Ktl-icon-tai-lieu

LẬP TRÌNH J2ME CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 365 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LẬP TRÌNH J2ME CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG
PHẦN 5

Giáo viên : Trịnh Thị Vân Anh

Hà nội, 8-2007

Eliminator: Game Menu, EliminatorBasicMenu (1)


Basic Main Menu

import javax.microedition.lcdui.*;
public class MainMenuScreen extends List
implements CommandListener {
private Eliminator midlet;
private Command selectCommand = new
Command("Select", Command.ITEM,1);
private Command exitCommand = new
Command("Exit", Command.EXIT,1);
private Alert alert;
public MainMenuScreen(Eliminator midlet) {
super("Eliminator",Choice.IMPLICIT);
this.midlet = midlet;
append("New Game",null);
append("Settings",null);
append("High Scores", null);
append("Help",null);
append("About",null);

addCommand(exitCommand);
addCommand(selectCommand);
setCommandListener(this);
}
public void commandAction(Command c,
Displayable d) {
if (c == exitCommand) {
midlet.mainMenuScreenQuit();
return;
} else if (c == selectCommand) {
processMenu(); return;
} else {
processMenu(); return;
}
}

2

Eliminator: Game Menu, EliminatorBasicMenu (2)
private void processMenu() {
try {
List down = (List)midlet.display.getCurrent();
switch (down.getSelectedIndex()) {
case 0: scnNewGame(); break;
case 1: scnSettings(); break;
case 2: scnHighScores(); break;
case 3: scnHelp(); break;
case 4: scnAbout(); break;};
} catch (Exception ex) {

alert = new
Alert("Settings","Settings.......",null,null);

// Proper Error Handling should be done here

,"High Scores.......",null,null);

System.out.println("processMenu::"+ex);} }

alert.setTimeout(Alert.FOREVER);

private void scnNewGame() {

alert.setType(AlertType.INFO);

midlet.mainMenuScreenShow(null); }

midlet.mainMenuScreenShow(alert);

private void scnSettings() {

}

alert.setTimeout(Alert.FOREVER);
alert.setType(AlertType.INFO);
midlet.mainMenuScreenShow(alert);
}
private void scnHighScores() {
alert = new Alert("High Scores"

3

Eliminator: Game Menu, EliminatorBasicMenu (3)
private void scnHelp() {
alert = new Alert("Help","Help....................",null,null);
alert.setTimeout(Alert.FOREVER);
alert.setType(AlertType.INFO);
midlet.mainMenuScreenShow(alert);
}
private void scnAbout() {
alert = new Alert("About","Eliminator\nVersion 1.0.0\nby Jason Lam",null,null);
alert.setTimeout(Alert.FOREVER);
alert.setType(AlertType.INFO);
midlet.mainMenuScreenShow(alert);
}
}

4

Eliminator: Game Menu, EliminatorBasicMenu (4)


Main Midlet Source Code:

import javax.microedition.midlet.*;

isSplash = false;

import javax.microedition.lcdui.*;

try {

public class Eliminat...
Giáo viên : Tr nh Th Vân Anh
L P TRÌNH J2ME CHO THI T B DI Đ NG
L P TRÌNH J2ME CHO THI T B DI Đ NG
PH N 5
PH N 5
Hà n i, 8-2007
LẬP TRÌNH J2ME CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LẬP TRÌNH J2ME CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
LẬP TRÌNH J2ME CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG 9 10 682