Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật lập trình JAVA ĐH Bách Khoa

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 239 trang   |   Lượt xem: 4305 lần   |   Lượt tải: 35 lần
BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH JAVA
GV : HUỲNH CÔNG PHÁP

Chương 1

Giới thiệu ngôn ngữ
lập trình Java

Giới thiệu
• Sự phát triển của Java
• Hướng tới người dùng
• Giống với C / C++

Các đặc trưng của Java









Đơn giản
Hướng đối tượng
Độc lập phần cứng
Mạnh
Bảo mật
Phân tán
Đa luồng
Động

Các chương trình dịch
truyền thống

Chương trình dịch Java

Các loại chương trình Java


Applets



Ứng dụng độc lập (console Application)



Ứng dụng giao diện (GUI Application)



Servlet
Ứng dụng cơ sở dữ liệu



Máy ảo Java
• Là một phần mềm dựa trên cơ sở máy tính
ảo
• Là tập hợp các lệnh logic để xác định hoạt
động của máy tính
• Được xem như là một hệ điều hành thu nhỏ
• Nó thiết lập lớp trừu tượng cho:
– Phần cứng bên dưới
– Hệ điều hành
– Mã đã biên dịch

Quá trình dịch chương trình
Java
• Trình biên dịch chuyển mã nguồn thành tập
các lệnh không phụ thuộc vào phần cứng cụ
thể
• Trình thông dịch trên mỗi máy chuyển tập
lệnh này thành chương trình thực thi
• Máy ảo tạo ra một môi trường để thực thi các
lệnh bằng cách:
– Nạp các file .class
– Quản lý bộ nhớ
– Dọn “rác”

Trình dịch Java
Java Development Kit
• Java 1.0 - Sử dụng lần đầu vào năm
1995
• Java 1.1 – Đưa ra năm 1997
• Java 2 – Phiên bản mới nhất

Bộ công cụ JDK
• Trình biên dịch, 'javac'
–

javac [options] sourcecodename.java

• Trình thông dịch, 'java'
–

java [options] classname

• Trình dịch ngược, 'javap'
–

javap [options] classname

• Công cụ sinh tài liệu, 'javadoc'
–

javadoc [options] sourcecodename.java

• Chương trình tìm lỗi - Debug, 'jdb‘
– jdb [options] sourcecodename.java
–

OR
jdb -host -password [options]
sourcecodename.java

• Chương trình xem Applet ,
'appletviewer‘
– appletviewer [options]
sourcecodename.java / url

Các gói chuẩn của Java
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

java.lang
java.applet
java.awt
java.io
java.util
java.net
java.awt.event
java.rmi
java.security
java.sql

Các đặc trưng mớI của
Java2
•
•
•
•
•

Swing
Kéo và thả
Java 2D API
Âm thanh
RMI

Chương 2
Các phần tử cơ bản ngôn ngữ Java

Cấu trúc một
chương trình Java
• Xác lập thông tin môi trường
• Khai báo lớp đối tượng (Class)
• Các thành phần (Tokens):
– Định danh
– Từ khóa / từ dự phòng
– Ký tự phân cách
– Nguyên dạng (Literals)
– Toán tử

Ví dụ một chương trình Java
mẫu
// This is a simple program called “Ex1.java”
class Ex1
{
public static void main(String args[])
{
System.out.println(“My first program in Java”);
}
}

Biên dịch chương trình java
• ..\jdk\bin>javac Ex1.java
• ..\jdk\bin>java Ex1
• Kết quả:
...
BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH JAVA
GV : HUỲNH CÔNG PHÁP
Kỹ thuật lập trình JAVA ĐH Bách Khoa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật lập trình JAVA ĐH Bách Khoa - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
239 Vietnamese
Kỹ thuật lập trình JAVA ĐH Bách Khoa 9 10 295