Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật pipeline

Được đăng lên bởi anh-ngoc
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 4276 lần   |   Lượt tải: 8 lần
KIẾN TRÚC MÁY TÍNH
VÀ HỆ ĐIỀU HÀNH

CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT PIPELINING
3.1. Kỹ thuật Pipelining
3.2. Điều khiển Pipelining

CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT PIPELINING
3.1. Kỹ thuật Pipelining

3.1.1. Tuần tự Von Neumann và Pipeline
* Cấu trúc tuần tự:
+ Thực hiện các lệnh một cách tuần tự.

+ 5 khâu :
IF (Instruction Fetch) : Nhận lệnh
ID (Instruction Decode) : Giải mã lệnh
DF (Data Fetch) : Nhận dữ liệu
EX (Execution) : Thực hiện lệnh
DS (Data Save) : Lưu kết quả

CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT PIPELINING
3.1. Kỹ thuật Pipelining

3.1.1. Tuần tự Von Neumann và Pipeline
* Cấu trúc tuần tự:
+ Ví dụ:

- Giả sử mỗi lệnh thực hiện trong 1 chu kì 
- Mỗi khâu thực hiện trong thời gian  /5
- Với n lệnh :

Ttuần tự =  *n

CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT PIPELINING
3.1. Kỹ thuật Pipelining

3.1.1. Tuần tự Von Neumann và Pipeline
* Cấu trúc tuần tự:
+ Hạn chế:

- Các lệnh được thực hiện liên tiếp nhau
- Lệnh trước thực hiện xong mới đến lệnh sau
- Xuất hiện khoảng thời gian rỗi (stall) giữa các khâu
Kỹ thuật pipeline được đưa ra để tận dụng những
stall này, từ đó tăng tốc độ cho vi xử lý

CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT PIPELINING
3.1. Kỹ thuật Pipelining

3.1.1. Tuần tự Von Neumann và Pipeline
* Cấu trúc Pipeline:
+ 5 khâu của một lệnh trong MIPS (Microprocessor
without Interlocked Pipeline Stages)
1.
2.
3.
4.
5.

F (Fetch) : Nhận lệnh.
D (Decode) : Giải mã lệnh.
X (Execution) : Thực hiện lệnh.
M (Memory Access) : Truy nhập bộ nhớ.
W (Result Write Back) : Ghi kết quả

CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT PIPELINING
3.1. Kỹ thuật Pipelining

3.1.1. Tuần tự Von Neumann và Pipeline
* Cấu trúc Pipeline:
+ Mô hình Pipeline lý tưởng: thông lượng trung bình là 1
CPI (Clock Cycle per Instruction)

CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT PIPELINING
3.1. Kỹ thuật Pipelining

3.1.1. Tuần tự Von Neumann và Pipeline
* Cấu trúc Pipeline:
+ Mô hình Pipeline lý tưởng: Tpipeline =  +  * (n-1)/m

- Tính toán:
Thời gian để thực hiện 1 công đoạn là  /5.
Thời gian để thực hiện 1 lệnh là 
Thời gian để thực hiện 2 lệnh là  +  /5
Thời gian để thực hiện 3 lệnh là  +  *2/5
…
Thời gian để thực hiện n lệnh là  +  *(n-1)/5

CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT PIPELINING
3.1. Kỹ thuật Pipelining

3.1.1. Tuần tự Von Neumann và Pipeline
* Định nghĩa Pipelining:
+ Kỹ thuật thực hiện lệnh trong đó các lệnh được thực
hiện theo kiểu gối đầu nhằm tận dụng những khoảng
thời gian rỗi (stalls) giữa các công đoạn (stages), qua đó
làm tăng tốc độ thực hiện lệnh của VXL.
+ Trong trường hợp không có xung đột có thể tăng tốc
độ vi xử lý lên 400%.

CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT PIPELINING
3.1. Kỹ thuật Pipeli...
KIẾN TRÚC MÁY TÍNH
VÀ HỆ ĐIỀU HÀNH
Kỹ thuật pipeline - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật pipeline - Người đăng: anh-ngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Kỹ thuật pipeline 9 10 904