Ktl-icon-tai-lieu

lập trình C# cơ bản

Được đăng lên bởi hongocan49
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 1942 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Lưu hành nội bộ

MỤC LỤC
Chương 1. Cơ bản ngôn ngữ C# ............................................................................................ 1
I. Giới thiệu ngôn ngữ C# 2008 ...................................................................................... 1
II. Môi trường lập trình ..................................................................................................... 2
III. Biến, hằng, toán tử ....................................................................................................... 3
IV. Quy ước lập trình, ứng dụng Console Application trong Visual Studio 2008............. 5
V. Kiểu dữ liệu ................................................................................................................. 9
VI. Cấu trúc điều khiển .................................................................................................... 10
VII. Cấu trúc lặp ................................................................................................................ 12
Chương 2. Xây dựng Windows Forms Application ........................................................... 15
I. Sử dụng Visual Studio 2008 ...................................................................................... 15
II. Các control cơ bản: Label, TextBox, Button, CheckBox, … .................................... 18
III. Menu và ToolBar ....................................................................................................... 30
IV. Common Dialog......................................................................................................... 30
Chương 3. Array – String – Exception ............................................................................... 34
I. Mảng 1 chiều ............................................................................................................. 34
II. Mảng nhiều chiều....................................................................................................... 37
III. String .......................................................................................................................... 40
IV. Exception ................................................................................................................... 45
Chương 4. Class – Object - Method .................................................................................... 47
I. Khái niệm ................................................................................................................... 47
I...
Lưu hành nội b
lập trình C# cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lập trình C# cơ bản - Người đăng: hongocan49
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
lập trình C# cơ bản 9 10 465