Ktl-icon-tai-lieu

ma trận đề tin học 10

Được đăng lên bởi huongth4d
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 218 lần   |   Lượt tải: 8 lần
MA TRẬN ĐỀ, ĐÁP ÁN KIỂM TRA
MÔN: TIN HỌC 10
HK I –NĂM HỌC: 2014-2015
BÀI

NHẬN BIẾT

1. Tin học là một ngành
khoa học
2. Thông tin và dữ liệu

Câu 11

3. Giới thiệu về máy tính
4. Bài toán và thuật toán
5. Ngôn ngữ lập trình
6. Giải bài toán trên máy
tính
7. Phần Mềm Máy Tính
8. Những Ứng Dụng Của
Tin Học
9. Tin Học Và Xã Hội
Tổng cộng :

Câu 6,7,8,9,10,14,15,16,
39
Câu 12,13,18,19,25,31
Câu 1,5

THÔNG
HIỂU
Câu 2, 3, 37
Câu 36

VẬN DỤNG

Câu26,27,28,29,32,33

Câu 20,30
Câu 24
Câu 4,21

Câu 22,34

Câu 38

Câu 35,38
Câu 23,27,40
40 câu

ĐỀ 1:

Câu 17,23,40
Tổng điểm: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Câu
Đ/án C D A A B B C A B B B B C D D A
Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Đ/án B B C B C D D B A D D B C C A D

17 18 19 20
D A B A
37 38 39 40
D B B C

ĐỀ 2:
Câu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đ/án B D D C B B C D B B A A B B D C D B B B
Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Đ/án D D D A C D D A D A B C A A C B D D B C

ĐỀ 3:
Câu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đ/án A C C B B A C B C D B A C C D A C D B D
Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Đ/án C C A D D D C D A C C C A A D C C D D A

ĐỀ 4:
Câu
Đ/án

1
D

2
D

3
B

4
A

5
B

6
B

7
C

8
A

9
B

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A D A A C C A A C A C

Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Đ/án C B A B A B A D D C B B A A C A B A B C

...
MA TRẬN ĐỀ, ĐÁP ÁN KIỂM TRA
MÔN: TIN HỌC 10
HK I –NĂM HỌC: 2014-2015
BÀI NHẬN BIẾT THÔNG
HIỂU
VẬN DỤNG
1. Tin học là một ngành
khoa học
Câu 11 Câu 2, 3, 37
2. Thông tin và dữ liệu Câu 6,7,8,9,10,14,15,16,
39
Câu 36 Câu26,27,28,29,32,33
3. Giới thiệu về máy tính Câu 12,13,18,19,25,31 Câu 20,30
4. Bài toán và thuật toán Câu 1,5 Câu 24
5. Ngôn ngữ lập trình Câu 4,21
6. Giải bài toán trên máy
tính
Câu 22,34 Câu 38
7. Phần Mềm Máy Tính Câu 35,38
8. Những Ứng Dụng Của
Tin Học
Câu 23,27,40
9. Tin Học Và Xã Hội Câu 17,23,40
Tổng cộng : 40 câu Tổng điểm: 10
ĐỀ 1:
Câu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đ/án
C D A A B B C A B B B B C D D A D A B A
Câu
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Đ/án
B B C B C D D B A D D B C C A D D B B C
ĐỀ 2:
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đ/án B D D C B B C D B B A A B B D C D B B B
Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Đ/án D D D A C D D A D A B C A A C B D D B C
ĐỀ 3:
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đ/án A C C B B A C B C D B A C C D A C D B D
Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Đ/án C C A D D D C D A C C C A A D C C D D A
ĐỀ 4:
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đ/án D D B A B B C A B A D A A C C A A C A C
Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Đ/án C B A B A B A D D C B B A A C A B A B C
ma trận đề tin học 10 - Người đăng: huongth4d
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ma trận đề tin học 10 9 10 486