Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết mật mã (chương 10)

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2464 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng 10

C¸C M· X¸C THùC
10.1 Má §ÇU
Ta ®· dµnh nhiÒu thêi gian ®Ó nghiªn cøu c¸c hÖ mËt ®îc dïng ®Ó
®¶m b¶o ®é mËt .M· x¸c thùc sÏ cung cÊp ph¬ng ph¸p b¶o ®¶m t×nh
toµn vÑn cña b¶n tin,mghÜa lµ b¶n tin ph¶i kh«ng bÞ can thiÖp mét c¸ch
bÊt hùp ph¸p vµ nã thùc sù ®îc göi ®i tõ mµy ph¸t.
Môc ®Ých cña ch¬ng nµy lµ ph¶i cã ®îc kh¶ n¨ng x¸ thùc ngay c¶ khi
cã mét ®èi ph¬ng tÝch cùc-Oscar lµ ngêi cã thÓ quan s¸t c¸c b¶n tin
trong kªnh.Môc ®Ých nµy cã thÓ ®¹t ®îc b»ng c¸ch thiÕt lËp mét ‘’khoa
riªng’’K b»ng c¸ch ®Ó Alice vµ Bob chungchung mét kho¸ bÝ mËt tríc
hki mçi b¶n tin ®îc göi ®i.
Trong ch¬ng nµy ta sÏ nghiªn cøu ®¶m b¶o xacs thùc chø kh«ng ph¶i
c¸c m· ®¶m b¶o ®é mËt.Trong m· nµy,kho¸ sÏ ®îc dïng dÓ tÝnh mét
m· x¸c thùc cho phÐp Bob kiÓm tra ®îc tÝnh x¸c thùc cña th«ng b¸o mµ
anh ta nhËn ®îc.Mét øng dông kh¸c cña m· x¸c thùc lµ ®Ó kiÓm tra
xem c¸c sè liÖu trong mét file lín cã bÞ can thiÖp vµo mét c¸ch hîp
ph¸p hay kh«ng.Nh·n x¸c thùc sÏ ®îc lu cïng víi sè liÖu:KHO¸ §¦Îc
dïng ®Ó t¹o vµ kiÓm tra dÊu x¸c thùc ®îc lu mét c¸ch t¸ch b¹ch trong
mét’’vïng’’an toµn.
Ta còng sÏ chØ ra r»ng,vÒ nhiÒu khÝa c¹nh m· x¸c thùc còng t¬ng tù
nh mét s¬ ®å ch÷ kÝ hoÆc t¬ng tù nh mét maw x¸c thùc th«ng
b¸o(MAC).Sù kh¸c biÖt chÝnh lµ sù an toµn cña mét maw x¸c thùc lµ
kh«ng ®iÒu kiÖn biªn,trong khi ®ã c¸c s¬ ®å ch÷ kÝ vµ MAC l¹i ®îc
nghiªn cøu theo quan ®iÓm ®é an toµn tÝnh to¸n.Còng vËy,khi mét
maw x¸c thùc (hoÆc MAC) ®îc dïng,mét b¶n tin chØ cã thÓ ®îc kiÓm
tra bëi ngêi nhËn hîp ph¸p.Trong khi ®ã baats cø mçi ai còng cã thÓ
x¸c minh ®îc ch÷ kÝ b»ng c¸ch dïng mét thuËt to¸n x¸c minh c«ng
khai.
B©y giê ta sÏ ®a ra mét ®Þnh nghia h×nh thøc cho thuËt ng÷ ®îc sö
dông khi nghiªn cøu c¸c m· x¸c thùc.
§Þnh nghÜa 10.1
Mét m· x¸c thùc lµ mét bé 4(S,R,K,C)tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn
sau :
1. S lµ tËp h÷u h¹n c¸c tr¹ng th¸i nguån cã thÓ

2. A lµ tËp hîp c¸c nh·n x¸c thùc cã thÓ
3. K lµ mét tËp h÷u h¹n c¸c kho¸ cã thÓ (kh«ng gian kho¸)
4. Víi mçi k∈K cã mét quy t¾c x¸c thùc ek : S→R
TËp b¶n tin ®îc x¸c ®Þnh b»ng M=S→R
NhËn xÐt:
Chó ý mét tr¹ng th¸i nguån t¬ng ®¬ng víi mét b¶n râ.Mét b¶n tin
gåm mét b¶n râ víi mét nh·n x¸c thùc kÌm theo,mét c¸ch chÝnh x¸c h¬n cã
thÓ coi ®ã lµ lµ mét b¶n tin ®· ®îc x¸c nhËn.Mét quy t¾c x¸c thùc kh«ng nhÊt
thiÕt ph¶i lµ hµm ®¬n ¸nh.
§Îª ph¸t mét th«ng b¸o (®· ®îc kÝ).Alice vµ Bob ph¶i tu©n theo giao thøc
sau.Tríc tiªn hä ph¶i chén mét kho¸ ngÉu nhiªn K∈K.§iÒu nµy ®îc thuwc
hiÖn mét c¸ch bÝ mËt nh trong hÖ mËt kho¸ bi mËt.Sau ®ã gi¶ sö r»ng Alice
muèn göi mét tr¹...
Ch ¬ng 10
C¸C M X¸C THùC·
10.1 Má §ÇU
Ta ®· dµnh nhiÒu thêi gian ®Ó nghiªn cøu c¸c mËt ®îc dïng ®Ó
®¶m b¶o ®é mËt .M· x¸c thùc cung cÊp ph¬ng ph¸p b¶o ®¶m t×nh
toµn vÑn cña b¶n tin,mghÜa lµ b¶n tin ph¶i kh«ng bÞ can thiÖp mét c¸ch
bÊt hùp ph¸p vµ nã thùc sù ®îc göi ®i tõ mµy ph¸t.
Môc ®Ých cña ch¬ng nµy lµ ph¶i cã ®îc kh¶ n¨ngthùc ngay c¶ khi
mét ®èi ph¬ng tÝch cùc-Oscar ngêi thÓ quan s¸t c¸c b¶n tin
trong kªnh.Môc ®Ých nµy cã thÓ ®¹t ®îc b»ng c¸ch thiÕt lËp mét ’khoa
riªng’’K b»ng c¸ch ®Ó AliceBob chungchung mét kho¸ mËt tríc
hki mçi b¶n tin ®îc göi ®i.
Trong ch¬ng nµy ta sÏ nghiªn cøu ®¶m b¶o xacs thùc chø kh«ng ph¶i
c¸c ®¶m b¶o ®é mËt.Trong nµy,kho¸ ®îc dïng tÝnh mét
m· x¸c thùc cho phÐp Bob kiÓm tra ®îc tÝnh x¸c thùc cña th«ng b¸o mµ
anh ta nhËn ®îc.Mét øng dông kh¸c cña x¸c thùc ®Ó kiÓm tra
xem c¸c sè liÖu trong mét file lín can thiÖp vµo mét c¸ch hîp
ph¸p hay kh«ng.Nh·n c thùc sÏ ®îc lu cïng víi sè liÖu:KHO¸ §¦Îc
dïng ®Ó t¹o kiÓm tra dÊu x¸c thùc ®îc lu mét c¸ch t¸ch b¹ch trong
mét’’vïng’’an toµn.
Ta còng c ra r»ng,vÒ nhiÒu khÝa c¹nh m· x¸c thùc còng t¬ng tù
nh mét ®å ch÷ hoÆc t¬ng nh mét maw x¸c thùc th«ng
b¸o(MAC).Sù kh¸c biÖt chÝnh an toµn cña mét maw x¸c thùc lµ
kh«ng ®iÒu kiÖn biªn,trong khi ®ã c¸c ®å ch÷ MAC l¹i ®îc
nghiªn cøu theo quan ®iÓm ®é an toµn tÝnh to¸n.Còng vËy,khi mét
maw x¸c thùc (hoÆc MAC) ®îc dïng,mét b¶n tin c thÓ ®îc kiÓm
tra bëi ngêi nhËn hîp ph¸p.Trong khi ®ã baats mçi ai còng thÓ
x¸c minh ®îc ch÷ b»ng c¸ch dïng mét thuËt to¸n x¸c minh c«ng
khai.
B©y giê ta sÏ ®a ra mét ®Þnh nghia nh thøc cho thuËt ng÷ ®îc
dông khi nghiªn cøu c¸c m· x¸c thùc.
§Þnh nghÜa 10.1
Mét x¸c thùc mét 4(S,R,K,C)tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn
sau :
1. S lµ tËp h÷u h¹n c¸c tr¹ng th¸i nguån cã thÓ
Lý thuyết mật mã (chương 10) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết mật mã (chương 10) - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Lý thuyết mật mã (chương 10) 9 10 197