Ktl-icon-tai-lieu

mã nguồn mở

Được đăng lên bởi biboyit-gmail-com
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1033 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GNU FDL License Agreement

LINUX

CÁC LỆNH CƠ BẢN
Giới thiệu về bộ thông dịch lệnh bash.............................................................................1
1.1
Trình thông dịch lệnh là gì ?....................................................................................1
1.2
Kiểm tra có phải sử dụng bash shell không? ..........................................................2
2
Các lệnh cơ bản của Linux..............................................................................................3
2.1
Lệnh chuyển thư mục "cd" ......................................................................................3
2.1.1
Đường dẫn (Paths) trong hệ điều hành Linux .................................................3
2.1.2
Đường dẫn tuyệt đối (Absolute paths) ............................................................3
2.1.3
Đường dẫn tương đối (Relative paths) ...........................................................3
2.1.4
Sử dụng thư mục cha ".." ................................................................................3
2.1.5
Một số ví dụ về đường dẫn tương đối .............................................................4
2.1.6
Thư mục hiện hành ".".....................................................................................4
2.1.7
Chuyển về thư mục cá nhân (home directory) ................................................4
2.1.8
Đường dẫn đến thư mục cá nhân của người dùng bất kỳ ..............................4
2.2
Giới thiệu lệnh "ls" ...................................................................................................4
2.2.1
Xem thông tin về thư mục ...............................................................................5
2.2.2
Xem nội dung của tất cả các thư mục con ......................................................5
2.2.3
Inodes..............................................................................................................6
2.3
Lệnh tạo thư mục mkdir ..........................................................................................6
2.4
Lệnh tạo tập tin rỗng (touch) ...................................................................................7
2.5
Hiển thị thông tin và định hướng lại ........................................................................7
2.6
Lệnh cat và cp .........................................................................................................7
2.7
Lệnh mv.......................................................................................
GNU FDL License Agreement
GNU - nbhung@cit.ctu.edu.vn
1
LINUX
CÁC LNH CƠ BN
1
Gii thiu v b thông dch lnh bash.............................................................................1
1.1 Trình thông dch lnh là gì ?....................................................................................1
1.2 Kim tra có phi s dng bash shell không? ..........................................................2
2 Các lnh cơ bn ca Linux..............................................................................................3
2.1 Lnh chuyn thư mc "cd" ......................................................................................3
2.1.1 Đường dn (Paths) trong h điu hành Linux .................................................3
2.1.2 Đường dn tuyt đối (Absolute paths) ............................................................3
2.1.3 Đường dn tương đối (Relative paths) ...........................................................3
2.1.4 S dng thư mc cha ".." ................................................................................3
2.1.5 Mt s ví d v đường dn tương đối.............................................................4
2.1.6 Thư mc hin hành ".".....................................................................................4
2.1.7 Chuyn v thư mc cá nhân (home directory) ................................................4
2.1.8 Đường dn đến thư mc cá nhân ca người dùng bt k ..............................4
2.2 Gii thiu lnh "ls"...................................................................................................4
2.2.1 Xem thông tin v thư mc ...............................................................................5
2.2.2 Xem ni dung ca tt c các thư mc con ......................................................5
2.2.3 Inodes..............................................................................................................6
2.3 Lnh to thư mc mkdir ..........................................................................................6
2.4 Lnh to tp tin rng (touch) ...................................................................................7
2.5 Hin th thông tin và định hướng li ........................................................................7
2.6 Lnh cat và cp .........................................................................................................7
2.7 Lnh mv...................................................................................................................7
3 To các liên kết và xóa các tp tin ..................................................................................9
3.1 Liên kết cng (Hard links) .......................................................................................9
3.2 Liên kết mm (Symbolic links).................................................................................9
3.3 Lnh xóa tp tin rm................................................................................................10
3.4 Lnh xóa thư mc rmdir ........................................................................................10
4 S dng ký t đại din (wildcards) ...............................................................................12
4.1 S dng ký t * .....................................................................................................12
4.2 S dng ký t ?.....................................................................................................12
4.3 Ký t []...................................................................................................................12
4.4 Ký t [!]..................................................................................................................13
4.5 Wildcard caveats ...................................................................................................13
1 Gii thiu v b thông dch lnh bash
1.1 Trình thông dch lnh là gì ?
Dưới Linux, sau khi đăng nhp (login) vào h thng dưới chế độ văn bn (text) hoc m
mt ca s lnh (terminal) trong chế độ đồ ha (graphics) , bn được chào đón bng mt
Du nhc (prompt) như sau:
$
Dng thc ca Du nhc có th thay đổi tùy tng h thng. Nó có th bao gm c tên ca
máy tính (hostname), thư mc hin hành đang làm vic ca bn (current working directory).
Bt k dng thc ca du nhc như thế nào, mt điu chc chn là bn đang giao tiếp vi
mt chương trình được gi là Trình thông dch lnh (shell).
mã nguồn mở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mã nguồn mở - Người đăng: biboyit-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
mã nguồn mở 9 10 207