Ktl-icon-tai-lieu

Làm việc với vùng lựa chọn - Giáo trình Photoshop

Được đăng lên bởi Xuân Thịnh
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 4074 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 4: Làm việc với vùng lựa chọn

Photoshop CS

Nội dung của trang này thuộc bản quyền của © Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com. Những bài viết
trong này có thể được in ra để dùng với mục đích cá nhân và phi thương mại. Nếu bạn muốn phát hành lại trong trang web của bạn làm
ơn liên lạc với tôi hoặc ít nhất phải trích dẫn lại nguồn là: Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com

Học cách để chọn một vùng nhất định của tấm hình là một điều rất quan trọng mà bạn phải học. Một
khi bạn đã tạo được một vùng lựa chọn, chỉ có duy nhất vùng lựa chọn sẽ được chỉnh sửa. Những
vùng nằm ngoài vùng lựa chọn sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thao tác của bạn
Trong chương này bạn sẽ học được những kỹ năng sau
•

Chọn một vùng của tấm hình bằng cách sử dụng nhiều công cụ khác nhau.

•

Định vị lại vùng lựa chọn.

•

Di chuyển đồng thời nhân đôi nội dung của vùng lựa chọn.

•

Sử dụng kết hợp bàn phím và chuột để tiết kiệm thời gian và thao tác.

•

Bỏ một vùng lựa chọn.

•

Ép hướng di chuyển của một vùng được lựa chọn.

•

Điều chỉnh vị trí của vùng lựa chọn bằng phím mũi tên trên bàn phím.

•

Thêm vào và bớt đi vùng lựa chọn.

•

Xoay chuyển vùng lựa chọn.

•

Sử dụng nhiều công cụ lựa chọn để tạo ra những vùng lựa chọn phức tạp.

•

Xoá vùng lựa chọn

Bắt đầu:
Bạn sẽ bắt đầu bài học bằng việc xem file kết quả trước để thấy được phương hướng thực hiện.

www.vietphotoshop.com - Bá tước Monte Cristo

1

Chương 4: Làm việc với vùng lựa chọn

Photoshop CS

1. Khởi động Adobe Photoshop, ấn giữ Ctrl+Alt+Shift (Windows) hoặc Command+Option+Shift (Mac
OS) để khôi phục các cài đặt mặc định. (Xem phần “Restoring default preferences” )
Sau khi bảng thông báo xuất hiện, chọn Yes để đồng ý đặt lại mặc định, Không cần cài đặt màu màn
hình, và nhấn Close để đóng Welcome Screen.
2. Trên thanh tuỳ biến công cụ, chọn nút File Browser và sử dụng Folder Palette để chuyển tới thư
mục Lessons/Lesson13 trên ổ cứng.
3. Trong khung Thumbnail, chọn file 04End.psd, nó sẽ xuất hiện trong khung xem trước của cửa sổ
Browser.
Bài học này làm việc với những đồ vật của trường học, bao gồm một quyển sô tay, một chiếc bút, quả
địa cầu, con số, một bông hoa và một chiếc khoá. Thách thức trong bài học này là cách sắp xếp những
đồ vật này, tất cả những thứ này là một phần của một hình scan. Sắp xếp như thế nào là tuỳ thuộc ở
bạn, trong bài học sẽ không chỉ ra những vùng chính xác và không có vị trí nào là sai hoặc đúng cả.
Tất cả là do ý thích của bạn.
4. Nhấ...
Chương 4: Làm vic vi vùng la chn Photoshop CS
Ni dung ca trang này thuc bn quyn ca © Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com. Nhng bài viết
trong này có th được in ra đểng vi mc đích cá nhân và phi thương mi. Nếu bn mun phát hành li trong trang web ca bn làm
ơn liên lc vi tôi hoc ít nht phi trích dn li ngun là: Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com
Hc cách để chn mt vùng nht định ca tm hình là mt điu rt quan trng mà bn phi hc. Mt
khi bn đã to được mt vùng la chn, ch có duy nht vùng la chn s được chnh sa. Nhng
vùng nm ngoài vùng la chn s không b nh hưởng bi nhng thao tác ca bn
Trong chương này bn s hc được nhng k năng sau
Chn mt vùng ca tm hình bng cách s dng nhiu công c khác nhau.
Định v li vùng la chn.
Di chuyn đồng thi nhân đôi ni dung ca vùng la chn.
S dng kết hp bàn phím và chut để tiết kim thi gian và thao tác.
B mt vùng la chn.
Ép hướng di chuyn ca mt vùng được la chn.
Điu chnh v trí ca vùng la chn bng phím mũi tên trên bàn phím.
Thêm vào và bt đi vùng la chn.
Xoay chuyn vùng la chn.
S dng nhiu công c la chn để to ra nhng vùng la chn phc tp.
Xoá vùng la chn
Bt đầu:
Bn s bt đầu bài hc bng vic xem file kết qu trước để thy được phương hướng thc hin.
www.vietphotoshop.com - Bá tước Monte Cristo
1
Làm việc với vùng lựa chọn - Giáo trình Photoshop - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Làm việc với vùng lựa chọn - Giáo trình Photoshop - Người đăng: Xuân Thịnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Làm việc với vùng lựa chọn - Giáo trình Photoshop 9 10 267