Ktl-icon-tai-lieu

Mạng máy tính căn bản

Được đăng lên bởi Hai ShenChen
Số trang: 104 trang   |   Lượt xem: 4723 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình Mạng Máy Tính

Khoa CNTT

Chương 1:GIỚI THIỆU VỀ MẠNG
I.

Các kiến thức cơ sở

1. Định nghĩa:
Mạng máy tính là một nhóm các máy tính, thiết bị ngoại vi đựơc kết nối với
nhau thông qua phương tiện truyền dẫn như Cable, tia hồng ngoại, sóng
điện từ... giúp cho các thiết bị này có thể trao đổi được với nhau một cách dễ
dàng hơn.
2. Các thành phần cơ bản cấu thành nên mạng máy tính:
- Các máy tính: Desktop, Laptop, Mainframe…
- Các thiết bị giao tiếp: Card mang (NIC hay Adapter), Hub, Switch,
Router…
- Các giao thức mạng như: TCP/IP, NetBEUI, Apple Talk .IPX/SPX…
- Các hệ điều hành mạng như: WinNT, Win2000, Novell,Netware, Linux
…
- Các tài nguyên như: file, thư mục.
- Các thiết bị ngoại vi như: Máy in, Fax, Modem, Scanner…
- Các ứng dụng mạng như: Các phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm
kế toán,phần mềm bán vé tàu, vé máy bay …
- Server (máy phục vụ ): là máy tính được cài đặt các phần mềm chuyên
dụng làm chức năng cung cấp các dịch vụ cho máy tính khác. Tùy theo
dịch vụ mà máy tính cung cấp , người ta chia thành các loại Server như
sau: File Server ( cung cấp các dịch vụ về File và thư mục) , Print
Server (cung cấp các dịch vụ về in ấn ). Do làm chức năng phục vụ cho
các máy tính khác nên thông thường cấu hình Server phải mạnh, và là
các máy chuyên dụng của các hãng như: Compaq, Intel, IBM …
- Client( máy trạm): Là máy tính sử dụng các dịch vụ mà các máy
Server cung cấp. do sử lý số công việc không lớn nên thông thường
các máy này không yêu cầu cấu hình mạnh.
- Peer : Là những máy tính vừa đóng vai trò là máy sử dụng vùa là máy
cung cấp dịch vụ, máy Peer thường sử dụng các hệ diều hành như:
Dos ,WinNT Workstation, Win9x, Win Me , Win2k professional,
WinXP…
- Media (phuong tiện truyền dẫn): Là các thiết bị và vật liệu dùng để kết
nối các loại thiết bị với nhau.
- Share (data dữ liệu dùng chung ): Là tập hợp các tập tin , thư mục mà
các máy chia sẻ sao cho các máy tính khác truy cập được và sử dụng
chúng thông qua mạng.

Tổng hợp: Trần Xuân Vinh-Tel: 0984.924.642

Trang 1

Giáo trình Mạng Máy Tính

Khoa CNTT

- Resource(tài nguyên): Là các tập tin, các thư mục, máy in, máy fax,
modem, ổ CDROM và các thành phần khác mà người dùng mạng sử
dụng.
- User (người dùng): Là người sử dụng máy trạm (Client) để truy xuất
các tài nguyên mạng, thông thường một user sẽ có một Username
(Account)và một Password, khi đó hệ thống mạng sẽ dựa vào
Username và Password để biết bạn là ai? có quyền vào mạng hay
không? có quyền sử dụng những tài nguyên nào trong hệ thống m...
Giáo trình Mng Máy Tính Khoa CNTT
Tng hp: Trn Xuân Vinh-Tel: 0984.924.642 Trang 1
Chương 1:GII THIU V MNG
I. Các kiến thc cơ s
1. Định nghĩa:
Mng máy tính là mt nhóm c máy tính, thiết b ngoi vi đựơc kết ni vi
nhau thông qua phương tin truyn dn như Cable, tia hng ngoi, sóng
đin t... giúp cho các thiết b này th trao đổi được vi nhau mt ch d
ng hơn.
2. Các thành phn cơ bn cu thành nên mng máynh:
- Các máy tính: Desktop, Laptop, Mainframe
- Các thiết b giao tiếp: Card mang (NIC hay Adapter), Hub, Switch,
Router
- Các giao thc mng như: TCP/IP, NetBEUI, Apple Talk .IPX/SPX…
- Các h điu hành mng như: WinNT, Win2000, Novell,Netware, Linux
- Các tài nguyên như: file, thư mc.
- Các thiết b ngoi vi như: Máy in, Fax, Modem, Scanner
- Các ng dng mng như: Các phn mm qun lý nhân s, phn mm
kế toán,phn mm n vé tàu, vé máy bay
- Server (máy phc v ): là máy tính được i đặt c phn mm chuyên
dng làm chc năng cung cp các dch v cho máy tính khác. Tùy theo
dch v mà máy nh cung cp , người ta chia thành các loi Server như
sau: File Server ( cung cp c dch v v File và thư mc) , Print
Server (cung cp các dch v v in n ). Do làm chc năng phc v cho
các máy nh kc nên thông thường cu hình Server phi mnh, và là
các máy chun dng ca các hãng như: Compaq, Intel, IBM
- Client( máy trm): Là máy tính s dng các dch v mà các máy
Server cung cp. do s lý s công vic không ln nên thông thường
các máy này không yêu cu cu hình mnh.
- Peer : nhng máy nh va đóng vai trò là máy s dng vùa là máy
cung cp dch v, máy Peer thường s dng các h diu hành như:
Dos ,WinNT Workstation, Win9x, Win Me , Win2k professional,
WinXP…
- Media (phuong tin truyn dn): Là các thiết b và vt liu dùng để kết
ni c loi thiết b vi nhau.
- Share (data d liu dùng chung ): Là tp hp các tp tin , thư mc mà
các máy chia s sao cho các máy tính khác truy cp được s dng
chúng thông qua mng.
Mạng máy tính căn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạng máy tính căn bản - Người đăng: Hai ShenChen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
104 Vietnamese
Mạng máy tính căn bản 9 10 73