Ktl-icon-tai-lieu

LẬP TRÌNH PHP CƠ BẢN

Được đăng lên bởi jayvi45
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 1864 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Công ty TNHH Khởi Đầu Việt

Trung tâm đào tạo lập trình web

LẬP TRÌNH PHP CƠ BẢN

Biên soạn:

: Th.S Đặng Lê Nam
Nguyễn Khánh Duy

TP.HCM, 04/2014
Lưu hành nội bộ

Mục Lục
Bài 1: Làm quen với môi trường phát triển ứng dụng PHP..................................................1
Phần 1.

Cài đặt xampp, cài đặt PHPDesigner 8 và test chạy được PHP.......................1

Phần 2.

Xử lý trên form PHP..........................................................................................6

Bài 2 Sử dụng hàm if trong PHP để giải phương trình bậc 1................................................9
Phần 1.

Giới thiệu...........................................................................................................9

Phần 2.

Bắt đầu sử dụng hàm IF trong PHP................................................................11

Bài 3 Sử dụng lệnh switch case để làm bài tập chuyển số thành chữ.................................14
Phần 1.

Thiết kế giao diện............................................................................................14

Phần 2.

Code xử lý........................................................................................................15

Bài 4 Sử dụng vòng lặp for để tính toán tổng dãy số..........................................................18
Phần 1.

Lý thuyết..........................................................................................................18

Phần 2.

Bài tập tính toán dãy số...................................................................................18

Bài 5 Giải phương trình bậc 2 dùng hàm trong PHP..........................................................23
Phần 1.

Lý thuyết..........................................................................................................23

Phần 2.

Bài tập giải phương trình bậc 2 dùng hàm......................................................23

Bài 6 Sử dụng mảng trong PHP...........................................................................................28
Phần 1.

Giới thiệu về mảng trong PHP........................................................................28

Phần 2.

Bài tập về mảng một chiều trong php.............................................................29

Bài 7 PHP & MySQL...........................................................................................................43
Phần 1.

Kết nối , Tạo và lấy dữ liệu hiển thị lên website PHP....................................43

Phần 2.

Xử lý thêm dữ liệu vào t...
Công ty TNHH Khởi Đầu Việt
Công ty TNHH Khởi Đầu Việt
Trung tâm đào tạo lập trình web
Trung tâm đào tạo lập trình web
L P TRÌNH PHP C B N Ơ
Biên soạn:
Biên soạn:
: Th.S Đặng Lê Nam
: Th.S Đặng Lê Nam
Nguyễn Khánh Duy
Nguyễn Khánh Duy
TP.HCM, 04/2014
TP.HCM, 04/2014
Lưu hành nội bộ
Lưu hành nội bộ
LẬP TRÌNH PHP CƠ BẢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LẬP TRÌNH PHP CƠ BẢN - Người đăng: jayvi45
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
LẬP TRÌNH PHP CƠ BẢN 9 10 226