Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình hợp ngữ

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 369 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LẬP TRÌNH HỢP NGỮ

Ngôn ngữ lập trình
• Ngôn ngữ lập trình

– Phương tiện để viết chương trình cho 
máy tính
– Hàng trăm ngôn ngữ lập trình khác 
nhau
– Những quy định về cú pháp (syntax) & 
ngữ nghĩa (semantic)
– Máy tính có thể hiểu được

• Phân chia làm 3 nhóm chính

– Ngôn ngữ máy ­ Machine languages

• Ngôn ngữ duy nhất của máy tính ­ CPU

– Hợp ngữ ­ Assembly languages
– Ngôn ngữ cấp cao ­ High­level 
languages

Ngôn ngữ máy ­ Machine 
languages
• Ngôn ngữ duy nhất được máy tính 
(CPU) hiểu trực tiếp.
• Được xác định bởi tập lệnh của 
CPU
–
–
–
–

Phụ thuộc vào máy tính cụ thể
Dạng nhị phân {0,1}*
Rất khó đọc hiểu
Khó có khả năng viết chương trình 
trực tiếp

• Khó nhớ hàng chục ngàn lệnh dạng {0,1}*
• Rất khó xác định & sửa lỗi

• Không được sử dụng trong thực tế 
để viết chương trình

Hợp ngữ ­ Assembly 
Languages

• Sử dụng các từ khóa tiếng Anh cho 
các lệnh hay nhóm lệnh của mã 
máy.
• Được dịch sang mã máy khi thực 
hiện
• Chuyển đỗi nhanh chóng
• Dễ đọc và dễ hiểu hơn
• Vẫn tương đối khó sử dụng do
– Các lệnh còn đơn giản nên phải dùng 
nhiều lệnh.
– Chưa có những cấu trúc điều khiển 
thuận tiện
– Khả năng tìm và sửa lỗi cũng chưa 

Ngôn ngữ cấp cao
• Một câu lệnh diễn tả nhiều 
động thái
• Có cấu trúc ngày càng giống 
ngôn ngữ tự nhiên (tiếng Anh)
• Được dịch sang assembly hay mã 
máy bằng các chương trình dịch 
trước khi thực thi.
– Source code & Executed code

• Được phân làm nhiều lớp

– Lập trình goto
– Lập trình cấu trúc – Structured
– Lập trình hướng đối tượng – 

Ví dụ 
•

•

•

Giả sử rằng nội dung của AL là trong vùng 0 đến Fh 
và chúng ta muốn thay nó bằng mã ASCII của số hex 
tương đương nó , tức là thay 6h bằng 036h=‘6’ , thay 
Bh bằng 042h=“B” . 
Bảng biến đổi là : 
TABLE   DB   030h,031h, 032h,033h,034h, 035h, 
036h,037h,038h,039h 
      DB
 041h , 042h ,043h , 044h, 045h , 
046h 
Ví dụ , để đổi 0Ch thành “C” , chúng ta thực hiện 
các lệnh sau :
MOV   AL,0Ch
        ; số cần biến đổi 
LEA    BX,TABLE       ; BX chưá  điạ chỉ offset của 
bảng 
XLAT
        ; AL chứa “C” 
Ở đây XLAT tính TABLE + Ch = TABLE +12 và thay thế 
AL bởi 043h. Nếu AL chứa một số không ở trong khoảng 

         HẾT

...
L P TRÌNH H P NG
Lập trình hợp ngữ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình hợp ngữ - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Lập trình hợp ngữ 9 10 218