Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật thông tiin

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 155 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Chæång

Chæång I

1

Giåïi thiãûu chung
Trong cuäüc säúng tæì xa xæa, con ngæåìi luän coï nhu cáöu trao âäøi våïi nhau nhæîng tám tæ, tçnh
caím, nhæîng kinh nghiãûm âáúu sinh täön..., nghéa laì coï nhu cáöu thäng tin (communication) tæïc
trao âäøi tin tæïc våïi nhau. Hiãûn nay chæa coï mäüt âënh nghéa âáöy âuí vaì suïc têch cho khaïi niãûm
tin tæïc (information), chuïng ta coï thãø taûm hiãøu âoï laì sæû caím hiãøu cuía con ngæåìi vãö thãú giåïi
xung quanh thäng qua sæû tiãúp xuïc våïi noï.
Chæång naìy seî giåïi thiãûu mäüt caïch chung nháút vãö nhæîng váún âãö liãn quan âãún thäng tin, giåïi
thiãûu så læåüc vãö lëch sæí phaït triãøn cuía thäng tin, tçm hiãøu vãö caïc dëch vuû vaì caïc maûng viãùn
thäng khaïc nhau, mä hçnh täøng quaït cuía hãû thäúng thäng tin vaì chæïc nàng cuía caïc kháu chênh
trong hãû thäúng thäng tin, âàûc biãût nãu så âäö khäúi chæïc nàng âáöy âuí cuía mäüt hãû thäúng thäng
tin säú âãø laìm cå såíö tçm hiãøu caïc chæång tiãúp theo sau.
1.1 Så læåüc vãö lëch sæí thäng tin
Baíng sau seî nãu toïm læåüc vãö sæû phaït triãøn cuía lëch sæí thäng tin, bao gäöm nhæîng sæû kiãûn,
nhæîng phaït minh quan troüng trong thäng tin.
Nàm

Sæû kiãûn

3000 tr.CN

Ngæåìi Ai Cáûp cäø phaït triãøn hãû thäúng chæî viãút tæåüng hçnh

1500 tr.CN

Ngæåìi Do Thaïi & AÍ Ráûp phaït minh kyï tæû alphabet

300 tr.CN

Ngæåìi Hindu phaït minh ra säú âãúm

800

Ngæåìi AÍ Ráûp hoaìn thaình hãû thäúng säú viãút

1440

Johannes Gutenberg chãú taûo maïy âaïnh chæî

1622

"Baín tin cháu Áu" phaït haình dæåïi hçnh thæïc baín in

1752

Benjamin Franklin chæïng minh seït coï baín cháút âiãûn

1799

Alessandro Volta phaït minh ra pin âiãûn âáöu tiãn

1820

Hans Christian Oersted chæïng minh ràòng doìng âiãûn taûo ra tæì træåìng

1827

George Simon Ohm âæa ra âënh luáût Ohm I = E/R

1831

Michael Faraday khaïm phaï ra ràòng sæû thay âäøi tæì træåìng taûo ra âiãûn træåìng

1834

Carl F. Gauss vaì Ernst H. Weber chãú taûo maïy âiãûn baïo âiãûn tæì

1838

William F. Cooke vaì Sir Charles Wheatstone chãú taûo maïy âiãûn baïo

1839

Joseph Niepace vaì Louis Daguerre phaït minh ra kyî thuáût chuûp aính

1844
Samuel F. B. Morse âãö xuáút thiãút láûp âæåìng dáy âiãûn baïo giæîa Baltimore. MD
vaì Washington. DC
-1-

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 
1850
Gustav Robert Kirchhoff âæa ra âënh luáût Kirchhoff I

Chæång I

1858

Thiãút láûp hãû thäúng caïp xuyãn Âaûi Táy Dæång â...
Chæång I
Chæång 1
Giåïi thiãûu chung
Trong cuäüc säúng tæì xa xæa, con ngæåìi luän coï nhu cáöu trao âäøi våïi nhau nhæîng tám tæ, tçnh
caím, nhæîng kinh nghiãûm âáúu sinh täön..., nghéa laì coï nhu cáöu thäng tin (communication)ïc
trao âäøi tin tæïc våïi nhau. Hiãûn nay chæa coïüt âënh nghéa âáöy âuí vaì suïc têch cho khaïi niãûm
tin tæïc (information), chuïng ta coï thãø taûm hiãøu âoï laìû caím hiãøu cuía con ngæåìi vãö thãú giåïi
xung quanh thäng qua sæû tiãúp xuïc våïi noï.
Chæång naìy seî giåïi thiãûu mäüt caïch chung nháút vãö nhæîng váún âãö liãn quan âãún thäng tin, giåïi
thiãûu så læåüc vãö lëch sæí phaït triãøn cuía thäng tin, tçm hiãøu vãö caïc dëch vuû vaì caïc maûng viãùn
thäng khaïc nhau, mä hçnh täøng quaït cuía hãû thäúng thäng tin vaì chæïc nàng cuía caï
c kháu chênh
trong hãû thäúng thäng tin, âàûc biãût nãu så âäö khäúi chæïc nàng âáöy âuí cuía mäüt hãû thäúng thäng
tin säú âãø laìm cå såíö tçm hiãøu caïc chæång tiãúp theo sau.
1.1 Så læåüc vãö lëch sæí thäng tin
Baíng sau seî nãu toïm læåüc vãöû phaït triãøn cuía lëch sæí thäng tin, bao gäöm nhæîng sæû kiãûn,
nhæîng phaït minh quan troüng trong thäng tin.
Nàm Sæû kiãûn
3000 tr.CN Ngæåìi Ai Cáûp cäø phaït triãøn hãû thäúng chæî viãút tæåüng hçnh
1500 tr.CN Ngæåìi Do Thaïi & AÍûp phaït minh kyïû alphabet
300 tr.CN Ngæåìi Hindu phaït minh ra säú âãúm
800 Ngæåìi AÍûp hoaìn thaình hãû thäúng säú viãút
1440 Johannes Gutenberg chãú taûo maïy âaïnh chæî
1622 "Baín tin cháu Áu" phaït haình dæåïi hçnh thæïc baín in
1752 Benjamin Franklin chæï
ng minh seït coï baín cháút âiãûn
1799 Alessandro Volta phaït minh ra pin âiãûn âáöu tiãn
1820 Hans Christian Oersted chæïng minh ràòng doìng âiãûn taûo ra tæì træåìng
1827 George Simon Ohm âæa ra âënh luáût Ohm I = E/R
1831 Michael Faraday khaïm phaï ra ràòng sæû thay âäøi tæì træåìng taûo ra âiãûn træåìng
1834 Carl F. Gauss vaì Ernst H. Weber chãú taûo maïy âiãûn baïo âiãûn tæì
1838 William F. Cooke vaì Sir Charles Wheatstone chãú taûo maïy âiãûn baïo
1839 Joseph Niepace vaì Louis Daguerre phaït minh ra kyî thuáût chuûp aính
1844 Samuel F. B. Morse âãö xuáút thiãút láûp âæåìng dáy âiãûn baïo giæîa Baltimore. MD
vaì Washington. DC
- 1 -
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
Kỹ thuật thông tiin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật thông tiin - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kỹ thuật thông tiin 9 10 408