Ktl-icon-tai-lieu

Mạng Noron

Được đăng lên bởi thanh-hoang1
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 5405 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Học Máy
(IT 4862)

Nguyễn Nhật Quang
ễ
hậ
quangnn-fit@mail.hut.edu.vn

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Viện Công nghệ thông tin và truyền thông
Năm học 2011-2012

Nội d
dung môn h
ô học:
Giới thiệu chung
g
Đánh giá hiệu năng hệ thống học máy
Các phương pháp học dựa trên xác suất
Các phương pháp học có giám sát
Học mạng nơron nhân tạo (Artificial neural network)

Các phương pháp học không giám sát
Lọc ộ tác
L cộng tá
Học tăng cường
Học Máy – IT 4862

2

Mạng nơ-ron nhân tạo – Giới thiệu (1)
Mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial neural network – ANN)
Mô phỏng các hệ thống nơ-ron sinh học (các bộ não con người)
ANN là một cấu trúc (structure/network) được tạo nên bởi một số
lượng các nơ-ron (artificial neurons) liên kết với nhau

Mỗi nơ-ron
Có một đặc tính vào/ra
Thực hiện ột tí h t á
Th hiệ một tính toán cục bộ ( ột hàm cục bộ)
(một hà

Giá trị đầu ra của một nơ-ron được xác định bởi
Đặc tính vào/ra của nó
Các liên kết của nó với các nơ-ron khác
(Có thể) các đầu vào bổ sung
Học Máy – IT 4862

3

Mạng nơ-ron nhân tạo – Giới thiệu (2)
ANN có thể được xem như một cấu trúc xử lý thông tin một
cách phân tán và song song ở mức cao
p
g
g
ANN có khả năng học (learn), nhớ lại (recall), và khái quát hóa
(generalize) từ các dữ liệu học –bằng cách gán và điều chỉnh
(thích nghi) các giá trị trọng số (mức độ quan trọng) của các
ố
liên kết giữa các nơ-ron
Chức ă (hàm
Chứ năng (hà mục tiê ) của một ANN đ
tiêu) ủ
ột
được xác đị h bởi
á định
Kiến trúc (topology) của mạng nơ-ron
Đặc tính vào/ra của mỗi nơ ron
nơ-ron
Chiến lược học (huấn luyện)
Dữ liệu học
ệ ọ
Học Máy – IT 4862

4

ANN – Các ứng dụng điển hình (1)
Xử lý ảnh và Computer vision
Ví dụ: So khớp, tiền xử lý, phân đoạn và phân tích ảnh, computer vision,
khớp
lý
ảnh
vision
nén ảnh, xử lý và hiểu các ảnh thay đổi theo thời gian

Xử lý tín hiệu
Ví dụ: Phâ tí h tí hiệu và hì h thái đị chấn, động đất
d Phân tích tín hiệ à hình
địa hấ độ

Nhận dạng mẫu
Ví dụ: Trích chọn thuộc tính, phân loại và phân tích tín hiệu ra-đa, nhận
ra đa,
dạng và hiểu giọng nói, nhận dạng dấu vân tay, nhận dạng ký tự (chữ
hoặc số), nhận dạng mặt người, và phân tích chữ viết tay

Y tế
Ví dụ: Phân tích và hiểu tín hiệu điện tim, chẩn đoán các loại bệnh, và xử
lý các ảnh trong lĩnh vực y tế

Học Máy – IT 4862

5

ANN – Các ứng dụng điển hình (2)
Các hệ thống quân sự
Ví dụ: Phát hiện thủy lôi phân loại nhiễu ra-đa
lôi,
ra đa

Các hệ thống tài chính
Ví dụ: Phân tích thị trường chứng khoán, đánh giá giá trị bất động sản,
kiểm tra truy cập thẻ tín dụng ...
Hc Máy
(IT 4862)
h
Nguy
n N
h
t Quang
quangnn-fit@mail.hut.edu.vn
Trường Đại hc Bách Khoa Hà Ni
Vin Công ngh thông tin và truyn thông
Năm hc 2011-2012
Mạng Noron - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạng Noron - Người đăng: thanh-hoang1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Mạng Noron 9 10 318