Ktl-icon-tai-lieu

mã hóa đồng cấu

Được đăng lên bởi Hoàng Quân
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 441 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập lớn môn

An toàn bảo mật thông tin
Nhóm 27-Lớp CT702: Đan Thu Hương
Đàm Thu Hà

MÃ HÓA ĐỒNG CẤU
I.Khái niệm mã hóa đồng cấu:
Cho P là tập bản rõ, tạo thành nhóm với phép tính  .
Cho C là tập bản mã, tạo thành nhóm với phép tính  .
Ek(m) là hàm mã hóa bản rõ m theo tham số ngẫu nhiên k.
Hệ mã hóa được gọi là có tính chất (  ,  ) – đồng cấu nếu
Ek1(m1)  Ek2(m2) = Ek (m1  m2)
Trong đó m1,m2 là hai bản rõ , k1,k2 là 2 tham số ngẫu nhiên.

II.Hệ mã ElGamal có tính đồng cấu:
Hệ mã hóa ElGamal P= Zp, C={(a,b)/a,b Zp}, ta chọn g là phần tử nguyên
thủy của Zp*, khóa bí mật a € Zp* .
Để mã hóa văn bản m , ta chọn số ngẫu nhiên k.
Bản mã hóa là cặp số (x,y) = Ek(m) =(gk,hk m).
Bản tin được giải mã là m = y/xa.
Nhận xét:
Hệ mã hóa Elgamal có tính chất đồng cấu vì :
Ekl(m1) = (gk1,hk1m1)
Ek2 (m2) = ( gk2, hk2m2)
Thỏa mãn công thức đồng cấu:
Ekl(m1)* Ek2 (m2) = (gk1 gk2, hk1 hk2 m1 m2) = (gk,hk m1 m2)= Ek(m1*m2)

Với k= k1+k2

III.Các cơ chế dựa trên mã hoá đồng cấu
Trong các cơ chế này, cử tri gửi lá phiếu được mã hóa thông qua kênh công
cộng. Lá phiếu có thể được giải mã bởi ít nhất t+1 người kiểm tra.
Điều này có thể hoàn thành theo 2 cách:
- Hệ thống mật mã khoá công khai được sử dụng để mã hoá các lá tra
( Một khoá để giải mã được dùng chung giữa t+1 người kiểm tra (trường
hợp hệ mã hoá ElGama )).
- Mỗi ban kiểm tra có hệ thống mật mã của chính mình. Cử tri chia sẻ
bí mật (lá phiếu của mình) giữa N người kiểm tra sử dụng (t+1, N) cơ
chế chia sẻ bí mật ( trường hợp cơ chế của Shamir ). Cử tri gửi cho
mỗi người kiểm tra các mảnh tin đã được mã hoá.
Điều này sẽ ngăn ngừa sự liên kết có chủ ý của những người kiểm tra lợi
dụng vai trò của họ xâm nhập đến bí mật của cử tri.
Phương pháp sử dụng cho việc mã hoá các lá phiếu là đồng cấu: tích của các
lá phiếu được mã hóa là 1 tổng các lá phiếu được mã hóa.
Trong cách thứ nhất, những lá phiếu đã mã hóa được nhân lại và những
người kiểm tra chỉ có thể giải mã tổng của các lá phiếu. Trong cách thứ hai,
mỗi người kiểm tra sẽ nhân các mảnh tin được mã hóa, giải mã tổng của
những mảnh tin đó và tổng cuối cùng của những lá phiếu có thể được tính
bởi bất kì ai từ một phần của t+1các tổng.
Trong việc bỏ phiếu lựa chọn (có/không), với 1 biểu diễn lá phiếu có và 0
biểu diễn lá phiếu không, tổng của các lá phiếu là số lá phiếu có. Trong toàn
bộ số phiếu được ghi nhận thì số phiếu không sẽ dễ dàng được tính toán. Đối
với các kiểu bỏ phiếu khác chúng ta cần phải lưu ý khả năng một số lá phiếu
có thể bị mã hóa giả. Ví dụ 1 ...
Bài tập lớn môn
An toàn bảo mật thông tin
Nhóm 27-Lớp CT702: Đan Thu Hương
Đàm Thu Hà
MÃ HÓA ĐỒNG CẤU
I.Khái niệm mã hóa đồng cấu:
Cho P là tập bản rõ, tạo thành nhóm với phép tính
.
Cho C là tập bản mã, tạo thành nhóm với phép tính
.
E
k
(m) là hàm mã hóa bản rõ m theo tham số ngẫu nhiên k.
Hệ mã hóa được gọi là có tính chất (
,
) – đồng cấu nếu
E
k1
(m1)
E
k2
(m2) = E
k
(m1
m2)
Trong đó m1,m2 là hai bản rõ , k1,k2 là 2 tham số ngẫu nhiên.
II.Hệ mã ElGamal có tính đồng cấu:
Hệ hóa ElGamal P= Z
p
, C={(a,b)/a,b Z
p
}, ta chọn g phần tử nguyên
thủy của Z
p
*, khóa bí mật a € Z
p
* .
Để mã hóa văn bản m , ta chọn số ngẫu nhiên k.
Bản mã hóa là cặp số (x,y) = E
k
(m) =(g
k
,h
k
m).
Bản tin được giải mã là m = y/x
a
.
Nhận xét:
Hệ mã hóa Elgamal có tính chất đồng cấu vì :
E
kl
(m1) = (g
k1
,h
k1
m1)
E
k2
(m2) = ( g
k2
, h
k2
m2)
Thỏa mãn công thức đồng cấu:
E
kl
(m1)* E
k2
(m2) = (g
k1
g
k2
, h
k1
h
k2
m1 m2) = (g
k
,h
k
m1 m2)= E
k
(m1*m2)
mã hóa đồng cấu - Trang 2
mã hóa đồng cấu - Người đăng: Hoàng Quân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
mã hóa đồng cấu 9 10 77