Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết mật mã & an toàn thông tin

Được đăng lên bởi Trinh Thi Mai
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 71 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CH¦¥NG V
Bµi to¸n x¸c nhËn vµ
ch÷ ký ®iÖn tö
5.1. Bµi to¸n x¸c nhËn vµ s¬ ®å ch÷ ký.
5.1.1. §Æt vÊn ®Ò.
Trong ch¬ng I, tiÕt 1.3, ta ®· liÖt mét bµi to¸n chñ yÕu
vÒ an toµn th«ng tin, trong ®ã ngoµi bµi to¸n quan träng nhÊt lµ b¶o
mËt th«ng tin th× c¸c bµi to¸n kÕ tiÕp lµ: x¸c nhËn th«ng b¸o x¸c
nhËn ngêi göi (cïng víi th«ng b¸o), xng danh x¸c nhËn danh
tÝnh cña mét chñ thÓ giao dÞch, v.v... Bµi to¸n b¶o mËt ®îc ®¸p øng
b»ng c¸c gi¶i ph¸p mËt ®· néi dung cña c¸c ch¬ng III IV,
trong ch¬ng nµy ch¬ng sau ta ®Ò cËp ®Õn c¸c bµi to¸n x¸c
nhËn nhËn thøc trªn, ch¬ng V nµy dµnh cho bµi to¸n x¸c
nhËn th«ng b¸o vµ ngêi göi th«ng b¸o, ch¬ng VI tiÕp theo sÏ xÐt bµi
to¸n xng danh vµ x¸c nhËn danh tÝnh.
Trong c¸ch thøc truyÒn thèng, th«ng b¸o ®îc truyÒn ®i trong
giao dÞch thêng díi d¹ng c¸c v¨n b¶n viÕt tay hoÆc ®¸nh m¸y ®îc
kÌm thªm ch÷(viÕt tay) cña ngêi göi ë bªn díi v¨n b¶n. Ch÷
®ã b»ng chøng x¸c nhËn th«ng b¸o ®óng cña ngêi ký, tøc
cña chñ thÓ giao dÞch, nÕu giÊy mang v¨n b¶n kh«ng c¾t,
d¸n, tÈy, xo¸, th× tÝnh toµn vÑn cña th«ng b¸o còng ®îc chøng thùc
bëi ch÷ ®ã. Ch÷ viÕt tay nhiÒu u ®iÓm quen thuéc nh
kiÓm thö, kh«ng sao chÐp ®îc, ch÷ cña mét ngêi gièng nhau
trªn nhiÒu v¨n b¶n, nhng mçi ch÷ g¾n liÒn víi mét v¨n b¶n
thÓ, v.v...
Khi chuyÓn sang c¸ch thøc truyÒn tin b»ng ph¬ng tiÖn hiÖn
®¹i, c¸c th«ng b¸o ®îc truyÒn ®i trªn c¸c m¹ng truyÒn tin ho¸,
b¶n th©n c¸c th«ng b¸o còng ®îc biÓu diÔn díi d¹ng sè ho¸, tøc díi
d¹ng c¸c d·y bit nhÞ ph©n, ch÷ nÕu còng ë díi d¹ng c¸c
d·y bit, th× c¸c mèi quan nhiªn trªn kh«ng cßn gi÷ ®îc
n÷a. Ch¼ng h¹n, ch÷ cña mét ngêi göi trªn nh÷ng v¨n b¶n
kh¸c nhau ph¶i thÓ hiÖn ®îc g¾n kÕt tr¸ch nhiÖm cña ngêi göi
®èi víi tõng v¨n b¶n ®ã th× tÊt yÕu ph¶i kh¸c nhau chø kh«ng thÓ
nh÷ng ®o¹n bit gièng nhau nh c¸c ch÷ gièng nhau trªn c¸c
v¨n b¶n th«ng thêng. Ch÷ viÕt tay thÓ ®îc kiÓm thö b»ng
c¸ch so s¸nh víi nguyªn mÉu, nhng ch÷ ®iÖn th× kh«ng thÓ
nguyªn mÉu ®Ó so s¸nh, viÖc kiÓm thö ph¶i ®îc thùc hiÖn
b»ng nh÷ng thuËt to¸n ®Æc biÖt. Mét vÊn ®Ò n÷a viÖc sao chÐp
mét v¨n b¶n cïng ch÷ ký. NÕu v¨n b¶n cïng ch÷ viÕt tay th×
ph©n biÖt b¶n gèc víi b¶n sao, do ®ã khã dïng l¹i ®îc mét
v¨n b¶n ch÷ thËt. Cßn víi v¨n b¶n ®iÖn cïng ch÷ ®iÖn
tö th× cã thÓ nh©n b¶n sao chÐp tuú thÝch, khã mµ ph©n biÖt ®îc b¶n
115
Lý thuyết mật mã & an toàn thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết mật mã & an toàn thông tin - Người đăng: Trinh Thi Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Lý thuyết mật mã & an toàn thông tin 9 10 170