Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết đồ thị

Được đăng lên bởi mimompo4443
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 231 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lý thuyết đồ thị

Nguyễn Thanh Tuấn

BAƱ I	THỰC	HAƱ NH	SOቸ 	05	
LTDT.TH05	
CÂY

1. Mục tiêu
- Nắm vững các ứng dụng của cây: Cây tìm kiếm nhị phân, biểu thức tiền tố, hậu tố, tìm cây bao trùm tối
thiểu.

2. Cấu trúc dữ liệu
2.1. Cây
bstree.h
/* tree.h
Header file cho cây
*/
typedef struct BST
{
int data;
struct BST *lchild,*rchild;
}node;

bstree.c
/* tree.c
*/
#
#
#
#

include
include
include
include

<stdio.h>
<conio.h>
<stdlib.h>
”bstree.h”

/*
tạo nút mới
*/
node *get_node()
{
node *temp;
temp=(node *)malloc(sizeof(node));
temp->lchild=NULL;
temp->rchild=NULL;
return temp;

2012

1

Lý thuyết đồ thị

Nguyễn Thanh Tuấn

}
/*
Ham tao cay tim kiem nhi phan
*/
void insert(node *root,node *new_node)
{
if(new_node->data < root->data)
{
if(root->lchild==NULL)
root->lchild = new_node;
else
insert(root->lchild,new_node);
}
if(new_node->data > root->data)
{
if(root->rchild==NULL)
root->rchild=new_node;
else
insert(root->rchild,new_node);
}
}
/*
Ham tim mot nut trong cay tim kiem nhi phan
*/
node *search(node *root,int key,node **parent)
{
node *temp;
temp=root;
while(temp!=NULL)
{
if(temp->data==key)
{
printf("\n Thanh phan % duoc tim thay",temp->data);
return temp;
}
*parent=temp;
if(temp->data>key)
temp=temp->lchild;
else
temp=temp->rchild;
}
return NULL;
}
/*
Hien thi cay theo thu tu inorder

2012

2

Lý thuyết đồ thị

Nguyễn Thanh Tuấn

*/
void inorder(node *temp)
{
if(temp!=NULL)
{
inorder(temp->lchild);
printf("%d",temp->data);
inorder(temp->rchild);
}
}
/*
Hien thi cay theo thu tu preorder
*/
void preorder(node *temp)
{
if(temp!=NULL)
{
printf("%d",temp->data);
preorder(temp->lchild);
preorder(temp->rchild);
}
}
/*
Hien thi cay theo thu tu postorder
*/
void postorder(node *temp)
{
if(temp!=NULL)
{
postorder(temp->lchild);
postorder(temp->rchild);
printf("%d",temp->data);
}
}

2. Bài tập vận dụng
TH5.1. (bst.c) Viết chương trình:
a. Tạo cây có n phần tử;
b. Tìm kiếm một phần tử có giá trị s trong cây. In ra giá trị của nút cha.
c. Duyệt cây theo các thứ tự Inorder, Preorder, Postorder.
TH5.2. (expression.c) Viết chương trình tính giá trị của một biểu thức tiền tố, hậu tố, trung tố nhập vào
từ bàn phím. Sử dụng cây.

2012

3

Lý thuyết đồ thị

Nguyễn Thanh Tuấn

TH5.3. (prim.c) Viết chương trình tìm cây bao trùm tối thiểu của một đồ thị sử dụng thuật toán Prim
(tương tự thuật toán Dijkstra). Sử dụng wgraph.h, wgraph.c.

2012

4

...
Lý thuyết đồ thị Nguyễn Thanh Tuấn
2012 1
BAƱ ITHỰ CHAƱ NHSO 05
LTDT.TH05
CÂY
1. Mục tiêu
- Nắm vững các ứng dụng của cây: Cây tìm kiếm nhị phân, biểu thức tiền tố, hậu tố, tìm cây bao trùm tối
thiểu.
2. Cấu trúc dữ liệu
2.1. Cây
bs
tree
.h
/* tree.h
Header file cho cây
*/
typedef struct BST
{
int data;
struct BST *lchild,*rchild;
}node;
bs
tree
.c
/* tree.c
*/
# include <stdio.h>
# include <conio.h>
# include <stdlib.h>
# include ”bstree.h
/*
tạo nút mới
*/
node *get_node()
{
node *temp;
temp=(node *)malloc(sizeof(node));
temp->lchild=NULL;
temp->rchild=NULL;
return temp;
Lý thuyết đồ thị - Trang 2
Lý thuyết đồ thị - Người đăng: mimompo4443
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Lý thuyết đồ thị 9 10 515