Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình hướng đối tượng

Được đăng lên bởi Uda Mi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 181 lần   |   Lượt tải: 0 lần
#include "iostream"
#include "conio.h"
using namespace std;
class Sentence
{
private:
char w[50][40];
int
N;
public:
Sentence();
Sentence(const char*);
Sentence(const Sentence &);
char * operator[] (int);
int getN();
bool operator == (const Sentence &);
bool operator != (const Sentence &);
const Sentence & operator = (const Sentence &);
const Sentence & operator += (const char *);
const Sentence &operator += (const Sentence &);
char * LongestWord();
void test ()
{
for (int i = 0; i <= this->N; i++)
{
puts(this->w[i]);
}
}
};
Sentence::Sentence(const char* str)
{
this->N = 0;
int
j = 0;
for (int i = 0; i < strlen(str); i++)
{
if (str[i] != '\0' && str[i] != '.')
{
if (str[i] != ' ')
{
this->w[this->N][j++] = str[i];
}
else
{
this->w[this->N][j] = '\0';
j = 0;
this->N++;
}
}

else
{
break;
}
this->w[this->N][j] = '\0';
}
}
Sentence::Sentence(const Sentence & s)
{
this->N = s.N;
for (int i = 0; i <= s.N; i++)
{
for (int j = 0; j < strlen(s.w[i]); j++)
{
this->w[i][j] = s.w[i][j];
}
}
}
char* Sentence::operator[] (int vt)
{
return this->w[vt];
}
int
{

Sentence::getN()
return this->N + 1;

}
bool Sentence::operator == (const Sentence & s)
{
if (this->N == s.N)
{
for (int i = 0; i <= this->N; i++)
{
if(strcmp(this->w[i], s.w[i]) != 0)
{
return false;
}
}
return true;
}
return false;
}
bool Sentence::operator != (const Sentence & s)
{
if (this->N == s.N)
{

for (int i = 0; i <= this->N; i++)
{
if(strcmp(this->w[i], s.w[i]) != 0)
{
return true;
}
}
return false;
}
return true;
}
const Sentence & Sentence::operator = (const Sentence & s)
{
this->N = s.N;
for (int i = 0; i <= this->N; i++)
{
strcpy(this->w[i], s.w[i]);
}
return *this;
}
const Sentence & Sentence::operator += (const char* s)
{
if (s != NULL)
{
this->N++;
int
j = 0;
for (int i = 0; i < strlen(s); i++)
{
if (s[i] != '\0' && s[i] != '.')
{
if (s[i] != ' ')
{
this->w[this->N][j++] = s[i];
}
else
{
this->w[this->N][j] = '\0';
j = 0;
this->N++;
}
}
else
{
break;
}
this->w[this->N][j] = '\0';
}
}

return *this;
}
const Sentence & Sentence::operator += (const Sentence & s)
{
for (int i = 0; i <= s.N; i++)
{
strcpy(this->w[++this->N], s.w[i]);
}
return *this;
}
//char * Sentence::LongestWord()
//{
//
//
//}

int main()
{
Sentence ss = "Anh chang dep trai";
Sentence *s = new Sentence(ss);
Sentence te = "Nam";
ss += te;
ss.test();
cout<<"\n"<<"So tu trong cau tren la: "<<ss.getN()<<"\n";
getch();
return 0;
}

...
#include "iostream"
#include "conio.h"
using namespace std;
class Sentence
{
private:
char w[50][40];
int N;
public:
Sentence();
Sentence(const char*);
Sentence(const Sentence &);
char * operator[] (int);
int getN();
bool operator == (const Sentence &);
bool operator != (const Sentence &);
const Sentence & operator = (const Sentence &);
const Sentence & operator += (const char *);
const Sentence &operator += (const Sentence &);
char * LongestWord();
void test ()
{
for (int i = 0; i <= this->N; i++)
{
puts(this->w[i]);
}
}
};
Sentence::Sentence(const char* str)
{
this->N = 0;
int j = 0;
for (int i = 0; i < strlen(str); i++)
{
if (str[i] != '\0' && str[i] != '.')
{
if (str[i] != ' ')
{
this->w[this->N][j++] = str[i];
}
else
{
this->w[this->N][j] = '\0';
j = 0;
this->N++;
}
}
Lập trình hướng đối tượng - Trang 2
Lập trình hướng đối tượng - Người đăng: Uda Mi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Lập trình hướng đối tượng 9 10 232