Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình hướng đối tượng - Thừa kế

Được đăng lên bởi Nguyễn Xuân Hùng
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1058 lần   |   Lượt tải: 0 lần
N i dung
• Th a k ñơn

Chương 8

• Th a k b i

TH A K

• Liên k t tĩnh và liên k t ñ ng

1

Th a k ñơn

Th a k ñơn
• D ng th a k

Khái ni m
K th a t các l p ñã có t trư c.
=> Không ph i ñ nh nghĩa nhi u. Thi t k ñơn gi n hơn.
Ích l i: có th t n d ng l i
Các thu c tính chung
Các hàm có thao tác tương t
• Khai báo
class

L p cơ s

…

L P CON
(l p d n xu t)

};
3

Th a k protected

_

_

_

public

private

protected

protected

<L p con>

Th a k private

public

L P CHA
(L p cơ s )

Th a k public

private

: <d ng th a k ><L p cha> {
// khai báo l p con

2

protected

private

protected

class A {
int x;
void Fx();
public:
int y;
void Fy();
protected:
int z;
void Fz();
};

// Th a
class B
// A là
class C
// A là
class D
// A: l
class E

k
:
l
:
l
:
p
:

d ng private
A
{……. };
p cơ s riêng c a C
private A
{……… };
p cơ s chung c a D
public A
{……… };
cơ s ñư c b o v
protected A {………. };
4

Th a k ñơn

Th a k ñơn

• Quy n truy xu t trong l p con

class Diem {
int x, y;
public:
void GanDiem(int h,int t)
{ x = h; y = t; }
void HienDiem()
{
cout<<“(”
<<x<<“,”<<y
<<“)”;}
void DoiDiem(int dx,
int dy)
{ x += dx; y += dy; }
...
};

– L p con có t t c thành ph n (thu c tính + phương th c)
c a l p cha.
– Không th truy xu t thành ph n private c a l p cha.

5

Th a k ñơn

Th a k ñơn

• Hàm xây d ng và hàm h y

class DiemMau : public
Diem {
int mau;
public:
void KTao(int h,int
t,int m)
{ GanDiem(h,t);
mau=m; }
void Hien()
{ HienDiem();
cout<<mau; }
...
};
void main() {
DiemMau a;
a.KTao(2,5,0);
a.HienDiem();
a.DoiDiem(7,8); a.Hien();
}
6

• Hàm xây d ng và hàm h y

- Khi kh i t o ñ i tư ng: hàm xây d ng c a l p cha s ñư c
g i trư c, sau ñó là hàm xây d ng c a l p con.
Trong hàm xây d ng c a l p con ph i g i hàm xây
d ng c a l p cha ñ kh i t o thu c tính c a l p cha

- Khi h y b ñ i tư ng: hàm h y c a l p con s ñư c
g i trư c, sau ñó m i là hàm h y c a l p cha.
A

class Diem {
int x, y;
public:
Diem()
{ x=y=0;}
Diem(int h, int t)
{ x=h; y=t;}
Diem(const Diem& d)
{ x=d.x; y=d.y;}
...
};

B
x
y
mau

C
Kh i t o

H yb

7

2
5
3
a

Diem(2,5)
mau=3;

class DiemMau:public Diem {
:
int mau;
public:
DiemMau()
:Diem() { mau=0; }
DiemMau(int h,int t,int m)
:Diem(h,t) { mau=m; }
DiemMau(const DiemMau& d1)
:Diem(d1){ mau=d1.mau; }
...
};
void main() {
DiemMau a(2,5,3);
DiemMau b;
DiemMau c = a;
}
8

class SinhVienNuocNgoai
: public SinhVien {
char* nuoc;
char sopassport[12];
• Hàm xây d ng và hàm h y
public:
SinhVienNuocNgoai()
class SinhVien {
: SinhVien() {
char mssv[9];
nuoc = new c...
THA KTHA K
Chương 8
1
Ni dungNi dung
Tha kế ñơn
Tha kế bi
Liên kết tĩnh và liên kết ñộng
2
Tha kế ñơnTha kế ñơn
Khái nim
Kế tha t các lp ñã có t trước.
=> Không phi ñịnh nghĩa nhiu. Thiết kế ñơn gin hơn.
Ích li: có th tn dng li
Các thuc tính chung
Các
hàm
thao
tác
tương
t
Khai báo
3
LP CHALP CHA
(Lp cơ s)
LP CONLP CON
(lp dn xut)
class <Lp con>
: <
dng tha kế><Lp cha> {
// khai báo lp con
};
Các
hàm
thao
tác
tương
t
Dng tha kế
Lp cơ s Tha kế public Tha kế private Tha kế protected
privateprivate _ _ _
publicpublic public private protected
protectedprotected
protected
protected
Tha kế ñơnTha kế ñơn
protectedprotected
protected
protected
4
class A {
int x;
void Fx();
public:
int y;
void Fy();
protected:
int z;
void Fz();
};
// Tha kế dng private
class B : A {……. };
// A là lp cơ s riêng ca C
class C : privateprivate A {……… };
// A là lp cơ s chung ca D
class D : publicpublic A {……… };
// A: lp cơ sñược bo v
class E : protectedprotected A {………. };
Lập trình hướng đối tượng - Thừa kế - Trang 2
Lập trình hướng đối tượng - Thừa kế - Người đăng: Nguyễn Xuân Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Lập trình hướng đối tượng - Thừa kế 9 10 695