Ktl-icon-tai-lieu

luân văn tốt nghiệp thương mại điện tử

Được đăng lên bởi kingofend
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 2818 lần   |   Lượt tải: 1 lần
L I NÓI
t nư c ta ang trong giai o n

U
y m nh công nghi p hoá, hi n

i

hoá nh m phát tri n kinh t - xã h i, ưa Vi t Nam cơ b n tr thành nư c công
nghi p theo hư ng hi n
tri n m i.
và công ngh

ih i
là

i vào năm 2020, t ng bư c b t nh p v i xu th phát

ng l n th VIII ã nêu

ng l c c a công nghi p hoá, hi n

ngh truy n th ng v i công ngh
nh ng khâu quy t

nh hư ng phát tri n “Khoa h c

nh”.

hi n

ih i

i; tranh th

i nhanh vào hi n

i

ng l n th IX nh n m nh “ i nhanh vào

m t s ngành, lĩnh v c s d ng công ngh hi n
trư ng cho khoa h c và công ngh ,
khích sáng t o và g n

i hoá. K t h p công

i, công ngh

cao…T o th

i m i cơ ch tài chính nh m khuy n

ng d ng khoa h c và công ngh v i s n xu t, kinh

doanh, qu n lý, d ch v . Có chính sách khuy n khích và bu c các doanh
nghi p

u tư vào nghiên c u

Bám sát s ch

o c a

i m i công ngh ”
ng và Nhà nư c, công ngh thông tin ã có

nh ng phát tri n vư t b c, góp ph n quan tr ng vào vi c phát tri n toàn di n
n n kinh t - xã h i nư c ta, trong ó n i b t là vi c nghiên c u ho t

ng bán

hàng trong môi trư ng thương m i i n t (TM T) qu c t . Tuy ây là m t
v n

còn khá m i m nhưng nó ã và ang tr thành m t xu th t t y u và

thu hút ư c không ít các doanh nghi p Vi t Nam, giúp h
c u phát tri n xu th h i nh p n n kinh t th gi i.
tiên phong trong n n kinh t m ng, ho t
m i i nt

áp ng ư c yêu

các nư c phát tri n ang

ng bán hàng b ng hình th c thương

ã có i u ki n hình thành và ã phát tri n r t nhanh. Thành công

có, th t b i có, nhưng nó ã ư c th a nh n là ang trong qúa trình m
và c n ph i có th i gian th nghi m. M c dù ho t
th c thương m i i n t

ãb t

nghi p Vi t Nam nhưng th c t
ã b t

ng bán hàng b ng hình

u ư c áp d ng th nghi m

m t s doanh

Vi t Nam, h t ng cơ s thương m i i n t

u xây d ng n n móng ban

Lu n văn t t nghi p

ư ng

1

u, chu n b t o l p nh ng môi trư ng

kinh doanh m i. Xu t phát t th c ti n ó tôi ch n
phát tri n ho t
làm

tài: “M t s gi i pháp

ng bán hàng b ng hình th c thương m i i n t

tài cho bài lu n văn t t nghi p

i h c c a mình

t

ó ưa ra m t s

ki n ngh và gi i pháp phát tri n TM T nói chung và ho t
riêng

Vi t Nam. Ngoài ph n m

Vi t Nam”

ng bán hàng nói

u và k t lu n, b c c c a lu n văn ư c

chia thành 3 chương:
CHƯƠNG I: T ng quan v

Thương m i i n t và ho t

ng bán hàng b ng

hình th c thương m i i n t
CHƯƠNG II: Th c tr ng ho t

ng bán hàng thương m i i n t

Vi t Nam

CHƯƠNG III: M t s gi i pháp phát tri n bán hàng b ng hình th c thương m i

i nt

Vi t Nam.
Lu n văn cũng ưa ra ...
Lun n tốt nghiệp 1
LỜI NÓI ĐẦU
Đất nước ta ñang trong giai ñoạn ñy mạnh ng nghiệp h, hiện ñại
hnhằm pt triển kinh tế- xã hội, ñưa Việt Nam cơ bản trtnh ớc công
nghiệp theo ớng hiện ñại vào năm 2020, từng bước bắt nhịp với xu thế pt
triển mới. Đại hội Đảng lần thứ VIII ñã nêu ñịnh hướng pt triển Khoa học
và công ngh là ñộng lực của công nghiệp hoá, hiện ñại hoá. Kết hợp công
nghtruyền thống với công ngh hiện ñại; tranh thủ ñi nhanh vào hiện ñại
những khâu quyết ñịnh”. Đại hi Đảng lần thứ IX nhấn mạnh Đi nhanh vào
một số nnh, lĩnh vực sdụng công nghhiện ñại, công ngh cao…Tạo thị
trường cho khoa học và công nghệ, ñổi mới cơ chế tài cnh nhằm khuyến
khích sáng tạo và gắn ng dụng khoa học và công ngh với sản xuất, kinh
doanh, quản lý, dịch vụ. cnhch khuyến khích và buộc c doanh
nghiệp ñầu tư o nghiên cứu ñổi mới ng nghệ
Bám sát s chỉ ñạo của Đảng N ớc, công ngh tng tin ñã
những pt triển vượt bậc, p phần quan trọng vào việc phát triển tn diện
nền kinh tế- xã hội nước ta, trong ñó nổi bật là việc nghiên cứu hoạt ñộng bán
hàng trong môi tờng tơng mại ñiện t (TMĐT) quốc tế. Tuy ñây một
vấn ñn k mới mẻ nng nó ñã ñang trở tnh một xu thế tất yếu
thu hút ñược kng ít các doanh nghiệp Việt Nam, giúp hñáp ng ñược u
cầu phát triển xu thế hội nhập nn kinh tế thế giới. c nước phát triển ñang
tiên phong trong nền kinh tế mạng, hoạt ñộng n ng bằng nh thức thương
mại ñiện tñã ñiều kiện hình tnh và ñã pt triển rất nhanh. Thành công
, thất bại có, nng ñã ñưc thừa nhận là ñang trong qúa trình mở ñường
và cần phải thời gian thử nghiệm. Mặc hoạt ñộng bán hàng bằng hình
thc tơng mại ñiện tñã bắt ñầu ñược áp dụng thử nghiệm một s doanh
nghiệp Việt Nam nhưng thực tế Việt Nam, htng sở tơng mại ñiện t
ñã bắt ñầu xây dng nền móng ban ñầu, chuẩn b tạo lập những i trường
luân văn tốt nghiệp thương mại điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luân văn tốt nghiệp thương mại điện tử - Người đăng: kingofend
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
luân văn tốt nghiệp thương mại điện tử 9 10 70