Ktl-icon-tai-lieu

Maptype 6.7

Được đăng lên bởi Ly Pham
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 770 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. MathType 6.7

MathType là chương trình hỗ trợ gõ công thức toán học 1 cách trực quan khi soạn th ảo v ăn b ản.
Nếu như đã dùng chức năng gõ công thức toán học trong Microsoft Word, bạn sẽ rất d ễ dàng dùng
MathType, bởi vì MathType chính là bản mở rộng của công cụ đó (nó được Microsoft mua l ại để
tích hợp vào trình soạn thảo Microsoft Word).
MathType đưa ra cho bạn 1 bảng lựa chọn các kiểu kí hiệu toán học, từ các d ấu tích phân, đạo
hàm, các dấu vector, kí hiệu tổng sigma, dấu so sánh, … đến cả các kí t ự toán h ọc đặc bi ệt nh ư
alpha, beta, pi, … Đối với các biểu thức toán học phức tạp, bạn chỉ cần đi ền các giá tr ị vào các v ị
trí tương ứng, chúng sẽ hiển thị ngay cho bạn thấy và chỉnh sửa.
Hướng dẫn sử dụng MathType:
Đầu tiên các bạn nên cài đặt Office trước, sau đó tiếp tục cài đặt MathType.
Giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập gõ, hãy thử gõ công thức sau:Nếu bạn m ới gõ ch ắc ch ắn b ạn s ẽ gõ
như thế này:
Vào Mathtype:

gõ đến: bạn sẽ ấn vào nút này để mở chức năng phân số:

Đó là cách ân dùng chuột và rất mất thời gian nếu g ặp 1 công thức dài. Còn n ếu gi ở Help ra đọc
thì bạn cũng sẽ rối cả mắt vì toàn tiếng Anh, tìm cũng khá lâu, mà có tìm th ấy thì l ại nhi ều phím
tắt quá cũng khiến bạn choáng ngợp
. Vậy cách gõ thế nào mới là tốt? Bạn nhận thấy là
Mathtype có rất nhiều công thức, tuy nhiên từng bài toán cụ thể bạn ch ỉ dùng 1 l ượng công th ức

nhất định. Ở ví dụ trên cụ thể bạn chỉ mới cần gõ phân số là khó mà thôi. Để gõ nhanh b ạn để h ờ
chuột vào ký hiệu phân số bạn sẽ thấy có phím tắt ghi ở d ưới:

nó ghi là Ctrl+F, có nghĩa là bạn ấn Ctrl+F thì nó sẽ ra luôn ký hi ệu phân số. Đó chính là cách gõ
nhanh. Nghĩa là bạn cần công thức gì thì đưa chuột vào công thức đấy và phím t ắt s ẽ hi ện ra ở
dưới, bạn ấn phím tắt ra công thức rồi điền số vào thôi.

1 ví dụ nữa là dấu ngoặc nhọn ta thấy phím tắt của dấu ngoặc này như là Ctrl T,) . Như vậy để gõ
được ta phải gõ là Ctrl T, Shift ]

Vậy nếu bạn quen gõ TEX, giờ bạn muốn gõ TEX trên Mathtype thì sao? v ậy b ạn ch ỉnh Mathtype
như sau:
1. Vào Preferences/Workspace Preferences

2. Bạn tích vào ô Allow TEX Language entry from the keyboard rồi ấn OK

Rồi gõ TEX, gõ xong ấn Enter bạn sẽ thấy công thức TEX chuyển thành hình ảnh

Cách gõ này rất thích hợp với ai muốn trình chiếu trên PowerPoint mà quen gõ TEX vì Mathtype h ỗ
trợ cho PowerPoint rất tốt.
Vậy thế nếu ký tự mà bạn cần không có phím tắt trong bảng chọn Mathtype thì sao? Ví d ụ nh ư
trong công thức thì ký tự lại không có phím tắt. Vậy ...
1. MathType 6.7
MathType là ch ng trình h tr gõ công th c toán h c 1 cách tr c quan khi so n th o v n b n.ươ ă
N u nh ã dùng ch c n ng gõ công th c toán h c trong Microsoft Word, b n s r t d dàng dùngế ư đ ă
MathType, b i vì MathType chính là b n m r ng c a công c ó (nó c Microsoft mua l i đ đượ ạ để
tích h p vào trình so n th o Microsoft Word).
MathType a ra cho b n 1 b ng l a ch n các ki u kí hi u toán h c, t các d u tích phân, o đư đạ
hàm, các d u vector, kí hi u t ng sigma, d u so sánh, … n c các kí t toán h c c bi t nh đế đặ ư
alpha, beta, pi, … i v i các bi u th c toán h c ph c t p, b n ch c n i n các giá tr vào các v Đố đ
trí t ng ng, chúng s hi n th ngay cho b n th y và ch nh s a.ươ
H ng d n s d ng MathType:ướ
u tiên các b n nên cài t Đầ đặ Office tr c, sau ó ti p t c cài t ướ đ ế đặ MathType.
Gi chúng ta s b t u t p gõ, hãy th gõ công th c sau:N u b n m i gõ ch c ch n b n s đầ ế
nh th này:ư ế
Vào Mathtype:
Maptype 6.7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Maptype 6.7 - Người đăng: Ly Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Maptype 6.7 9 10 922