Ktl-icon-tai-lieu

LẬP TRÌNH SOCKET

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 375 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LẬP TRÌNH
SOCKET
Khoa Mạng máy tính & Truyền thông
- Đại học Công nghệ Thông tin 1

Nội dung
Giới thiệu lập trình socket
 TCP/IP
 Socket và TCP/IP
 Lập trình Winsock
 Cấu trúc chương trình ứng dụng
 Sử dụng IDE: Visual C++
 Tổng kết


2

Ký hiệu viết tắt
IPC: InterProcess Communication
 BSD: Berkeley Software Distribution
 TCP: Transmission Control Protocol
 UDP: User Datagram Protocol
 IP: Internet Protocol


3

Giới thiệu về Sockets





Socket là một trong những kỹ thuật cơ bản nhất
trong truyền thông trên mạng máy tính
Socket là một phương thức thực hiện truyền
thông giữa các tiến trình được BSD đề xuất.
Socket được sử dụng để một tiến trình “nói
chuyện” với một tiến trình khác.
Nhiều ứng dụng thông dụng hiện nay sử dụng
kỹ thuật socket như: trình duyệt web, email client,
…
4

Socket API






Giao diện lập trình socket trên Windows,
winsock, là một đặc tả của nhiều hãng phần
mềm nhằm chuẩn hóa cách thức sử dụng
TCP/IP trên Windows. Socket API dựa trên nền
Berkeley socket.
Trong BSD Unix, socket là một phần trong kernel
của hệ điều hành. Nó cung cấp các dịch vụ IPC
cục bộ hoặc giữa các tiến trình trên mạng
Trong MS-DOS, Windows, MacOS và OS/2,
sockets được cung cấp dưới dạng các thư viện
lập trình.
5

Visual C++ với Winsock (2)
Liên kết thư viện Winsock:
 Chọn Project > Settings trên menu
 Chọn tab Link
 Thêm wsock32.lib vào ô “Object/Library
modules”


Để xác định lỗi trong chương trình, sử dụng hàm
WSAGetLastError()
 Ví dụ: với lỗi 10037, sử dụng lệnh:


net helpmsg 10037
39

Tổng kết
Socket và bộ giao thức TCP/IP
 Lập trình Winsock: cấu trúc chương trình,
thư viện sử dụng, IDE
 Viết các chương trình ứng dụng sử dụng
socket, với hai giao thức TCP và UDP


40

...
1
L P TRÌNH
L P TRÌNH
SOCKET
SOCKET
Khoa M ng máynh & Truy n thông
Khoa M ng máynh & Truy n thông
- Đ i h c Công ngh Thông tin -
- Đ i h c Công ngh Thông tin -
LẬP TRÌNH SOCKET - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LẬP TRÌNH SOCKET - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
LẬP TRÌNH SOCKET 9 10 121