Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình

Được đăng lên bởi Teamworkdesign Nguyễn Văn Trường
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 2429 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Code c#

2011
Bài 1: Cho n số nguyên dương a0,a1,a2,...,an-1.
a.Chèn phần tử x vào vị trí k của dãy.
b.Xóa tất cả các số chẵn trong dãy.
c.Kiểm tra dãy có tăng dần hay không ?
d.Tìm số nhỏ nhất của dãy.
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;

namespace bai1nguyenvantruong
{
class Program
{
static int[] a;
static void Nhap()
{
int n;
Console.Write("Nhap n=");
n = int.Parse(Console.ReadLine());
a = new int[n];
for (int i = 0; i < a.Length; ++i)
{
Console.Write("a[" + i + "]=");
a[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
}
}
static void Chen(int x, int k)
{
if (k >= 0 && k <= a.Length - 1)
{
int[] tmp = new int[a.Length + 1];
for (int i = 0; i < k; ++i)
tmp[i] = a[i];
tmp[k] = x;
for (int i = k; i < a.Length; ++i)
tmp[i + 1] = a[i];
a = tmp;
}
else Console.WriteLine("phan tu khong dung");
Copyright by nguyen truong tk40.2 or Teamwork_design@yahoo

Page 1

Code c#

2011
}
static bool sochan(int n)
{
return n % 2 == 0;

}
static void Xoa()
{
int n = a.Length;
for (int i = 0; i < n; )
if (sochan(a[i]))
{
for (int j = i; j < a.Length - 1; ++j)
a[j] = a[j + 1];
n = n - 1;
}
else ++i;
int[] tmp = new int[n];
for (int i = 0; i < n; ++i)
tmp[i] = a[i];
a = tmp;
}
static void Ktratang()
{
int g = 0;
for (int i = 0; i < a.Length - 1; i++)
{
if (a[i] > a[i + 1])
{
g = 1;
break;
}
}
if (g == 1)
Console.WriteLine("Day so tren khong duoc sap
sep theo thu tu tang dan.");
else
Console.WriteLine("Day so tren duoc sap xep
theo thu tu tang dan.");
}
static void Min()
{
Copyright by nguyen truong tk40.2 or Teamwork_design@yahoo

Page 2

Code c#

2011

float min = a[0];
for (int i = 1; i < a.Length; i++)
{
if (a[i] <= min)
min = a[i];
}
Console.WriteLine("Phan tu nho nhat cua mang la:
{0}", min);
}
static void Hien()
{
for (int i = 0; i < a.Length; ++i)
Console.Write(a[i] + "\t");
Console.WriteLine();
}
static void Main()
{
Nhap();
Ktratang();
Chen(28, 1);
Hien();
Xoa();
Hien();
Min();
Console.ReadKey();
}
}
}

Bài 2: Cho ma trận vuông n dòng và n cột; các phần tử là các số nguyên (0≤ n < 100).
Viết các hàm thực hiện các yêu cầu sau:
a.Tính tổng tất cả các phần tử của ma trận.
b.Tìm giá trị nhỏ nhất của ma trận.
c.Tính tổng các phần tử nằm trên đường chéo chính
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;

namespace Bai2nguyenvantruongtk40._2
Copyright by nguyen truong tk40.2 or Teamwork_design@yahoo

Page 3

2011

Code c#

{
class Program
{
class Program
{
static int[,] a;
static int n;
st...
Code c#
2011
Bài 1: Cho n số nguyên dương a0,a1,a2,...,an-1.
a.Chèn phần tử x vào vị trí k của dãy.
b.Xóa tất cả các số chẵn trong dãy.
c.Kiểm tra dãy có tăng dần hay không ?
d.Tìm số nhỏ nhất của dãy.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace bai1nguyenvantruong
{
class Program
{
static int[] a;
static void Nhap()
{
int n;
Console.Write("Nhap n=");
n = int.Parse(Console.ReadLine());
a = new int[n];
for (int i = 0; i < a.Length; ++i)
{
Console.Write("a[" + i + "]=");
a[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
}
}
static void Chen(int x, int k)
{
if (k >= 0 && k <= a.Length - 1)
{
int[] tmp = new int[a.Length + 1];
for (int i = 0; i < k; ++i)
tmp[i] = a[i];
tmp[k] = x;
for (int i = k; i < a.Length; ++i)
tmp[i + 1] = a[i];
a = tmp;
}
else Console.WriteLine("phan tu khong dung");
Copyright by nguyen truong tk40.2 or Teamwork_design@yahoo Page 1
Lập trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình - Người đăng: Teamworkdesign Nguyễn Văn Trường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Lập trình 9 10 682