Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình C chương1

Được đăng lên bởi vatlyhock57-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 811 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1. Mở đầu

Chương này giới thiệu những phần cơ bản của một chương trình C++. Chúng ta sử dụng
những ví dụ đơn giản để trình bày cấu trúc các chương trình C++ và cách thức biên dịch
chúng. Các khái niệm cơ bản như là hằng, biến, và việc lưu trữ chúng trong bộ nhớ cũng
sẽ được thảo luận trong chương này. Sau đây là một đặc tả sơ bộ về khái niệm lập trình.

Lập trình
Máy tính số là một công cụ để giải quyết hàng loạt các bài toán lớn. Một lời giải cho một
bài toán nào đó được gọi là một giải thuật (algorithm); nó mô tả một chuỗi các bước cần
thực hiện để giải quyết bài toán. Một ví dụ đơn giản cho một bài toán và một giải thuật có
thể là:
Bài toán: Sắp xếp một danh sách các số theo thứ tự tăng dần.
Giải thuật:Giả sử danh sách đã cho là list1; tạo ra một danh sách rỗng, list2,
để lưu danh sách đã sắp xếp. Lặp đi lặp lại công việc, tìm số nhỏ nhất trong
list1, xóa nó khỏi list1, và thêm vào phần tử kế tiếp trong danh sách list2, cho
đến khi list1 là rỗng.
Giải thuật được diễn giải bằng các thuật ngữ trừu tượng mang tính chất dễ hiểu. Ngôn
ngữ thật sự được hiểu bởi máy tính là ngôn ngữ máy. Chương trình được diễn đạt bằng
ngôn ngữ máy được gọi là có thể thực thi. Một chương trình được viết bằng bất kỳ một
ngôn ngữ nào khác thì trước hết cần được dịch sang ngôn ngữ máy để máy tính có thể
hiểu và thực thi nó.
Ngôn ngữ máy cực kỳ khó hiểu đối với lập trình viên vì thế họ không thể sử dụng
trực tiếp ngôn ngữ máy để viết chương trình. Một sự trừu tượng khác là ngôn ngữ
assembly. Nó cung cấp những tên dễ nhớ cho các lệnh và một ký hiệu dễ hiểu hơn cho
dữ liệu. Bộ dịch được gọi là assembler chuyển ngôn ngữ assembly sang ngôn ngữ máy.
Ngay cả những ngôn ngữ assembly cũng khó sử dụng. Những ngôn ngữ cấp cao
như C++ cung cấp các ký hiệu thuận tiện hơn nhiều cho việc thi hành các giải thuật.
Chúng giúp cho các lập trình viên không phải nghĩ nhiều về các thuật ngữ cấp thấp, và
giúp họ chỉ tập trung vào giải thuật. Trình biên dịch (compiler) sẽ đảm nhiệm việc dịch
chương trình viết bằng ngôn ngữ cấp cao sang ngôn ngữ assembly. Mã assembly được
tạo ra bởi trình biên dịch sau đó sẽ được tập hợp lại để cho ra một chương trình có thể
thực thi.

Chương 1: Mở đầu

1

1.1. Một chương trình C++ đơn giản
Danh sách 1.1 trình bày chương trình C++ đầu tiên. Chương trình này khi
chạy sẽ xuất ra thông điệp Hello World.
Danh sách 1.1
1 #include <iostream.h>
2 int main (void)
3 {
4
cout << "Hello World\n";
5 }
Chú giải

1

2

3
4

5

Hàng này sử dụng chỉ thị tiền xử lý #include để c...
Chương 1. M đầu
Chương này gii thiu nhng phn cơ bn ca mt chương trình C++. Chúng ta s dng
nhng ví d đơn gin để trình bày cu trúc các chương trình C++ và cách thc biên dch
chúng. Các khái nim cơ bn như là hng, biến, và vic lưu tr chúng trong b nh cũng
s được tho lun trong chương này. Sau đây là mt đặc t sơ b v khái nim lp trình.
Lp trình
Máy tính s là mt công c để gii quyết hàng lot các bài toán ln. Mt li gii cho mt
bài toán nào đó được gi là mt gii thut (algorithm); nó mô t mt chui các bước cn
thc hin để gii quyết bài toán. Mt ví d đơn gin cho mt bài toán và mt gii thut có
th là:
Bài toán: Sp xếp mt danh sách các s theo th t tăng dn.
Gi
i thut:Gi s danh sách đã cho là list1; to ra mt danh sách rng, list2,
để lưu danh sách đã sp xếp. Lp đi lp li công vic, tìm s nh nht trong
list1, xóa nó khi list1, và thêm vào phn t kế tiếp trong danh sách list2, cho
đến khi list1 là rng.
Gii thut được din gii bng các thut ng tru tượng mang tính cht d hiu. Ngôn
ng tht s được hiu bi máy tính là ngôn ng máy. Chương trình được din đạt bng
ngôn ng máy được gi là có th thc thi. Mt chương trình được viết bng bt k mt
ngôn ng nào khác thì trước hết cn được dch sang ngôn ng máy để máy tính có th
hi
u và thc thi nó.
Ngôn ng máy cc k khó hiu đối vi lp trình viên vì thế h không th s dng
trc tiếp ngôn ng máy để viết chương trình. Mt s tru tượng khác là ngôn ng
assembly. Nó cung cp nhng tên d nh cho các lnh và mt ký hiu d hiu hơn cho
d liu. B dch được gi là assembler chuyn ngôn ng assembly sang ngôn ng máy.
Ngay c nhng ngôn ng
assembly cũng khó s dng. Nhng ngôn ng cp cao
như C++ cung cp các ký hiu thun tin hơn nhiu cho vic thi hành các gii thut.
Chúng giúp cho các lp trình viên không phi nghĩ nhiu v các thut ng cp thp, và
giúp h ch tp trung vào gii thut. Trình biên dch (compiler) s đảm nhim vic dch
chương trình viết bng ngôn ng cp cao sang ngôn ng assembly. Mã assembly được
to ra bi trình biên d
ch sau đó s được tp hp li để cho ra mt chương trình có th
thc thi.
Chương 1: M đầu
1
Lập trình C chương1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình C chương1 - Người đăng: vatlyhock57-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Lập trình C chương1 9 10 206