Ktl-icon-tai-lieu

LUẬN LÝ TOÁN HỌC

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1324 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LUẬN LÝ TOÁN HỌC
(Mathematical Logic)

Nguyễn Thanh Sơn
Khoa KHMT&CN ĐH Bách Khoa TpHCM
email : ntson@cse.hcmut.edu.vn
http:\\

ntsơn

MỘT SỐ THUẬT NGỮ
Chứng minh truy chứng
Hệ tiên đề
Phương thức xác định tập hợp
Ánh xạ
Các tập hợp số
Đếm được – không đếm được
Một số định nghĩa hình thức

ntsơn

MỘT SỐ THUẬT NGỮ
Chứng minh truy chứng
Hệ tiên đề
Phương thức xác định tập hợp
Ánh xạ
Các tập hợp số
Đếm được – không đếm được
Một số định nghĩa hình thức

ntsơn

CHỨNG MINH TRUY CHỨNG
Cho một họ vô hạn mệnh đề P1, P2, P3, …
Chứng minh tất cả Pi đều đúng.

Finite Induction (on natural number N) : Type 1
P1

P2

Giả sử Pn đúng

Pn

Pn+1

• •

•
Chứng minh P1 đúng

Chứng minh Pn+1 đúng

→ Tất cả Pi đều đúng
ntsơn

CHỨNG MINH TRUY CHỨNG
Finite Induction (on natural number N) : Type 2

P1

P2

Giả sử P2 … Pn đúng

• •

Pn

Pn+1

• •

Chứng minh P1 đúng

Chứng minh Pn+1 đúng

→ Tất cả Pi đều đúng

s
ntsơn

CHỨNG MINH TRUY CHỨNG
Định lý :
Cây có ít nhật 2 đỉnh bậc 1.
Chứng minh : (cách 1 Phản chứng )
Giả sử mọi đỉnh có bậc ≥ 2.
→ tổng bậc ≥ (2 × số đỉnh)
→ (2 × số cạnh) ≥ (2 × số đỉnh)
→ số cạnh ≥ số đỉnh.
→ Mâu thuẫn.

ntsơn

CHỨNG MINH TRUY CHỨNG
Giả sử chỉ có 1 đỉnh bậc 1.
→ (2 × số cạnh) ≥ (2 × (số đỉnh−1)) + 1
→ số đỉnh > số đỉnh.
→ Mâu thuẫn.
Hoàn tất chứng minh.
Nếu muốn chứng minh bằng truy chứng thì sao ?

ntsơn

CHỨNG MINH TRUY CHỨNG
Chứng minh : (cách 2 Truy chứng )
Chọn yếu tố truy chứng : Truy chứng trên số
đỉnh (có từ 2 đỉnh trở lên).
Đặt P = Cây có ít nhất 2 đỉnh bậc 1.
Đặt Pn = Cây n đỉnh có ít nhất 2 đỉnh bậc 1.
(Pi)∀i ∈N ≡ P (biến đổi thành vô hạn phát biểu)

ntsơn

CHỨNG MINH TRUY CHỨNG
Chứng minh : (cách 1) (tiếp theo)
P2 = Cây 2 đỉnh có ít nhất 2 đỉnh bậc 1.
P2 đúng, hiển nhiên.
Giả thuyết truy chứng – [ie, Pn đúng (dạng 1)
hoặc tất cả P3, … , Pn đều đúng (dạng 2)].
Chứng minh Pn+1 đúng.

ntsơn

CHỨNG MINH TRUY CHỨNG
Lấy cây <t> có n+1 đỉnh.
Chọn một đỉnh bất kỳ A,
Bỏ tất cả cạnh tới của đỉnh A.
Đồ thị bị tách thành k thành
phần liên thông.

A1
A

A2

A4

A3

A5

ntsơn

CHỨNG MINH TRUY CHỨNG
Chỉ có một cạnh nối từ A đến
mỗi thành phần liên thông.
Mỗi thành phần liên thông
khác trống vẫn là cây
(thoả giả thiết truy chứng)
nên có ít nhất 2 đỉnh bậc 1,
có một đỉnh khác với Ai.
Hoàn tất chứng minh.

A1
A

A2

A4

A3

A5

ntsơn

MỘT SỐ THUẬT NGỮ
Chứng minh truy chứng
Hệ tiên đề
Phương thức xác định tập hợp
Ánh xạ
Các tập hợp số
Đếm được – không đếm được
Một số định nghĩa hình thức

ntsơn

HỆ TIÊN ĐỀ
Cấu trúc của hệ ...
ntsơn
LUN LÝ TOÁN HC
(Mathematical Logic)
Nguyn Thanh Sơn
Khoa KHMT&CN ĐH Bách Khoa TpHCM
email : ntson@cse.hcmut.edu.vn
http:\\www.cse.hcmut.edu.vn\~ntson
LUẬN LÝ TOÁN HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LUẬN LÝ TOÁN HỌC - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
LUẬN LÝ TOÁN HỌC 9 10 33