Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình C#

Được đăng lên bởi daitran1188
Số trang: 224 trang   |   Lượt xem: 5792 lần   |   Lượt tải: 0 lần
India Community Initiative

.NET Tutorial for Beginners

Special thanks to the following who have put in sincere efforts to write and
bring this tutorial together.

Akila Manian (MVP) | Ajay Varghese (MVP) | Amit Kukreja | Anand M (MVP)
| Aravind Corera (MVP) | Arvind Rangan | Balachandran | Bipin Joshi (MVP)
| C S Rajagopalan | G Gokulraj | G Arun Prakash | Gurneet Singh (MVP) |
Kunal Cheda (MVP) | Manish Mehta (MVP) | Narayana Rao Surapaneni
(MVP) | Pradeep | Saurabh Nandu (MVP) | Shankar N.S. | Swati Panhale |
Reshmi Nair

Content
1. Getting Ready .......................................................................................... 4
1.1 Tracing the .NET History..............................................................................4
1.2 Flavors of .NET...........................................................................................5
1.3 Features of .NET....................................................................................... 10
1.4 Installing the .NET Framework SDK............................................................. 12
2. Introduction to the .NET Initiative and the .NET Platform ...................... 15
2.1 Understanding the Existing Development Scenario........................................ 15
2.2 Challenges faced by developers.................................................................. 18
2.3 NET Philosophy / Where does .NET fit in? .................................................... 21
2.4 Understanding the .NET Platform and its layers ............................................ 25
2.5 Understanding the various components of the .NET Platform and the functions
performed by them ........................................................................................ 30
2.6 Structure of a .NET Application................................................................... 37
3. Code Management.................................................................................. 43
3.1 Introduction............................................................................................. 43
3.2 First VB.NET / C# program ........................................................................ 45
3.3 JIT (Just–in-Time Compiler) & Debugging .................................................... 51
3.4 Managed Vs. Unmanaged Methods/Transitions ............................................. 56
3.5 Summary ................................................................................................ 61
4. L...
India Community Initiative
.NET Tutorial for Beginners
Special thanks to the following who have put in sincere efforts to write and
bring this tutorial together.
Akila Manian (MVP) | Ajay Varghese (MVP) | Amit Kukreja | Anand M (MVP)
| Aravind Corera (MVP)
| Arvind Rangan | Balachandran | Bipin Joshi (MVP)
| C S Rajagopalan
| G Gokulraj | G Arun Prakash | Gurneet Singh (MVP) |
Kunal Cheda (MVP)
| Manish Mehta (MVP) | Narayana Rao Surapaneni
(MVP) | Pradeep | Saurabh Nandu (MVP) | Shankar N.S. | Swati Panhale |
Reshmi Nair
Lập trình C# - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình C# - Người đăng: daitran1188
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
224 Vietnamese
Lập trình C# 9 10 36