Ktl-icon-tai-lieu

Linux

Được đăng lên bởi kapransky
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 372 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1:




First come First Serve : Tiến trình nào đến trước (yêu cầu CPU trước ) sẽ được
cấp phát CPU trước .
*Ưu Điểm : Đơn giản, dễ hiện thực.
*Nhược điểm:
-Tiến trình ngắn hay dài cũng đều phải chờ đợi, nếu một tiến trình có
thời gian thực thi lớn đến trước thì các tiến trình sau dù thời gian thực thi rất
nhỏ cũng vẫn phải chờ đợi.
-Nếu tiến trình trước bỗng nhiên bị block thì các tiến trình sau lại phải
chờ đợi lâu nữa.
Round Robbin : mỗi process nhận được một đơn vị nhỏ thời gian CPU để thực
thi, sau thời gian đó process bị đoạt quyền và trở về cuối hàng đợi ready.
*Ưu Điểm :
-Thời gian đáp ứng sẽ nhỏ do CPU xử lí các tiến trình một cách luân
phiên.
*Nhược diểm :
-Thời gian chờ đợi trung bình thường lớn.
-Nếu quantum time lớn thì Round Robin sẽ trở thành FIFS, nếu quantum
time quá nhỏ thì chi phí cho việc chuyển ngữ cảnh sẽ nhiều.



Shortest job first : Có 2 hình thức:
-Non-preemptive (tiến trình dộc quyền CPU):Một khi đang sử dụng CPU thì nó
sẽ dùng cho đến khi xong chứ không nhường cho tiến trình nào khác.

-Preemptive: ( hay còn gọi là Sortest Remaining Time First (SRTF)):N ếu một ti ến
trình mới được đưa vào danh sách có chiều dài sử dụng CPU nhỏ hơp thời gian còn l ại
của quá trình đang xử lí thì tiến trình hiện hành sẽ tạm dừng , nhường cho tiến trình
ngắn đó.
*Ưu điểm: -Cho thời gian chờ đợi trung bình là tối thiểu với một tập tiến trình
cho trước.giải thuật này là tối ưu cho việc giảm thời gian chờ đợi trung bình.
*Nhược điểm:
-Cơ chế Non-preemptive không phù hợp cho hệ thống time-sharing.
-Phần phải ước lượng thời gian cần CPU tiếp theo của process

Câu 2:

Câu 3:
Các giá trị nhập:

Xuất :

*Ý nghĩa đoạn code: mô phỏng giải thuật FCFS , nhập vào các giá trị: số process,
tên process, thời điểm đến, Burst time của từng process.Cuối cùng tính toán và xuất ra
bảng thông tin của các quá trình bao gồm cả turn around time, thời gian bắt đầu và kết
thúc của từng tiến trình. Ở đây để chương trình tính toán đúng thì arrival time của
process nhập trước phải nhỏ hơn hoặc bằng arrival time của process nhập sau.Thực
sự đây chưa là 1 hiện thực FCFS hoàn chỉnh .

Sơ đồ khối:

Câu 4:


Sortest Job First:

#include <stdio.h>
void swap(int &a,int &b)
{
int t;
t=a;
a=b;
b=t;
}
void running(int &start,int arr,int burst,int &wt,int &tat,int &exe,int &check )
{
exe = wt = start - arr;
tat = wt + burst;
start = start + burst;
check = -1;
}
void main()
{
int n; //số process
int name [20];
int start;
int arr[20],burst[20];
int wt[20],tat[20],exe[20];
int *ch...
Câu 1:
First come First Serve : Ti n trình nào đ n tr c (yêu c u CPU tr c ) sẽ đ c ế ế ướ ướ ượ
c p phát CPU tr c . ướ
* u Đi m : Đ n gi n, d hi n th c.Ư ơ
*Nh c đi m: ượ
-Ti n trình ng n hay dài cũng đ u ph i ch đ i, n u m t ti n trình có ế ế ế
th i gian th c thi l n đ n tr c thì các ti n trình sau dù th i gian th c thi r t ế ướ ế
nh cũng v n ph i ch đ i.
-N u ti n trình tr c b ng nhiên b block thì các ti n trình sau l i ph i ế ế ướ ế
ch đ i lâu n a.
Round Robbin : m i process nh n đ c m t đ n v nh th i gian CPU đ th c ượ ơ
thi, sau th i gian đó process b đo t quy n và tr v cu i hàng đ i ready.
* u Đi m : Ư
-Th i gian đáp ng sẽ nh do CPU x lí các ti n trình m t cách luân ế
phiên.
*Nh c di m : ượ
-Th i gian ch đ i trung bình th ng l n. ườ
-N u quantum time l n thì Round Robin sẽ tr thành FIFS, n u quantum ế ế
time quá nh thì chi phí cho vi c chuy n ng c nh sẽ nhi u.
Shortest job first : Có 2 hình th c:
-Non-preemptive (ti n trình d c quy n CPU):M t khi đang s d ng CPU thì nó ế
sẽ dùng cho đ n khi xong ch không nh ng cho ti n trình nào khác.ế ườ ế
-Preemptive: ( hay còn g i là Sortest Remaining Time First (SRTF)):N u m t ti n ế ế
trình m i đ c đ a vào danh sách có chi u dài s d ng CPU nh h p th i gian còn l i ượ ư ơ
c a quá trình đang x lí thì ti n trình hi n hành sẽ t m d ng , nh ng cho ti n trình ế ườ ế
ng n đó.
* u đi m: -Cho th i gian ch đ i trung bình là t i thi u v i m t t p ti n trình Ư ế
cho tr c.gi i thu t này là t i u cho vi c gi m th i gian ch đ i trung bình.ướ ư
*Nh c đi m:ượ
-C ch Non-preemptive không phù h p cho h th ng time-sharing.ơ ế
-Ph n ph i c l ng th i gian c n CPU ti p theo c a process ướ ượ ế
Câu 2:
Linux - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Linux - Người đăng: kapransky
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Linux 9 10 867