Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết mật mã & an toàn thông tin

Được đăng lên bởi Trinh Thi Mai
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 69 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kho¸ K

B¶n râ x

IP
L0

R0

K1
f

+

L1

R1

K2
ThuËt
to¸n
G t¹o
c¸c kho¸
K1,....., K16
tõ
kho¸ K

+

f

L15

K16

R15

f

+

R16

L16

IP -1
B¶n m· y

S¬ ®å kh¸i qu¸t cña thuËt to¸n lËp mËt m· DES
§Ó hoµn chØnh s¬ ®å thuËt to¸n lËp mËt m·, ta cßn ph¶i tr×nh bµy
c¸c thuËt to¸n IP ( vµ do ®ã, c¶ IP -1 ), thuËt to¸n f , vµ thuËt to¸n G
t¹o ra c¸c kho¸ K1,...,K16 .
IP lµ mét phÐp ho¸n vÞ vÞ trÝ cña c¸c ký tù trong mçi tõ 64 bit,
tõ vÞ trÝ thø 1 ®Õn vÞ trÝ thø 64. B¶ng díi ®©y cho ta phÐp ho¸n vÞ IP,
víi c¸ch hiÓu lµ bit thø nhÊt cña IP (x ) lµ bit thø 58 cña tõ x (cã 64
bit), bit thø hai cña IP (x) lµ bit thø 50 cña x, v.v... B¶ng cña phÐp
ho¸n vÞ IP -1 còng ®îc hiÓu t¬ng tù.
IP
58 50 42 34 26 18 10 2
60 52 44 36 28 20 12 4
62 54 46 38 30 22 14 6
64 56 48 40 32 24 16 8
57 49 41 33 25 17 9 1
59 51 43 35 27 19 11 3
61 53 45 37 29 21 13 5
63 55 47 39 31 23 15 7

82

IP -1
40
39
38
37
36
35
34
33

8
7
6
5
4
3
2
1

48
47
46
45
44
43
42
41

16
15
14
13
12
11
10
9

56
55
54
53
52
51
50
49

24
23
22
21
20
19
18
17

64
63
62
61
60
59
58
57

32
31
30
29
28
27
26
25

S¬ ®å hµm f : Hµm f lÊy ®Çu vµo lµ hai tõ : R cã 32 bit vµ K cã 48 bit,
vµ cã kÕt qu¶ ë ®Çu ra lµ tõ f (R,K ) cã 32 bit, ®îc x¸c ®Þnh bëi s¬ ®å
sau ®©y:
R (32 bit)

K (48 bit)

E
E (R) 48 bit

+
B1
B8

B2

B3

S
1

S
2

S
3

C1

C2

C3

B4

B5

S
4

B6

S
5

C4

C5

B7

S
6

C6

C7

B8

Mçi Bi lµ mét tõ 6 bit

S
8

S
8

C8

Mçi Ci lµ mét tõ
4 bit

P

Trong s¬ ®å ë trªn cña hµm f , E lµ mét phÐp ho¸n vÞ “më réng”
theo nghÜa lµ nã biÕn mçi
32bit
bit thµnh tõ E (R ) b»ng c¸ch ho¸n
f (tõ
R,KR) 32
vÞ 32 bit cña R nhng cã mét sè cÆp bit ®îc lÆp l¹i ®Ó E (R ) thµnh
mét tõ cã 48 bit, cô thÓ phÐp ho¸n vÞ “më réng” ®ã ®îc cho bëi
b¶ng sau ®©y :
PhÐp ho¸n vÞ “më réng” E

32 1 2 3
4
5
4
5 6 7
8
9
8
9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29
28 29 30 31 32 1
Theo ®Þnh nghÜa ®ã, mçi tõ R = a1a2a3......a32 sÌ biÕn thµnh tõ
E (R ) = a32 a1a2a3a4a 5a4a 5a6a7a8a9a8a9 .......a32a1 .
Sau khi thùc hiÖn E, E (R ) sÏ ®îc céng (tõng bit theo mod2) víi K ,
®îc mét tõ 48 bit, chia thµnh 8 ®o¹n B1, ..., B8 . Mçi hép S i (i = 1,...,8)
lµ mét phÐp thay thÕ, biÕn mçi tõ Bj 6 bit thµnh mét tõ Cj 4 bit; c¸c
hép Si ®îc cho bëi c¸c b¶ng díi ®©y víi c¸ch hiÓu nh sau: mçi tõ Bj
= b1b2b3b4b5b6 øng víi mét vÞ trÝ (r,s) ë hµng thø r vµ cét thø s trong
b¶ng, c¸c hµng ®îc ®¸nh sè tõ thø 0 ®Õn thø 3 øng víi biÓu diÔn nhÞ
ph©n b1b6 vµ c¸c cét ®îc ®¸nh sè tõ thø 0 ®Õn thø 15 øng víi biÓu

83

diÔn nhÞ ph©...
K
1
K
2
K
16
S¬ ®å kh¸i qu¸t cña thuËt to¸n lËp mËt m· DES
§Ó hoµn chØnh ®å thuËt to¸n lËp mËt m·, ta cßn ph¶i tr×nh bµy
c¸c thuËt to¸n
IP
( do ®ã,
IP
-1
), thuËt to¸n
f
, thuËt to¸n
G
t¹o ra c¸c kho¸
K
1
,...,
K
16
.
IP
lµ mét phÐp ho¸n vÞ vÞ trÝ cña c¸c ký tù trong mçi tõ 64 bit,
tõ vÞ trÝ thø 1 ®Õn vÞ trÝ thø 64. B¶ng díi ®©y cho ta phÐp ho¸n
IP
,
víi c¸ch hiÓu bit thø nhÊt cña
IP
(
x
) lµ bit thø 58 cña
x
(cã 64
bit), bit t hai cña
IP
(
x
) bit thø 50 cña
x
, v.v... B¶ng cña phÐp
ho¸n vÞ
IP
-1
còng ®îc hiÓu t¬ng tù.
IP
58 50 42 34 26 18 10 2
60 52 44 36 28 20 12 4
62 54 46 38 30 22 14 6
64 56 48 40 32 24 16 8
57 49 41 33 25 17 9 1
59 51 43 35 27 19 11 3
61 53 45 37 29 21 13 5
63 55 47 39 31 23 15 7
82
Kho¸
K
B¶n râ
x
L
0
R
0
f
L
1
R
1
f
L
15
R
15
f
R
16
L
16
B¶n m·
y
ThuËt
to¸n
G
t¹o
c¸c kho¸
K
1
,.....,
K
16
kho¸
K
IP
-1
IP
+
+
+
Lý thuyết mật mã & an toàn thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết mật mã & an toàn thông tin - Người đăng: Trinh Thi Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Lý thuyết mật mã & an toàn thông tin 9 10 103