Ktl-icon-tai-lieu

Mail merge trong MS Word 2003

Được đăng lên bởi iwanttoit
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 176 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương4:TrộnthưvàInấn

GV:TrầnQuangHuy

TRỘN THƯ (MAIL MERGE)

1.


Kháiniệmvềtrộnthư
Là một quá trình trộn nội dung củahai hay nhiềufile chứa nội dung khác nhau thành một file và
in ra giấy hoặc để gởiemail



VD: Ta có 2 file, 1 file excel chứa danh sách các khách mời, file thứ 2 là một thư mời để trống
phần tên người được mời. Ta sẽ thực hiện thao tác trộn thư để in ra các thiệp mời cho toàn bộ
khách mời mà không phải điền từng thiệp mời.

TRỘN THƯ (MAIL MERGE)

Có 3 loại tập tin sử dụng khi trộn:

•
•
•

Tậptindữliệunguồn(Data
Source),làtậptinmàbêntrongnóchỉchứabảngdanhsáchdữliệu.
Tậptinmẫuthư(Main Document),đâylàtậptinchứamẫuthưđểtrộnthôngtinvào.
Tậptinkếtquảtrộn(FromLetter),đâylàcácbứcthưsaukhiđãtrộn.

TRỘN THƯ (MAIL MERGE)

2. Chuẩn bị dữ liệu
Tạo tập tin dữ liệu nguồn là tập tin mà bên trong nó chỉ chứamột bảng dữ liệu, ngoài ra không
chứa bất kỳ dữ liệu nào khác. Có thể sử dụng bảng biểu trong MS Word hoặc bảng tính trong MS
Excel.
3. Soạn mẫu tài liệu trộn
Soạn thảo mẫu thư, những phần cần trộn thông tin ta bỏ trống,trangtrí định dạng theo mẫu. Sau
đó ta lưu tập tin này lại.

TRỘN THƯ (MAIL MERGE)

4.Cácthao tác để trộn thư.
Saukhi tạo tập tin dữ liệu nguồn và tập tin mẫu thư xong ta mở tập tin mẫu thư ra, vào menu
Tool/Letters and Mailings/Mail merge xuất hiện cửa sổ Mail merge ta lầnlượtthực hiện các thao
tác nhưsau:

Bước 1: Chọn Document type (chọn kiểu tài liệu muốn trộn).

Trong đó:

•
•
•
•
•

Letter: Thư cổ điển
E-mail message: thư điện tử
1

Envelopes: Phong bì
Labels: Nhãn
Directory: Hướng dẫn

2

Bước 2: Chọn document để bắt đầu (chọn main document – tập tin mẫu).

1
Trong đó:

•

Use the current document: Main document là file .doc hiện
hành.

•
•

Start from a template: Chọn main document từ một mẫu.
Start from existing document: Chọn từ một tập tin có sẵn

2

Bước 3: Chọn danh sách người nhận.

1
3: chọn Sheet1$

2
4

5

Bước 3: Chọn danh sách người nhận.

1

1’
2

Bước 4: Chèn dữ liệu thích hợp vào vị trí trống trong thư mẫu.

1. Nhắp
chuột

2. Nhắp chuột

3. Nhắp chuột

Bước 4: Chèn dữ liệu thích hợp vào vị trí trống trong thư mẫu.

Trong đó:

•
•
•

Use the current document:
Start from a template
Start from existing document

Bước 5: Xem trước kết quả trộn.

Tại bước này ta có thể bỏ bớt danh sách người nhận
bằng cách nhắp chuột

vào nút “Exclude this

recipient”rồi sau đó nhắp Next để qua bước 6.

Bước6: In thư kết quả

•

Nhắp chuột vào nút Print …

Bước6: In thư đã trộn

Tùy chỉnh Mail Merge bằng mail merge t...
Chương4:TrộnthưvàInấn
GV:TrầnQuangHuy
Mail merge trong MS Word 2003 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mail merge trong MS Word 2003 - Người đăng: iwanttoit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Mail merge trong MS Word 2003 9 10 427