Ktl-icon-tai-lieu

lập trình hướng đối tượng

Được đăng lên bởi thungtranqn
Số trang: 386 trang   |   Lượt xem: 5369 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU VỀ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
1.1 LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (OOP) LÀ GÌ ?
Lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming, viết tắt là OOP) là một phương pháp mới trên
bước đường tiến hóa của việc lập trình máy tính, nhằm làm cho chương trình trở nên linh hoạt, tin cậy và dễ
phát triển. Tuy nhiên để hiểu được OOP là gì, chúng ta hãy bắt đầu từ lịch sử của quá trình lập trình – xem
xét OOP đã tiến hóa như thế nào.
1.1.1 Lập trình tuyến tính

Máy tính đầu tiên được lập trình bằng mã nhị phân, sử dụng các công tắt cơ khí để nạp chương trình.
Cùng với sự xuất hiện của các thiết bị lưu trữ lớn và bộ nhớ máy tính có dung lượng lớn nên các
ngôn ngữ lập trình cấp cao đầu tiên được đưa vào sử dụng . Thay vì phải suy nghĩ trên một dãy các
bit và byte, lập trình viên có thể viết một loạt lệnh gần với tiếng Anh và sau đó chương trình dịch
thành ngôn ngữ máy.
Các ngôn ngữ lập trình
cấp cao đầu tiên được thiết kế để lập các chương trình làm các công việc tương đối đơn giản như tính
toán. Các chương trình ban đầu chủ yếu liên quan đến tính toán và không đòi hỏi gì nhiều ở ngôn
ngữ lập trình. Hơn nữa phần lớn các chương trình này tương đối ngắn, thường ít hơn 100 dòng.
Khi khả năng của máy tính tăng lên thì khả năng để triển khai các chương trình phức tạp hơn cũng
1

tăng lên. Các ngôn ngữ lập trình ngày trước không còn thích hợp đối với việc lập trình đòi hỏi cao
hơn. Các phương tiện cần thiết để sử dụng lại các phần mã chương trình đã viết hầu như không có
trong ngôn ngữ lập trình tuyến tính. Thật ra, một đoạn lệnh thường phải được chép lặp lại mỗi khi
chúng ta dùng trong nhiều chương trình do đó chương trình dài dòng, logic của chương trình khó
hiểu. Chương trình được điều khiển để nhảy đến nhiều chỗ mà thường không có sự giải thích rõ ràng,
làm thế nào để chương trình đến chỗ cần thiết hoặc tại sao như vậy.
Ngôn ngữ lập trình tuyến tính không có khả năng kiểm soát phạm vi nhìn thấy của các dữ liệu. Mọi
dữ liệu trong chương trình đều là dữ liệu toàn cục nghĩa là chúng có thể bị sửa đổi ở bất kỳ phần nào
của chương trình. Việc dò tìm các thay đổi không mong muốn đó của các phần tử dữ liệu trong một
dãy mã lệnh dài và vòng vèo đã từng làm cho các lập trình viên rất mất thời gian.
1.1.2 Lập trình cấu trúc:
Rõ ràng là các ngôn ngữ mới với các tính năng mới cần phải được phát triển để có thể tạo ra các ứng
dụng tinh vi hơn. Vào cuối các năm trong 1960 và 1970, ngôn ngữ lập trình có cấu trúc ra đời. Các
chương trình có cấu trúc được tổ chức theo c...
1
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU VỀ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
1.1 LP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (OOP) LÀ GÌ ?
Lp trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming, viết tt là OOP) là mt phương pháp mi trên
bước đường tiến hóa ca vic lp trình máy tính, nhm làm cho chương trình tr nên linh hot, tin cy và d
phát trin. Tuy nhiên để hiu được OOP là gì, chúng ta hãy bt đầu t lch s ca quá trình lp trình – xem
xét OOP đã tiến hóa như thế nào.
1.1.1 Lp trình tuyến tính
Máy tính đầu tiên được lp trình bng mã nh phân, s dng các công tt cơ khí để np chương trình.
Cùng vi s xut hin ca các thiết b lưu tr ln và b nh máy tính có dung lượng ln nên các
ngôn ng lp trình cp cao đầu tiên được đưa vào s dng . Thay vì phi suy nghĩ trên mt dãy các
bit và byte, lp trình viên có th viết mt lot lnh gn vi tiếng Anh và sau đó chương trình dch
thành ngôn ng máy. Các ngôn ng lp trình
cp cao đầu tiên được thiết kế để lp các chương trình làm các công vic tương đối đơn gin như tính
toán. Các chương trình ban đầu ch yếu liên quan đến tính toán và không đòi hi gì nhiu ngôn
ng lp trình. Hơn na phn ln các chương trình này tương đối ngn, thường ít hơn 100 d
òng.
Khi kh năng ca máy tính tăng lên thì kh năng để trin khai các chương trình phc tp hơn cũng
lập trình hướng đối tượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lập trình hướng đối tượng - Người đăng: thungtranqn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
386 Vietnamese
lập trình hướng đối tượng 9 10 715