Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình mạng với C#

Được đăng lên bởi Tuấn Lê Văn
Số trang: 117 trang   |   Lượt xem: 5684 lần   |   Lượt tải: 31 lần
CHƯƠNG 1: CÁC KI N TH C CƠ B N V M NG MÁY TÍNH.......................................3
1.1. Mô hình tham kh o 7 t ng OSI........................................................................................3
1.2. H giao th c TCP/IP........................................................................................................5
1.3. So sánh gi a hai giao th c TCP và UDP .........................................................................6
1.4. C ng giao th c.................................................................................................................7
1.5. ð a ch IP, các ñ a ch IP dành riêng................................................................................7
1.6. ð a ch tên mi n: lo i A, lo i MX.. .................................................................................8
1.7. M t s giao th c t ng ng d ng: HTTP, SMTP, POP3, FTP... ...................................8
CHƯƠNG 2: L P TRÌNH M NG TRONG .NET FRAMEWORK ........................................9
2.1. Socket hư ng k t n i (TCP Socket) ................................................................................9
2.1.1. Gi i thi u v NameSpace System.Net và System.Net.Sockets ..............................10
2.1.2. Vi t chương trình cho phía máy ch .......................................................................11
2.1.3. Vi t chương trình cho phía máy khách...................................................................13
2.1.4. S d ng các lu ng nh p xu t v i Socket................................................................14
2.2. Socket không hư ng k t n i (UDP Socket)...................................................................17
2.2.1. Vi t chương trình cho phía máy ch .......................................................................17
2.2.2. Vi t chương trình cho phía máy khách...................................................................18
2.2.3. S d ng l p System.IO.MemoryStream ñ t o vùng ñ m nh p xu t.....................20
2.3. S d ng các l p h tr ñư c xây d ng t l p Soket .....................................................20
2.3.1. L p TCPClient........................................................................................................21
2.3.2. L p TCPListener ....................................................................................................22
2.3.3. L p UDPClient .......................................................................................................24
2.4. ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình mạng với C# - Người đăng: Tuấn Lê Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
117 Vietnamese
Lập trình mạng với C# 9 10 720