Ktl-icon-tai-lieu

Mạng cảm biến không dây

Được đăng lên bởi Thắng Anh
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 2080 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Đồ án tốt nghiệp K9
Phân tuyến trong mạng WSN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TỔNG QUAN MẠNG CẢM NHẬN KHÔNG DÂY WSN VÀ
MÔ PHỎNG GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN LEACH
MỤC LỤC
CHƯƠNG I: Tổng quan mạng cảm nhận không dây................................................................3
1.1 Giới thiệu.............................................................................................................................3
1.2 Khái niệm , ứng dụng mạng WSN......................................................................................3
1.3 Cấu tạo một nút mạng..........................................................................................................5
1.3.1 Phần cứng..........................................................................................................................5
1.3.2 Phần mềm..........................................................................................................................8
1.4 Quản lý năng lượng của các thiết bị....................................................................................8
1.4.1 Chế độ hoạt động và năng lượng tiêu thụ.........................................................................8
1.4.2 Tiết kiệm năng lượng trong vi điều khiển.........................................................................8
1.4.3 Tiết kiệm năng lượng trong bộ nhớ..................................................................................8
1.4.4 Tiết kiệm năng lượng trong truyền nhận vô tuyến............................................................9
1.4.5 Tiết kiệm năng lượng của cảm biến..................................................................................9
1.4.6 Mối liên hệ giữa việc tiền xử lý và truyền – nhận dữ liệu................................................9
1.5 Chế độ hoạt động và tiếp kiệm năng lượng........................................................................9
1.6 Kiến trúc mạng.....................................................................................................................9
1.6.1 Mô hình mạng.................................................................................................................10
1.6.2 Hai cấu trúc cơ bản của mạng cảm nhận không dây.......................................................11
1.6.3 Mục tiêu thiết kế mạng cảm nhận và tiêu chí đánh giá...................................................12
1.7 Mô hình phân lớp tr...
Đồ án tốt nghiệp K9 Phân tuyến trong mạng WSN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
TỔNG QUAN MẠNG CẢM NHẬN KHÔNG DÂY WSN VÀ
MÔ PHỎNG GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN LEACH
MỤC LỤC
CHƯƠNG I: Tổng quan mạng cảm nhận không dây................................................................3
1.1 Giới thiệu.............................................................................................................................3
1.2 Khái niệm , ứng dụng mạng WSN......................................................................................3
1.3 Cấu tạo một nút mạng..........................................................................................................5
1.3.1 Phần cứng..........................................................................................................................5
1.3.2 Phần mềm..........................................................................................................................8
1.4 Quản lý năng lượng của các thiết bị....................................................................................8
1.4.1 Chế độ hoạt động và năng lượng tiêu thụ.........................................................................8
1.4.2 Tiết kiệm năng lượng trong vi điều khiển.........................................................................8
1.4.3 Tiết kiệm năng lượng trong bộ nhớ..................................................................................8
1.4.4 Tiết kiệm năng lượng trong truyền nhận vô tuyến............................................................9
1.4.5 Tiết kiệm năng lượng của cảm biến..................................................................................9
1.4.6 Mối liên hệ giữa việc tiền xử lý và truyền – nhận dữ liệu................................................9
1.5 Chế độ hoạt động và tiếp kiệm năng lượng........................................................................9
1.6 Kiến trúc mạng.....................................................................................................................9
1.6.1 Mô hình mạng.................................................................................................................10
1.6.2 Hai cấu trúc cơ bản của mạng cảm nhận không dây.......................................................11
1.6.3 Mục tiêu thiết kế mạng cảm nhận và tiêu chí đánh giá...................................................12
1.7 Mô hình phân lớp trong mạng WSN.................................................................................14
1.7.1 Lớp vật lý........................................................................................................................14
1.7.1.1 Giới thiệu chung...........................................................................................................14
1.7.2 Lớp liên kết dữ liệu và thủ tục thâm nhập môi trường...................................................17
CHƯƠNG II: Phân tuyến trong mạng WSN...........................................................................25
2.1. Giới thiệu..........................................................................................................................25
2.2. Thách thức trong vấn đề phân tuyến.................................................................................25
2.3.1. Đặc tính thay đổi thời gian và trật tự sắp xếp của mạng................................................25
2.3.2. Ràng buộc về tài nguyên................................................................................................26
2.3.3. Mô hình dữ liệu trong mạng cảm biến...........................................................................26
2.3.4. Cách truyền dữ liệu........................................................................................................26
2.4. Phân loại và so sánh các giao thức phân tuyến.................................................................27
2.4.1 Giao thức phân tuyến ngang hàng..................................................................................29
2.4.2 Nhóm giao thức phân cấp...............................................................................................32
2.4.3 Giao thức dựa trên vị trí..................................................................................................34
CHƯƠNG III : Các cấu trúc giao thức phân tuyến LEACH...................................................38
3.1 Giới thiệu...........................................................................................................................38
3.2.1. Xác định nút cluster-head..............................................................................................40
3.2.2. Giai đoạn thiết lập..........................................................................................................40
3.2.3. Giai đoạn ổn định...........................................................................................................42
3.2.5 Nhược điểm.....................................................................................................................44
3.3. Leach-C: thành lập cụm trạm cơ sở..................................................................................44
3.4. Leach-F: nhóm cố định, luân phiên cluster-head..............................................................45
CHƯƠNG IV: Phân tích và mô phỏng LEACH......................................................................48
4.1 Tổng quan về NS2.............................................................................................................48
4.1.1 Giới thiệu về NS2...........................................................................................................48
1
Mạng cảm biến không dây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạng cảm biến không dây - Người đăng: Thắng Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Mạng cảm biến không dây 9 10 377