Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật truyền thông - Chương 2: Truyền dữ liệu

Được đăng lên bởi Tho Nguyen
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 3350 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 2: Truyền dữ liệu
2.1 Một số khái niệm và thuật ngữ
2.1.1 Một số thuật ngữ truyền thông
- Môi trường truyền hữu tuyến: Tín hiệu truyền được truyền đi theo 1 hướng dọc
theo 1 con đường vật lý nào đó.
- Moi trường truyền vô tuyến: Tín hiệu truyền đi ko có sự dẫn hướng tín hiệu
truyền.
- Liên kết trực tiếp: là đường truyền kết nối giữa 2 thiết bị truyền và nhận ko qua
các thiết bị trung gian hoặc tăng cường tín hiệu.
- Cấu hình của các môi trường truyền hữu tuyến có thể ở dạng điểm - điểm hoặc đa
điểm.
+ Điểm –điểm: chỉ có 2 thiết bị chia sẻ môi trường truyền
+ Đa điểm: có nhiều hơn 2 thiết bị cùng chia sẻ môi trường truyền.
- Việc truyền tin có thể theo dạng song công, bán song công và đơn công.
+ Đơn công: tại mọi thời điểm tín hiệu chỉ truyền theo 1 chiều
+ Bán song công: Tín hiệu có thể truyền theo 2 chiều, nhưng tại 1 số thời điểm chỉ
truyền theo 1 chiều.
+ Song công: cả 2 trạm đè có thể truyền tín hiệu đồng thời.
2.1.2 Tần số, phổ và giải thông
2.2 Biểu diễn tín hiệu
2.2.1 Biểu diễn theo miền thời gian liên tục
- Tín hiệu liên tục là tín hiệu mà cường độ của nó thay đổi theo thời gian.
- Tín hiệu rời rạc là tín hiệu mà cường độ của nó giữ một mức hằng số trong một
khoảng thời gian và thay đổi sang 1 hằng số khác trong khoảng thời gian tiếp theo.
- Tín hiệu tuần hoàn: x(t)=x(t+T)

(-∞ < t < +∞) , T : chu kỳ

- Sóng hình sin: v(t) = Asin(2πf0t+ ϕ ) ( ϕ : phi)

Trong đó:

+ A : biên độ là giá trị lớn nhất mà cường độ tín hiệu đạt được theo thời gian.
+ f : tần số là số chu kỳ lập lạ của tín hiệu trong thời gian 1 giây (Hz) (f=1/T).
+ f0 là tần số cơ bản
+ ϕ là độ đo vị trí quan hệ theo thời gian trong 1 chu kỳ tín hiệu.
- Bước sóng (λ): λ=v.T
Bước sóng của tín hiệu là độ dài di chuyển được trong 1 chu kỳ của tín hiệu.
∞

∞

n =0

n=
1

- Chuỗi Fourier: v(t)=a0 + ∑ ancos2πf0t + ∑ bnsin2πf0t
T

T

0

a0 =

T

0

0

∫ v(t)dt; an= ∫ v(t).cos(2πf0t)dt; bn = ∫ v(t).sin(2πf0t)dt;

Xét ví dụ: v(t)= sin2πf0t +
v1(t)

1
3

sin2π3f0t
v2(t)

- Phổ của một tín hiệu là miền tần số mà tín hiệu đó có.
- Giải thong tuyệt đối của 1 tín hiệu là độ rộng của phổ.
- Giải tần số mà năng lượng của tín hiệu tập trung vào được gọi là dải trung thực
hay dải thông.
2.2.2 Mối quan hệ giữa vận tốc và băng thong.
v1(t)= sin2πf0t +

1
3

sin2π3f0t ; f0=2 MHz

v2(t)= sin2πf0t +

1
3

sin2π3f0t +

v3(t)= sin2πf0t +

1
3

sin2π3f0t ; f0=4 MHz

1
5

sin2π5f0t; f0=2 MHz

Khoảng thời gian của mỗi xung là:

1
2f0

=> tốc độ truyền là v = 2f0 , ω =2πf

v1 = 2f0 = 4 Mbps;

ω 1 = 3f0 – f0...
Chương 2: Truyền dữ liệu
2.1 Một số khái niệm và thuật ngữ
2.1.1 Một số thuật ngữ truyền thông
- Môi trường truyền hữu tuyến: Tín hiệu truyền được truyền đi theo 1 hướng dọc
theo 1 con đường vật lý nào đó.
- Moi trường truyền vô tuyến: Tín hiệu truyền đi ko có sự dẫn hướng tín hiệu
truyền.
- Liên kết trực tiếp: là đường truyền kết nối giữa 2 thiết bị truyền và nhận ko qua
các thiết bị trung gian hoặc tăng cường tín hiệu.
- Cấu hình của các môi trường truyền hữu tuyến có thể ở dạng điểm - điểm hoặc đa
điểm.
+ Điểm –điểm: chỉ có 2 thiết bị chia sẻ môi trường truyền
+ Đa điểm: có nhiều hơn 2 thiết bị cùng chia sẻ môi trường truyền.
- Việc truyền tin có thể theo dạng song công, bán song công và đơn công.
+ Đơn công: tại mọi thời điểm tín hiệu chỉ truyền theo 1 chiều
+ Bán song công: Tín hiệu có thể truyền theo 2 chiều, nhưng tại 1 số thời điểm chỉ
truyền theo 1 chiều.
+ Song công: cả 2 trạm đè có thể truyền tín hiệu đồng thời.
2.1.2 Tần số, phổ và giải thông
2.2 Biểu diễn tín hiệu
2.2.1 Biểu diễn theo miền thời gian liên tục
- Tín hiệu liên tục là tín hiệu mà cường độ của nó thay đổi theo thời gian.
- Tín hiệu rời rạc là tín hiệu mà cường độ của nó giữ một mức hằng số trong một
khoảng thời gian và thay đổi sang 1 hằng số khác trong khoảng thời gian tiếp theo.
- Tín hiệu tuần hoàn: x(t)=x(t+T) (-∞ < t < +∞) , T : chu kỳ
Kỹ thuật truyền thông - Chương 2: Truyền dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật truyền thông - Chương 2: Truyền dữ liệu - Người đăng: Tho Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Kỹ thuật truyền thông - Chương 2: Truyền dữ liệu 9 10 358