 66
NMLT ­ Kỹ thuật lập trình đệ quy

3

VC

&
BB

2 bước giải bài toán
Bước 2. Thế ngược
S(n)

ác  định  kết  quả  bài  toán  đồng 
dạng  từ  đơn  giản  đến  phức  tạp 
 Kết quả cuối cùng.

= S(n­1) + n
S(n­1)

= S(n­2) + n­1
…

Bước 1. Phân tích
hân  tích  thành  bài  toán  đồng 
dạng nhưng đơn giản hơn.
ừng  lại  ở  bài  toán  đồng  dạng 
đơn  giản  nhất  có  thể  xác  định 
ngay kết quả.

=

…
S(1)

+ …
=

S(0)

+ 1

S(0)

= 0

NMLT ­ Kỹ thuật lập trình đệ quy

4

VC

&
BB

Khái niệm đệ quy
Khái niệm
Vấn đề đệ quy là vấn đề được 
định nghĩa bằng chính nó.

Ví dụ
Tổng S(n) được tính thông qua 
tổng S(n­1).

2 điều kiện quan trọng
 Tồn tại bước đệ quy.
 Điều kiện dừng.
NMLT ­ Kỹ thuật lập trình đệ quy

5

VC

&
BB

Bài tập thực hành

 Bài 1: Các bài tập trên mảng sử dụng đệ quy.
 Bài 2: Viết hàm xác định chiều dài chuỗi.
 Bài 3: Hiển thị n dòng của tam giác Pascal.
 a[i][0] = a[i][i] = 1
 a[i][k] = a[i-1][k-1] + a[i-1][k]
 Bài 4: Viết hàm đệ quy tính C(n, k) biết
 C(n, k) = 1 nếu k = 0 hoặc k = n
 C(n, k) = 0 nếu k > n
 C(n ,k) = C(n-1, k) + C(n-1, k-1) nếu 0<k<n
NMLT ­ Kỹ thuật lập trình đệ quy

43

VC

&
BB

Bài tập thực hành

 Bài 5: Đổi 1 số thập phân sang cơ số khác.
 Bài 6: Bài toán 8 hậu
 Bài 7: Bài toán mã đi tuần
 Bài 8: Tính các tổng truy hồi.

NMLT ­ Kỹ thuật lập trình đệ quy

44

...
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Khoa Công ngh thông tin
B môn Tin hc cơ s
1
Đặng Bình Phương
dbphuong@fit.hcmuns.edu.vn
NHP MÔN LP TRÌNH
K THUT LP TRÌNH
ĐỆ QUY
KỸ THUẬT LẬP TRÌNH ĐỆ QUY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KỸ THUẬT LẬP TRÌNH ĐỆ QUY - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
KỸ THUẬT LẬP TRÌNH ĐỆ QUY 9 10 51