Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình hướng đối tượng Trần Thống

Được đăng lên bởi nguyenmtuanctk35-gmail-com
Số trang: 110 trang   |   Lượt xem: 3483 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mục lục
Mục lục ...........................................................................................................................1
Mở đầu............................................................................................................................3
Chương 1: Kiến trúc .NET ...........................................................................................4
1. 1 Quan hệ giữa C# và.NET .........................................................................................4
1. 2 CLR (Common Language Runtime) ........................................................................4
1. 3 Giới thiệu IL (Intermediate Language) ....................................................................5
1. 4 Thư viện (Assembly) ................................................................................................5
1. 5 Các lớp trong .NET ..................................................................................................5
1. 6 Tạo ứng dụng .NET sử dụng C#...............................................................................6
1. 7 Vai trò của .NET trong kiến trúc .NET Enterprise...................................................6
Chương 2: Căn bản C# .................................................................................................7
2. 1 Viết chương trình C# đầu tiên ..................................................................................7
2. 2 Biến.........................................................................................................................11
2. 3 Kiểu dữ liệu cơ bản.................................................................................................12
2. 4 Điều khiển luồng ....................................................................................................14
2. 5 Kiểu liệt kê..............................................................................................................19
2. 6 Mảng.......................................................................................................................21
2. 7 Không gian tên (Namespace) .................................................................................22
2. 8 Phương thức Main() ...............................................................................................23
2. 9 Biên dịch nhiều tập tin C# ......................................................................................23
2. 10 Xuất nhập qua Console....................................
1
Mc lc
Mc lc ...........................................................................................................................1
M đầu............................................................................................................................3
Chương 1: Kiến trúc .NET ...........................................................................................4
1. 1 Quan h gia C# và.NET .........................................................................................4
1. 2 CLR (Common Language Runtime) ........................................................................4
1. 3 Gii thiu IL (Intermediate Language) ....................................................................5
1. 4 Thư vin (Assembly)................................................................................................5
1. 5 Các lp trong .NET ..................................................................................................5
1. 6 To ng dng .NET s dng C#...............................................................................6
1. 7 Vai trò ca .NET trong kiến trúc .NET Enterprise...................................................6
Chương 2: Căn bn C# .................................................................................................7
2. 1 Viết chương trình C# đầu tiên ..................................................................................7
2. 2 Biến.........................................................................................................................11
2. 3 Kiu d liu cơ bn.................................................................................................12
2. 4 Điu khin lung ....................................................................................................14
2. 5 Kiu lit kê..............................................................................................................19
2. 6 Mng.......................................................................................................................21
2. 7 Không gian tên (Namespace) .................................................................................22
2. 8 Phương thc Main() ...............................................................................................23
2. 9 Biên dch nhiu tp tin C#......................................................................................23
2. 10 Xut nhp qua Console.........................................................................................24
2. 11 S dng chú thích.................................................................................................25
2. 12 Ch dn tin x lý trong C# ..................................................................................25
Chương 3: Đối tượng và kiu ....................................................................................27
3. 1 Lp và cu trúc.......................................................................................................27
3. 2 Thành viên ca lp .................................................................................................29
3. 3 Cu trúc (Struct) .....................................................................................................46
3. 4 Lp Object..............................................................................................................53
Chương 4: S kế tha .................................................................................................56
4. 1 Các kiu kế tha .....................................................................................................56
4. 3 T khóa b tr ........................................................................................................59
Lập trình hướng đối tượng Trần Thống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình hướng đối tượng Trần Thống - Người đăng: nguyenmtuanctk35-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
110 Vietnamese
Lập trình hướng đối tượng Trần Thống 9 10 681