Ktl-icon-tai-lieu

Lập Trình Hướng Đối Tượng Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Được đăng lên bởi doanvangiau95
Số trang: 210 trang   |   Lượt xem: 1394 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài tập lập trình hướng đối tượng với C#

Năm 2008

MỤC LỤC
Chương I: ĐỐI TƯỢNG VÀ LỚP
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT..............................................................8
1. Khai báo lớp..................................................................................8
2. Sử dụng các đối tượng của lớp:....................................................9
3. Từ khóa this.................................................................................10
4. Sử dụng các từ khóa mức độ truy cập........................................11
5. Bộ khởi dựng( constructor):........................................................11
6. Bộ sao chép( copy constructor):.................................................12
7. Hàm hủy bỏ (destructor).............................................................13
8. Sử dụng các thành viên tĩnh static:.............................................15
9. Nạp chồng phương thức..............................................................17
10. Đóng gói dữ liệu thông qua các thuộc tính:...............................18
B. BÀI TẬP MẪU...........................................................................19
1. Xây dựng lớp...............................................................................19
2. Sử dụng lớp.................................................................................21
3. Lớp lồng nhau và cách truy xuất................................................29
4. Chương trình khai báo nhiều lớp................................................31
5. Từ khóa this.................................................................................34
6. Hàm thiết lập và hàm thiết lập sao chép, hàm sao chép cho lớp
vector.................................................................................................39
7. Sử dụng hàm thiết lập sao chép và hàm hủy bỏ.........................43
8. Kiểu dữ liệu mảng, các phương thức có giá trị trả về ,
constructor sao chép..........................................................................46
9. Sử dụng các thành phần tĩnh.......................................................50
10. Hàm khởi tạo private để cấm tạo thể hiện của đối tượng..........53
11. Nạp chồng phương thức..............................................................54
12. Gói ghém dữ liệu thông qua các thuộc tính...............................62
C. CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÀ TRẮC NGHIỆM........................66
D. BÀI TẬP TỰ GIẢI...................................................................



  !"#$%&'
( )*+,-
 ./012,223*45
6 789*:(
; ./012,2789*<2=>?2((
@ =8A0BC2-:>2-D4((
E =:*-2FC2-?2-:>2-D4(
G $3?+HC0I:>2-D(6
 ./012,2JK:*24(@
5 L2MN<2(G
( O990PQ>RS>*2,2>=2T4(
 UVWX Y%(5
( Z[?0B(5
 ./01(
6 "M*>2,2>?\>]5
; N8*+,-^>6(
@ 789*:6;
E $__:*-2F`:*-2F2-
I2-65
G ./01_:*-2F3?+H;6
 )a> 0P Q> b` 2,2 N <2 29 , c b ^ `
2-:>2-:*-2F;E
5 ./012,2dK@
( $8AL-*Ia2]L-aQ23*@6
(( L2MN<2@;
( e9F0PQ>RS>*2,2>=2TE
 f%$gV"#$%&'hUi!e$Vj EE
k UVWXleVmVE
n UVWXoe$pX4G

  !"#$%&'G;
( -,/4G;
 M-,/4G;
Q>0qB2 R"$k 
6
Lập Trình Hướng Đối Tượng Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập Trình Hướng Đối Tượng Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao - Người đăng: doanvangiau95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
210 Vietnamese
Lập Trình Hướng Đối Tượng Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao 9 10 788