Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình Window form

Được đăng lên bởi Ha Ngoc Tran
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 693 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Window Form
Trần Anh Tuấn

Window Form
► Tạo

► Tạo

project : New > Project

project : Chọn ngôn ngữ C# + Window
Application (Template) + Name + Location
+ Solution Name

Window Form

Window Form
► Solution

Explorer : cho biết cấu trúc một solution
► Properties : cho biết thuộc tính của từng control
► Ở chế độ Design Form : ToolBox cho ta chọn đưa
vào Form tất cả các control mong muốn
► Error List : hiến thị các danh sách lỗi khi biên dịch
► F5: Start Debugging ; Ctrl + F5 : Start Without
Debugging

Properties
► Hiển

thị các thuộc tính của control và các
Events tương ứng ( nhấp đúp chọn event )

Window Form
► Có

các dạng control sau:

 Điều khiển thông thường :
► Label

, TextBox , Combobox , ListBox , CheckBox ,
RadioButton , Button

 Điều khiển đặc biệt :
► Tooltip

, HelpProvider , ErrorProvider , ProgressBar , ListView ,
TreeView , DateTimePicker , MonthlyCalender

 Điều khiển Menu
 Điều khiển container :
► GroupBox

, TabControl , Panel v.v….

Điều khiển thông thường
► Label

:

 Trình bày , chú giải tiêu đề
 Có hai loại Label và LinkLabel

Điều khiển thông thường
► TextBox

:

Cho phép nhập dữ liệu
Hai dạng là TextBox và MaskedTextBox
Các hình thức nhập của TextBox là :
PasswordChar và Multiline
 MaskedTextBox : có nhiều dạng có sẵn Numeric
, Phone Number , Date , Time v.v…
 Lấy nội dung nhập : [ObjectName].Text




Điều khiển thông thường
► TextBox

:

Điều khiển thông thường
► MaskedTextBox

Điều khiển thông thường
► Combobox

, ListBox:

 Liệt kê danh sách phần tử cho phép người dùng chọn
một hay nhiều
 Có các thuộc tính chung quan trọng sau :
► DataSource:

chọn tập dữ liệu điền vào điều khiển (VD string [] ,
ArrayList là tập dữ liệu đưa vào)
► SelectedText , SelectValue , SelectedItem , SelectedIndex để
lấy giá trị hay đối tượng chọn

 Thuộc tính riêng :
► Combobox

: DropDownStyle ( DropDown : cho phép nhập thêm
chuỗi ; DropDownList : chỉ cho phép chọn chuỗi đã có )
► ListBox : SelectionMode (True : cho phép chọn nhiều )

Điều khiển thông thường
► Combobox

: chọn Items để thêm dữ liệu

Điều khiển thông thường
► ListBox:

Điều khiển thông thường
► CheckBox

, RadioButton :

 cho phép người dùng chọn một hay nhiều giá trị
 Có thuộc tính Checked (true/false) để kiểm tra xem có
check chọn hay không
 Có thuộc tính Text (string) để cho biết chọn nội dung
gì.
► CheckListBox

: Kết hợp checkbox trong ListBox
trong trường hợp có qua nhiều lựa chọn
► Radiobutton : Dùng container gom nhóm để phân
biệt các nhóm radiobutt...
Window Form
Window Form
Trần Anh Tuấn
Trần Anh Tuấn
Lập trình Window form - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình Window form - Người đăng: Ha Ngoc Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Lập trình Window form 9 10 376