Ktl-icon-tai-lieu

Mạng Căn Bản

Được đăng lên bởi Sam Nguyễn
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 3872 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Basic
Network
Management
Tài liệu chuyên đề mạng căn bản.
GV: Bùi Vương Long
MCSE,CCNA,MAC OS

Trung tâm Đào tạo Tiên Phong
52 Quang Trung, TP. Quảng Ngãi
Tel: 0553-715.168 Fax: 0553-715.169
Website: 

Năm 2010

Mạng căn bản-Tài liệu sử dụng nội bộ

Mục lục
Chương 1: Mạng Máy Tính .......................................................................................................... 5
I. Định nghĩa Mạng Máy Tính ............................................................................................. 5
II.
Lịch sử Mạng máy tính ................................................................................................. 5
III.
Tại sao cần có mạng? .................................................................................................... 6
IV.
Phân loại mạng máy tính .............................................................................................. 7
1. Mạng cục bộ LAN (Local Area Network) ...................................................................... 7
2. Mạng đô thị MAN (Metropolitan Area Network) ........................................................... 7
3. Mạng diện rộng WAN (Wide Area Network) ................................................................. 8
4. Mạng Internet .................................................................................................................. 8
V.
Sự phân biệt giữa mạng cục bộ và mạng diện rộng ................................................... 8
VI.
Các mô hình xử lý mạng ............................................................................................. 10
1. Mô hình xử lý mạng tập trung ....................................................................................... 10
2. Mô hình xử lý mạng phân phối ..................................................................................... 10
3. Mô hình xử lý mạng cộng tác ........................................................................................ 11
VII. Các mô hình quản lý mạng ......................................................................................... 11
1. Workgroup..................................................................................................................... 11
2. Domain .......................................................................................................................... 11
VIII.
Các mô hình ứng dụng mạng ................................................................................. 11
1. Mạ...
Basic
Network
Management
Tài liu chuyên đề mng căn bn.
Trung tâm Đào to Tiên Phong
52 Quang Trung, TP. Qung Ngãi
Tel: 0553-715.168 Fax: 0553-715.169
Website: http://www.tienphongtech.com
Năm 2010
GV: Bùi Vương Long
MCSE,CCNA,MAC OS
Mạng Căn Bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạng Căn Bản - Người đăng: Sam Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Mạng Căn Bản 9 10 241