Ktl-icon-tai-lieu

Làm quen với phần mềm tạo ảnh động benton movies

Được đăng lên bởi bobong07102011
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 340 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ngµy so¹n: 17/02/2014
Ngµy d¹y : 28/02/2014

TiÕt 59 - bµi 14 - lµm quen víi phÇn mÒm t¹o ¶nh ®éng (t1)

A. Môc tiªu
1. KiÕn thøc: - N¾m ®îc c¸c nguyªn t¾c t¹o ¶nh ®éng
- BiÕt kh¶ n¨ng t¹o ¶nh ®éng cña ch¬ng tr×nh Beneton Movie Gif vµ c¸c thao
t¸c cÇn thùc hiÖn ®Ó t¹o ¶nh ®éng b»ng Beneton Movie Gif
2. Kü n¨ng: ¸p dông ®îc phÇn mÒm beneton movie gif ®Ó t¹o ra c¸c h×nh ¶nh ®éng
3. Th¸i ®é: Ch¨m chØ vµ tÝch cùc häc tËp.
B. ChuÈn bÞ
1. Gi¸o viªn: SGK, Gi¸o ¸n, m¸y chiÕu, m¸y tÝnh, phÇn mÒm beneton movie gif, mét sè
¶nh minh häa.
2. Häc sinh: Häc bµi vµ lµm c¸c bµi tËp ë bµi th«ng tin ®a ph¬ng tiªn.
C. TiÕn tr×nh bµi míi
1. æn ®Þnh líp: æn ®Þnh vÞ trÝ ngåi cho häc sinh, kiÓm tra sÜ sè.
2. KiÓm tra bµi cò:
C©u 1: §a ph¬ng tiªn lµ g×? H·y nªu mét sè vÝ dô vÒ ®a ph¬ng tiÖn?
Tr¶ lêi:
- §a ph¬ng tiÖn (multimedia) ®îc hiÓu nh lµ th«ng tin kÕt hîp tõ nhiÒu d¹ng th«ng
tin vµ ®îc thÓ hiÖn mét c¸ch ®ång thêi.
C©u 2: Nªu c¸c thµnh phÇn cña ®a ph¬ng tiÖn?
Tr¶ lêi:
C¸c thµnh phÇn cña ®a ph¬ng tiÖn gåm cã:
- V¨n b¶n
- ¢m thanh
- ¶nh tÜnh
- ¶nh ®éng
- Phim
3. Bµi míi
Lêi më ®Çu: GV ®a ra mét sè ¶nh ®éng trªn mµn chiÕu vµ yªu cÇu HS quan s¸t tr¶
lêi: Em thÊy c¸c ¶nh trªn lµ nh÷ng ¶nh g×?
HS tr¶ lêi c¸c ¶nh trªn lµ c¸c ¶nh ®éng.
GV: VËy lµm thÕ nµo ®Ó t¹o ra c¸c ¶nh ®éng trªn chóng ta ®i vµo nghiªn cøu bµi häc
ngµy h«m nay
TiÕt 58. Bµi 14. Lµm quen víi phÇn mÒm t¹o ¶nh ®éng (TiÕt 1)
+ Ho¹t ®éng 1. T×m hiÓu nguyªn t¾c t¹o ¶nh ®éng
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
- GV chiÕu H×nh 110 trªn mµn chiÕu yªu cÇu - HS quan s¸t H110 trªn mµn chiÕu +
HS quan s¸t + nghiªn cøu th«ng tin SGK Tr nghiªn cøu th«ng tin SGK Tr138 tr¶ lêi
138 tr¶ lêi:
? C¸c ¶nh tõ H×nh 1 -> h×nh 5 lµ c¸c ¶nh g×? - Lµ c¸c ¶nh tÜnh
? KÕt qu¶ ta t¹o ®îc mét ¶nh g×?
- KÕt qu¶ ta t¹o ®îc 1 ¶nh ®éng
? VËy nguyªn t¾c t¹o ¶nh ®éng lµ g×?
- HS ®éc lËp nghiªn cøu tr¶ lêi -> thèng
GV ®iÒu khiÓn HS th¶o luËn -> thèng nhÊt nhÊt chung ®¸p ¸n nh kÕt luËn 1
chung c¶ líp vµ chèt ®¸p ¸n nh kÕt luËn 1
+ KÕt luËn 1: 1. Nguyªn t¾c t¹o ¶nh ®éng
* Nguyªn t¾c t¹o ¶nh ®éng :
Lµ sù thÓ hiÖn liªn tiÕp nhiÒu ¶nh tÜnh, mçi ¶nh xuÊt hiÖn trong mét kho¶ng thêi
gian ng¾n.
- GV : Y.c HS nghiªn cøu th«ng tin SGK tr¶ lêi : - HS ®éc lËp nghiªn cøu th«ng tin SGK
? B¶n chÊt cña viÖc t¹o ¶nh ®éng lµ g×
vµ tr¶ lêi
1

* B¶n chÊt cña viÖc t¹o ¶nh ®éng : Lµ t¹o ra c¸c ¶nh tÜnh cã cïng kÝch thíc råi
ghÐp chóng t¹o thµnh mét d·y víi thø tù nhÊt ®Þnh vµ ®Æt thêi gian xuÊt hiÖn cña tõng ¶nh,
sau ®ã lu l¹i díi d¹ng mét tÖp ¶nh ®éng
- GV : Yªu cÇ...
Ngµy so¹n: 17/02/2014
Ngµy d¹y : 28/02/2014
TiÕt 59 - bµi 14 - lµm quen víi phÇn mÒm t¹o ¶nh ®éng (t1)
A. Môc tiªu
1. KiÕn thøc: - N¾m ®îc c¸c nguyªn t¾c t¹o ¶nh ®éng
- BiÕt kh¶ n¨ng t¹onh ®éng cña ch¬ng tr×nh Beneton Movie Gif c¸c thao
t¸c cÇn thùc hiÖn ®Ó t¹o ¶nh ®éng b»ng Beneton Movie Gif
2. Kü n¨ng: ¸p dông ®îc phÇn mÒm beneton movie gif ®Ó t¹o ra c¸c h×nh ¶nh ®éng
3. Th¸i ®é: Ch¨m chØ vµ tÝch cùc häc tËp.
B. ChuÈn bÞ
1. Gi¸o viªn: SGK, Gi¸o ¸n, m¸y chiÕu, m¸y tÝnh, phÇn mÒm beneton movie gif, mét
¶nh minh häa.
2. Häc sinh: Häc bµi vµ lµm c¸c bµi tËp ë bµi th«ng tin ®a ph¬ng tiªn.
C. TiÕn tr×nh bµi míi
1. æn ®Þnh líp: æn ®Þnh vÞ trÝ ngåi cho häc sinh, kiÓm tra sÜ sè.
2. KiÓm tra bµi cò:
C©u 1: §a ph¬ng tiªn lµ g×? H·y nªu mét sè vÝ dô vÒ ®a ph¬ng tiÖn?
Tr¶ lêi:
- §a ph¬ng tiÖn (multimedia) ®îc hiÓu nh th«ng tin kÕt hîp nhiÒu d¹ng th«ng
tin vµ ®îc thÓ hiÖn mét c¸ch ®ång thêi.
C©u 2: Nªu c¸c thµnh phÇn cña ®a ph¬ng tiÖn?
Tr¶ lêi:
C¸c thµnh phÇn cña ®a ph¬ng tiÖn gåm cã:
- V¨n b¶n
- ¢m thanh
- ¶nh tÜnh
- ¶nh ®éng
- Phim
3. Bµi míi
Lêi ®Çu: GV ®a ra mét ¶nh ®éng trªn mµn chiÕu yªu cÇu HS quan s¸t tr¶
lêi: Em thÊy c¸c ¶nh trªn lµ nh÷ng ¶nh g×?
HS tr¶ lêi c¸c ¶nh trªn lµ c¸c ¶nh ®éng.
GV: VËy lµm thÕ nµo ®Ó t¹o ra c¸c ¶nh ®éng trªn chóng ta ®i vµo nghiªn cøu bµi häc
ngµy h«m nay
TiÕt 58. Bµi 14. Lµm quen víi phÇn mÒm t¹o ¶nh ®éng (TiÕt 1)
+ Ho¹t ®éng 1. T×m hiÓu nguyªn t¾c t¹o ¶nh ®éng
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh
- GV chiÕu H×nh 110 trªn mµn chiÕu yªu cÇu
HS quan s¸t + nghiªn cøu th«ng tin SGK Tr
138 tr¶ lêi:
? C¸c ¶nh tõ H×nh 1 -> h×nh 5 lµ c¸c ¶nh g×?
? KÕt qu¶ ta t¹o ®îc mét ¶nh g×?
? VËy nguyªn t¾c t¹o ¶nh ®éng lµ g×?
GV ®iÒu khiÓn HS th¶o luËn -> thèng nhÊt
chung c¶ líp vµ chèt ®¸p ¸n nh kÕt luËn 1
- HS quan s¸t H110 trªn mµn chiÕu +
nghiªn cøu th«ng tin SGK Tr138 tr¶ lêi
- Lµ c¸c ¶nh tÜnh
- KÕt qu¶ ta t¹o ®îc 1 ¶nh ®éng
- HS ®éc lËp nghiªn cøu tr¶ lêi -> thèng
nhÊt chung ®¸p ¸n nh kÕt luËn 1
+ KÕt luËn 1: 1. Nguyªn t¾c t¹o ¶nh ®éng
* Nguyªn t¾c t¹o ¶nh ®éng :
thÓ hiÖn liªn tiÕp nhiÒu ¶nh tÜnh, mçi nh xuÊt hiÖn trong mét kho¶ng thêi
gian ng¾n.
- GV : Y.c HS nghiªn cøu th«ng tin SGK tr¶ lêi :
? B¶n chÊt cña viÖc t¹o ¶nh ®éng lµ g×
- HS ®éc lËp nghiªn cøu th«ng tin SGK
vµ tr¶ lêi
1
Làm quen với phần mềm tạo ảnh động benton movies - Trang 2
Làm quen với phần mềm tạo ảnh động benton movies - Người đăng: bobong07102011
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Làm quen với phần mềm tạo ảnh động benton movies 9 10 422