Ktl-icon-tai-lieu

LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG JAVA

Được đăng lên bởi Hải Nguyễn
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1387 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG JAVA

GIỚI THIỆU MÔN HỌC
Nguyễn Hoàng Anh
Email: nhanh@fit.hcmus.edu.vn
ĐH KHTN, 2011

Nội dung trình bày
 Mục tiêu môn học

 Nội dung môn học
 Hình thức kiểm tra đánh giá
 Công cụ hỗ trợ thực hành
 Tài liệu tham khảo

2

Nguyễn Hoàng Anh – nhanh@fit.hcmus.edu.vn – ĐH KHTN - 2011

Mục tiêu môn học
 Sau khi hoàn thành khóa học sinh viên có khả năng

– Xây dựng ứng dụng web với Java theo mô hình
MVC 2, trong đó:
• Model : Hibernate
• View: JSP
• Controller: Servlet
• Report: JasperReports
– Tìm hiểu các Java Web Framework như JSF,
Tapestry, Struts 2, Spring MVC

3

Nguyễn Hoàng Anh – nhanh@fit.hcmus.edu.vn – ĐH KHTN - 2011

Nội dung môn học
 Java OOP

 JDBC & MySQL
 2 Layer & JDBC
 Servlet
 JSP
 MVC 2

4

Nguyễn Hoàng Anh – nhanh@fit.hcmus.edu.vn – ĐH KHTN - 2011

Nội dung môn học
 Một số chủ đề sinh viên tìm hiểu

– Hibernate
– JasperReports
– JSF

– Tapestry
– Struts 2
– Spring MVC

5

Nguyễn Hoàng Anh – nhanh@fit.hcmus.edu.vn – ĐH KHTN - 2011

Đánh giá (dự kiến)
 Đồ án nhóm

: 8 Điểm

 Bài tập cá nhân

: 2 Điểm

 Seminar nhóm

: -3 đến + 3 điểm

 Một trong các điểm rớt
– Đồ án nhóm <= 30%
– Bài tập cá nhân <= 50%
– Seminar nhóm <= 30 %
– Đồ án nhóm + cá nhân < 5
 Mỗi nhóm tối đa 3 sinh viên
6

Nguyễn Hoàng Anh – nhanh@fit.hcmus.edu.vn – ĐH KHTN - 2011

Công cụ hỗ trợ thực hành
 Netbeans / Eclipse

 Wamp / Xaamp Server
 MySQL Workbench / Navicat
 Dream Weaver, Photoshop
 iReport
 VLC Media Player

7

Nguyễn Hoàng Anh – nhanh@fit.hcmus.edu.vn – ĐH KHTN - 2011

Tài liệu tham khảo
 Nguyễn Hoàng Anh, tập slide bài giảng & video môn
chuyên đề Java, 2011
 Marty Hall, Các tập slide bài giảng về Java,
 2010
 Các sách, slide, video về JSP, Servlet, JDBC,
Hibernate, MVC, JSF, Taptestry, Struts 2, Spring
MVC, JasperReports, iReport, Hibernate

8

Nguyễn Hoàng Anh – nhanh@fit.hcmus.edu.vn – ĐH KHTN - 2011

HỎI VÀ ĐÁP

9

Nguyễn Hoàng Anh – nhanh@fit.hcmus.edu.vn – ĐH KHTN - 2011

...
GIỚI THIỆU MÔN HỌC
LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG JAVA
Nguyễn Hoàng Anh
Email: nhanh@fit.hcmus.edu.vn
ĐH KHTN, 2011
LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG JAVA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG JAVA - Người đăng: Hải Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG JAVA 9 10 402