Ktl-icon-tai-lieu

Mật Mã Khối

Được đăng lên bởi quanta-hut-gmail-com
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1074 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mật mã khối và mật mã khóa
ñối xứng

Stream cipher and block cipher

Khái niệm mã khối
So sánh với mã ñã học: stream cipher vs. block cipher
key

000 001 010 011 100 101 110 111

0

001 111 110 000 100 010 101 011

1

001 110 111 100 011 010 000 101

2

001 000 100 101 110 111 010 011

3

100 101 110 111 000 001 010 011

4

101 110 100 010 011 001 011 111

TIN= 010100110111= (010)(100)(110)(111)
MÃ= 111 011 000 101 theo key=1
MÃ= 100 011 011 111 theo key=4

Có 5 khóa, 22 < 5 < 23 nên cần 3 bit ñể biểu diễn
kich thước
khóa (và kích thước khối cùng) là 3.
Nếu Eve tóm ñc khối MÃ=001 sẽ suy ra TIN là 000 hoặc 101.

ðiều kiện cho an toàn block ciphers
1. Kích thước khối phải ñủ lớn ñể chống lại các loại
tấn công phá hoại bằng phương pháp thống kê.
Tuy nhiên cần lưu ý rằng kích thước khối lớn sẽ làm thời
gian trễ lớn.

2. Không gian khóa phải ñủ lớn (tức là chiều dài
khóa phải ñủ lớn) ñể chống lại tìm kiếm vét cạn.
Tuy nhiên mặt khác, khóa cần phải ñủ ngắn ñể việc làm
khóa, phân phối và lưu trữ ñược hiệu quả.

Nguyên tắc thiết kế cho block ciphers
Confusion (Hỗn loạn) Sự phụ thuộc của MÃ ñối với TIN
phải thật phức tạp ñể gây rắc rối hỗn loạn ñối với kẻ thù
có ý ñịnh tìm qui luật ñể phá mã.
Quan hệ hàm số của Mã với TIN nên là phi tuyến (non-linear).

Diffusion (Khuếch tán)
Làm khuếch tán những mẫu văn bản mang ñặc tính thống kê
(gây ra do dư thừa của ngôn ngữ) lẫn vào toàn bộ văn bản.
Khuếch tán ñặc tính thông tin của một ký tự thuộc plaintext vào
toàn bộ cipher text
Nhờ ñó tạo ra khó khăn cho kẻ thù trong việc dò phá mã trên cơ sở
thống kê các mẫu lặp lại cao.

Confusion ñược thực hiện bằng phép thay thế
(substitution): S-box
Diffusion ñược tạo ra bằng các phép chuyển ñổi chỗ
(tranposition) hay hoán vị (permutation): P-box

Ví du: Phép hoán vị cột
ðể mã hóa TIN=“computer security”, viết lại
thành nhiều hàng 5 cột
c o m p u
t e r s e
c u r i t
y.
MÃ tạo ra bằng cách viết lại theo cột:
CTCYOEUMRRPSIUET

Cài ñặt
Software: mềm dẻo, giá thành thấp.
Hardware: nhanh.
Study case:
Data Encryption Standard (DES) - 1977
Hiện tại ñã có chuẩn mới AES

topic bài tập lớn

Khái niệm vòng lặp
Các mã khối thường ñược xây dựng nhiều vòng lặp
với mỗi vòng lặp cơ sở = việc thực hiện một hàm F.
ñầu vào của một vòng lặp là ñầu ra của vòng lặp trước và
một khóa con phát sinh từ khóa ñầy ñủ dựa trên một thuật
toán key-schedule.

Giải mã sẽ là một quá trình ngược với các khóa con
cho mỗi vòng sẽ ñược phát sinh theo thứ tự ngược.

Cấu trúc mã hóa Feistel
ðầu vào:
Plaintext (2w bi...
Mt mã khi và mt mã khóa
ñi xng
Mật Mã Khối - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mật Mã Khối - Người đăng: quanta-hut-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Mật Mã Khối 9 10 591