Ktl-icon-tai-lieu

lệnh trong mạng

Được đăng lên bởi linhlonita97
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 330 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đầu tiên khởi động Command Promt lên đã, vào Start=>Run, gõ CMD, ấn ENTER.
1. Lệnh Ping :
Cú pháp:
Code:
ping ip/host [/t][/a][/l][/n]
- ip: địa chỉ IP của máy cần kiểm tra; host là tên của máy tính cần kiểm tra. Ng ười ta có th ể s ử d ụng địa
chỉ IP hoặc tên của máy tính.
- Tham số /t: Sử dụng tham số này để máy tính liên t ục "ping" đến máy tính đích, cho đến khi b ạn b ấm
Ctrl + C
- Tham số /a: Nhận địa chỉ IP từ tên host
- Tham số /l : Xác định độ rộng của gói tin gửi đi kiểm tra. Một số hacker s ử d ụng tham s ố này để t ấn
công từ chối dịch vụ một máy tính (Ping of Death - một loại DoS), nh ưng tôi ngh ĩ là hacker có công c ụ
riêng để ping một gói tin lớn như thế này, và phải có nhiều máy tính cùng ping m ột l ượt.
- Tham số /n : Xác định số gói tin sẽ gửi đi. Ví dụ: ping 174.178.0.1/n 5
Công dụng :
+ Lệnh này được sử dụng để kiểm tra xem một máy tính có kết nối với mạng không. L ệnh Ping s ẽ g ửi
các gói tin từ máy tính bạn đang ngồi tới máy tính đích. Thông qua giá tr ị mà máy tính đích tr ả v ề đối
với từng gói tin, bạn có thể xác định được tình tr ạng của đường truyền (ch ẳng h ạn: g ửi 4 gói tin nh ưng
chỉ nhận được 1 gói tin, chứng tỏ đường truyền rất chậm (xấu)). Hoặc cũng có thể xác định máy tính đó
có kết nối hay không (Nếu không kết nối,kết quả là Unknow host)....
2. Lệnh Tracert :
Cú pháp :
Code:
tracert ip/host
Công dụng :
+ Lệnh này sẽ cho phép bạn "nhìn thấy" đường đi của các gói tin t ừ máy tính c ủa b ạn đến máy tính
đích, xem gói tin của bạn vòng qua các server nào, các router nào... Quá hay n ếu b ạn mu ốn th ăm dò
một server nào đó.
3. Lệnh Net Send, gởi thông điệp trên mạng (ch ỉ sử dụng trên hệ thống máy tình Win NT/2000/XP):
Cú pháp:
Net send ip/host thông_điệp_muốn_gởi
Công dụng:
+ Lệnh này sẽ gửi thông điệp tới máy tính đích (có địa ch ỉ IP hoặc tên host) thông đi ệp:
thông_điệp_muốn_gởi.
+ Trong mạng LAN, ta có thể sử dụng lệnh này để chat với nhau. Trong phòng vi tính c ủa tr ường tui
thường dùng lệnh này để ghẹo mọi người! Bạn cũng có thể gởi cho t ất cả các máy tính trong m ạng LAN
theo cấu trúc sau :
Code:
Net send * hello!I'm pro_hacker_invn
4. Lệnh Netstat :
Cú pháp:
Code:
Netstat [/a][/e][/n]
- Tham số /a: Hiển thị tất cả các kết nối và các cổng đang lắng nghe (listening)
- Tham số /e: hiển thị các thông tin thống kê Ethernet
- Tham số /n: Hiển thị các địa chỉ và các số cổng kết nối...
Ngoải ra còn một vài tham số khác, hãy gõ Netstat/? để biết thêm
Công dụng :
+ Lệnh Netstat cho phép ta liệt kê tất cả các kết nối ra ...
u tiên kh i ng Command Promt lên ã, vào Start=>Run, gõ CMD, n ENTER.Đầ ở độ đ
1. L nh Ping :
Cú pháp:
Code:
ping ip/host [/t][/a][/l][/n]
- ip: a ch IP c a máy c n ki m tra; host là tên c a máy tính c n ki m tra. Ng i ta có th s d ng ađị ườ đị
ch IP ho c tên c a máy tính.
- Tham s /t: S d ng tham s này máy tính liên t c "ping" n máy tính ích, cho n khi b n b m để đế đ đế
Ctrl + C
- Tham s /a: Nh n a ch IP t tên host đị
- Tham s /l : Xác nh r ng c a gói tin g i i ki m tra. M t s hacker s d ng tham s này t n đị độ ử đ để
công t ch i d ch v m t máy tính (Ping of Death - m t lo i DoS), nh ng tôi ngh là hacker có công c ư ĩ
riêng ping m t gói tin l n nh th này, và ph i có nhi u máy tính cùng ping m t l t.để ư ế ượ
- Tham s /n : Xác nh s gói tin s g i i. Ví d : ping 174.178.0.1/n 5 đị ử đ
Công d ng :
+ L nh này c s d ng ki m tra xem m t máy tính có k t n i v i m ng không. L nh Ping s g i đượ để ế
các gói tin t máy tính b n ang ng i t i máy tính ích. Thông qua giá tr mà máy tính ích tr v i đ đ đ đố
v i t ng gói tin, b n có th xác nh c tình tr ng c a ng truy n (ch ng h n: g i 4 gói tin nh ng đị đượ đườ ư
ch nh n c 1 gói tin, ch ng t ng truy n r t ch m (x u)). Ho c c ng có th xác nh máy tính ó đượ đườ ũ đị đ
có k t n i hay không (N u không k t n i,k t qu là Unknow host)....ế ế ế ế
2. L nh Tracert :
Cú pháp :
Code:
tracert ip/host
Công d ng :
+ L nh này s cho phép b n "nhìn th y" ng i c a các gói tin t máy tính c a b n n máy tính đườ đ đế
ích, xem gói tin c a b n vòng qua các server nào, các router nào... Quá hay n u b n mu n th m dò đ ế ă
m t server nào ó. đ
3. L nh Net Send, g i thông i p trên m ng (ch s d ng trên h th ng máy tình Win NT/2000/XP): đ
Cú pháp:
Net send ip/host thông_ i p_mu n_g iđ
Công d ng:
+ L nh này s g i thông i p t i máy tính ích (có a ch IP ho c tên host) thông i p: đ đ đị đ
thông_ i p_mu n_g i.đ
+ Trong m ng LAN, ta có th s d ng l nh này chat v i nhau. Trong phòng vi tính c a tr ng tui để ườ
th ng dùng l nh này gh o m i ng i! B n c ng có th g i cho t t c các máy tính trong m ng LAN ườ để ườ ũ
theo c u trúc sau :
Code:
Net send * hello!I'm pro_hacker_invn
4. L nh Netstat :
Cú pháp:
Code:
Netstat [/a][/e][/n]
- Tham s /a: Hi n th t t c các k t n i và các c ng ang l ng nghe (listening) ế đ
- Tham s /e: hi n th các thông tin th ng kê Ethernet
- Tham s /n: Hi n th các a ch và các s c ng k t n i... đị ế
Ngo i ra còn m t vài tham s khác, hãy gõ Netstat/? bi t thêm để ế
Công d ng :
+ L nh Netstat cho phép ta li t kê t t c các k t n i ra và vào máy tính c a chúng ta. ế
5. L nh IPCONFIG :
Cú pháp:
Code:
lệnh trong mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lệnh trong mạng - Người đăng: linhlonita97
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
lệnh trong mạng 9 10 757