Ktl-icon-tai-lieu

lập trình c

Được đăng lên bởi Trí Trồng Tre
Số trang: 110 trang   |   Lượt xem: 2000 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 2
CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA
NGÔN
NGỮ C

Học xong chương này, sinh viên sẽ nắm được các vấn đề sau:
� Bộ chữ viết trong C.
� Các từ khóa.
� Danh biểu.
� Các kiểu dữ liệu
� Biến và các biểu thức trong C.
� Cấu trúc của một chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình C

I. BỘ CHỮ VIẾT TRONG C
Bộ chữ viết trong ngôn ngữ C bao gồm những ký tự, ký hiệu sau:
(phân biệt
chữ in hoa và in thường):
� 26 chữ cái latinh lớn A,B,C...Z
� 26 chữ cái latinh nhỏ a,b,c ...z.
� 10 chữ số thập phân 0,1,2...9.
� Các ký hiệu toán học: +, -, *, /, =, <, >, (, )
� Các ký hiệu đặc biệt: :. , ; " ' _ @ # $ ! ^ [ ] { } ...
� Dấu cách hay khoảng trống.

Ii. Các từ khoá trong c
Từ khóa là các từ dành riêng (reserved words) của C mà người lập
trình có thể
sử dụng nó trong chương trình tùy theo ý nghĩa của từng từ. Ta
không được dùng từ
khóa để đặt cho các tên của riêng mình. Các từ khóa của Turbo C
3.0 bao gồm:
asm auto break case cdecl char
class const continue _cs default delete
do double _ds else enum _es
extern _export far _fastcall float for
friend goto huge if inline int
interrupt _loadds long near new operator
pascal private protected public register return
_saveregs _seg short signed sizeof _ss
static struct switch template this typedef
union unsigned virtual void volatile while

Iii. Cặp dấu ghi chú thích
Khi viết chương trình đôi lúc ta cần phải có vài lời ghi chú về 1
đoạn chương
trình nào đó để dễ nhớ và dễ điều chỉnh sau này; nhất là phần nội
dung ghi chú phải
Trang 23
Lập trình căn bản

không thuộc về chương trình (khi biên dịch phần này bị bỏ qua).
Trong ngôn ngữ lập
trình C, nội dung chú thích phải được viết trong cặp dấu /* và */.
Ví dụ :
#include <stdio.h>
#include<conio.h>
int main ()
{
char ten[50]; /* khai bao bien ten kieu char 50 ky tu */
/*Xuat chuoi ra man hinh*/
printf(“Xin cho biet ten cua ban !”);
scanf(“%s”,ten); /*Doc vao 1 chuoi la ten cua ban*/
printf(“Xin chao ban %s\n ”,ten);
printf(“Chao mung ban den voi Ngon ngu lap trinh C”);
/*Dung chuong trinh, cho go phim*/
getch();
return 0;
}

IV. CÁC KIỂU DỮ LIỆU SƠ CẤP CHUẨN
TRONG C
Các kiểu dữ liệu sơ cấp chuẩn trong C có thể được chia làm 2
dạng : kiểu số
nguyên, kiểu số thực.

IV.1. Kiểu số nguyên
Kiểu số nguyên là kiểu dữ liệu dùng để lưu các giá trị nguyên hay
còn gọi là
kiểu đếm được. Kiểu số nguyên trong C được chia thành các kiểu
dữ liệu con, mỗi
kiểu có một miền giá trị khác nhau
IV.1.1. Kiểu số nguyên 1 byte (8 bits)
Kiểu số nguyên một byte gồm có 2 kiểu sau:
STT Kiểu dữ liệu Miền giá trị (Doma...
Chương 2
CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA
NGÔN
NGỮ C

 !""#$%
$"&'(%
)*+%
$'+, -.
!*+"/"#$%
$"#01""#2!"*34 -56"#2$
I. BỘ CHỮ VIẾT TRONG C
 !""#4 $*7 '8"9'8.
:phân biệt
chữ in hoa và in thường;
<= -"->?$%%%@
<= -"A*%%%B%
CD E"566FDC<%%%G%
$'8."HIJKLMN:;
$'8.O*."%PQRSTUVWXYZ[\%%%
)']"#E%
Ii. Các từ khoá trong c
^&'(-"&,#:#__#_,`#,;1$a-56
"#2("+
b,c("#"#2"d"_8e1"&"&%^
'4,d"&
'(+O""1#2%$"&'(1^#*$
f%D*7
"*#_'_,_-#
-""_S,_g-",_-_"_
,,*-_S,_-__S_
_"_#S_6#"g#Sg"--h"g#
g#_,"_g-_"
"_##6"S-,,-_#_`6_#"#
6-6#"_6#"_"_,6*-#_"_##_"#
S_#_S_#"_,B_gS
"""#"`""_6-"_""6_,_g
_,#"-,-"-_`-_
lập trình c - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lập trình c - Người đăng: Trí Trồng Tre
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
110 Vietnamese
lập trình c 9 10 863